Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение относно избора на управител и подуправител на Българската народна банка
17/08/2009
РЕШЕНИЕ
относно избора на управител и подуправител на Българската народна банка
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Отменя решението за избиране на Иван Ганчов Искров за управител на Българската народна банка, прието от Народното събрание на 28 май 2009 г. (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).
2. Отменя решението за избиране на Николай Ненов Неновски за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Емисионно“, прието от Народното събрание на 29 май 2009 г. (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).
Решението е прието от 41-то Народно събрание на 20 август 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10528