Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Доклад относно политиката в областта на конкуренцията за 2017 г. {SWD(2018)349} COM(2018) 482 18/06/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Финансова информация относно Европейския фонд за развитие Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози относно поетите задължения, плащанията и вноските COM(2018) 475 15/06/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съгласно член 27 от Правилника за длъжностните лица и член 12 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (географски баланс) COM(2018) 377 15/06/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително втората част от вноската за 2018 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително втората част от вноската за 2018 г. COM(2018) 477 15/06/2018
COM (2018) 462 COM(2018) 462 14/06/2018
COM (2018) 465 COM(2018) 465 14/06/2018
COM (2018) 460 COM(2018) 460 14/06/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с изменението на протокол 3 към посоченото споразумение относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с изменението на протокол 3 към посоченото споразумение относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество COM(2018) 463 14/06/2018
COM (2018) 461 COM(2018) 461 14/06/2018
COM (2018) 470 COM(2018) 470 13/06/2018
JOIN (2018) 14 JOIN(2018) 14 13/06/2018
JOIN (2018) 17 JOIN(2018) 17 13/06/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания COM(2018) 458 13/06/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Регламент на Съвета за създаване на програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета COM(2018) 466 13/06/2018
COM (2018) 478 COM(2018) 478 13/06/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно подписването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания COM(2018) 459 13/06/2018
COM (2018) 480 COM(2018) 480 13/06/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА За създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета ПРИЛОЖЕНИЯ към предложение за регламент на Съвета За създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета COM(2018) 467 13/06/2018
COM (2018) 472 COM(2018) 472 13/06/2018
JOIN (2018) 16 JOIN(2018) 16 13/06/2018