Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2017) 547 COM(2017) 547 21/09/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС {SWD(2017)307} COM(2017) 534 20/09/2017
COM (2017) 542 COM(2017) 542 20/09/2017
COM (2017) 539 COM(2017) 539 20/09/2017
COM (2017) 538 COM(2017) 538 20/09/2017
COM (2017) 537 COM(2017) 537 20/09/2017
COM (2017) 536 COM(2017) 536 20/09/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за разпределяне на възможностите за риболов съгласно Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций COM(2017) 483 15/09/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций COM(2017) 486 15/09/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций COM(2017) 484 15/09/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно вътрешните одити, извършени през 2016 г. (член 99, параграф 5 от Финансовия регламент) {SWD(2017)306} COM(2017) 497 15/09/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН за бежанците ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН за бежанците COM(2017) 544 15/09/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Tехническа корекция на финансовата рамка за 2018 г. в съответствие с промените в БНД (ЕСС 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020) за актуализиране и замяна на Съобщение COM(2017)220 final ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Tехническа корекция на финансовата рамка за 2018 г. в съответствие с промените в БНД (ЕСС 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020) за актуализиране и замяна на Съобщение COM(2017)220 final COM(2017) 473 15/09/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ЗА ВЪНШНИ ДЕЙНОСТИ И НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2016 г. {SWD(2017)296} COM(2017) 488 14/09/2017
COM (2017) 477 COM(2017) 477 13/09/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно списъка на суровините от изключителна важност за ЕС — 2017 г. COM(2017) 490 13/09/2017
JOIN (2017) 450 JOIN(2017) 450 13/09/2017
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за Конвенция за създаване на многостранен съд за уреждане на инвестиционни спорове ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за Конвенция за създаване на многостранен съд за уреждане на инвестиционни спорове {SWD(2017)303} {SWD(2017)302} COM(2017) 493 13/09/2017
COM (2017) 479 COM(2017) 479 13/09/2017
COM (2017) 478 COM(2017) 478 13/09/2017