Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
  • Дата на раждане : 25/09/1955 Монтана, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: irena.anastasova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно извършена оценка на системата от помощни училища в Република България.
Писмен отговор на 02/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно събиране на информация от Министерството на образованието и науката за образователното ниво и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и учениците от специализираните и неспециализирани училища.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно информация за училищната мрежа в Р България.
Писмен отговор на 30/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).
Отговорено в зала на 23/06/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансирането на иновативните училища в България.
Писмен отговор на 28/07/2017.
29/09/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно информация за работата на МОН по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Писмен отговор на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проверките на СМГ "Паисий Хилендарски" от Агенция за държавна финансова инспекция и от Министерството на образованието и науката.
Писмен отговор на 29/09/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ръководния състав на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно функциите и структурата на регионалните управления на образованието на Министерство на образованието и науката.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно информация за работата на МОН по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Писмен отговор на 08/12/2017.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно жалба от С. П. Иванова - учител по биология в ППМГ "Акад. Иван Ценов" - гр. Враца.
Писмен отговор на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обществено обсъждане на новата учебна програма по история за Х клас.
Писмен отговор на 09/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС