Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на Споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на Споразумението COM(2017) 384 25/07/2017
СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СТРАТЕГИЯ НА ЕС ОТНОСНО АФГАНИСТАН JOIN(2017) 31 24/07/2017
COM (2017) 383 COM(2017) 383 20/07/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията на Европейския съюз с оглед на приемането на решение на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз и промените в списъка на страните и териториите, асоциирани към Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Съвета за установяване на позицията на Европейския съюз с оглед на приемането на решение на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз и промените в списъка на страните и териториите, асоциирани към Европейския съюз COM(2017) 382 19/07/2017
СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Съвместната рамка за борба с хибридните заплахи — ответни действия на Европейския съюз JOIN(2017) 30 19/07/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно членството на ЕС в Международната група за изследване на каучука (МГИК) COM(2017) 378 18/07/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж {SWD(2017)264} COM(2017) 376 18/07/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за оценка на метода за разпределяне на квотите в съответствие с Регламент (ЕС) № 517/2014 COM(2017) 377 13/07/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно вноса на движими културни ценности РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности ПРИЛОЖЕНИЕ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности COM(2017) 375 13/07/2017
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2009/415/EО относно наличието на прекомерен дефицит в Гърция COM(2017) 380 12/07/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС — Турция по отношение на изменението на протокол № 2 към Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО — Турция относно търговския режим за селскостопански продукти ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС — Турция по отношение на изменението на протокол № 2 към Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО — Турция относно търговския режим за селскостопански продукти COM(2017) 374 11/07/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Първоначален преглед на обхвата на Регламента за осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила COM(2017) 373 11/07/2017
Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и създаването на две специални работни групи ПРИЛОЖЕНИЯ към Съвместно предложение за решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и създаването на две специални работни групи JOIN(2017) 23 10/07/2017
Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ към съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позиция на Съюза в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден от Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна JOIN(2017) 24 10/07/2017
COM (2017) 379 COM(2017) 379 10/07/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Тринадесети доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. и последиците от това прилагане за периода от 1 януари до 31 декември 2016 г. {SWD(2017)261} COM(2017) 371 07/07/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Единадесети годишен доклад за 2016 г. относно изпълнението на помощта от Общността съгласно Регламент (ЕО) № 389/2006 на Съвета от 27 февруари 2006 г. за създаване на инструмент за финансова подкрепа с цел насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци COM(2017) 372 07/07/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Мониторинг върху прилагането на правото на Европейския съюз Годишен доклад за 2016 г. {SWD(2017)259} {SWD(2017)260} COM(2017) 370 06/07/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца COM(2017) 369 05/07/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и във връзка с консултацията относно възможностите за риболов за 2018 г. {SWD(2017)256} COM(2017) 368 05/07/2017