Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния доклад за 2014 г. на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за изпълнение на задълженията й по чл 34з от Закона за специалните разузнавателни средства, чл. 261б от Закона за електронните съобщения и в изпълнение на разпоредбата на чл.17, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
09/06/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад за 2014 г. на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за изпълнение на задълженията й по чл. 34з от Закона за специалните разуз­навателни средства, чл. 261б от Закона за електронните съобщения и в изпълнение на разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема за сведение Годишния доклад за 2014 г. на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за изпълнение на задълженията й по чл. 34з от Закона за специалните разуз­навателни средства, чл. 261б от Закона за електронните съобщения и в изпълнение на разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 15 септември 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

7596