Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Европейски съюз > Документи на Европейската комисия
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Доклад за прилагането на дългосрочната национална схема за помощ за селското стопанство в северните региони на Финландия и Швеция съгласно решения на Комисията 2009/3067 и 2010/6050 за периода 2011-2015 година COM(2017) 189 24/04/2017
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на сключването, от Европейската комисия от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз COM(2017) 190 24/04/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Прилагане и оценка на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството съгласно член 118 Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) Оценка на въздействието на Регламента относно рибарството {SWD(2017) 134 final} COM(2017) 192 24/04/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, и временно прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз COM(2017) 186 24/04/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането и оценката на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз {SWD(2017) 131 final} COM(2017) 184 21/04/2017
Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, във връзка с приемането на препоръка относно приоритетите на партньорството между ЕС и Египет JOIN(2017) 14 21/04/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Инициатива за устойчивото развитие на синята икономика в Западното Средиземноморие {SWD(2017) 130 final} COM(2017) 183 19/04/2017
ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. ЗА ВПИСВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ 2016 ФИНАНСОВА ГОДИНА COM(2017) 188 12/04/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Закрилата на децата мигранти {SWD(2017) 129 final} COM(2017) 211 12/04/2017
COM (2017)213 COM(2017) 213 12/04/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. COM(2017) 167 10/04/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането COM(2017) 165 04/04/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейския съюз на двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането COM(2017) 164 04/04/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. COM(2017) 154 31/03/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2017 г. COM(2017) 150 30/03/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад за напредъка по отношение на критерия за мобилността с учебна цел COM(2017) 148 30/03/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Директивата относно шума в околната среда в съответствие с член 11 от Директива 2002/49/ЕО COM(2017) 151 30/03/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на задължението за екологично насочени площи по схемата за директно плащане за екологизиране {SWD(2017) 121 final} COM(2017) 152 29/03/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 02 03 01 „Вътрешен пазар“ и бюджетен ред 02 03 04 „Механизми за управление на вътрешния пазар“) COM(2017) 146 29/03/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (Бюджетен ред 12.02.01 „Осъществяване и развитие на единния пазар на финансови услуги“) COM(2017) 145 29/03/2017