Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейностите на Фондацията за международните стандарти за финансово отчитане, Европейската консултативна група за финансова отчетност и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес през 2017 г. COM(2018) 705 19/10/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПЕТНАДЕСЕТИ ДОКЛАД ПРЕГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2017 ГОДИНА {SWD(2018)442} COM(2018) 701 18/10/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението през 2015—2016 г. на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, и на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт {SWD(2018)439} COM(2018) 698 18/10/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Резюме на Обобщаващия доклад за изпълнението на Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали {SWD(2018)438} COM(2018) 697 17/10/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Изпълнение на ангажиментите на политиката на ЕС за сигурност в областта на продоволствието и изхранването: трети двугодишен доклад {SWD(2018)440} COM(2018) 699 17/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Европейския комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване и в Централната комисия за корабоплаване по река Рейн във връзка с приемането на стандарти относно плавателните съдове по вътрешните водни пътища COM(2018) 707 17/10/2018
COM (2018) 692 COM(2018) 692 17/10/2018
COM (2018) 694 COM(2018) 694 17/10/2018
COM (2018) 693 COM(2018) 693 17/10/2018
COM (2018) 691 COM(2018) 691 17/10/2018
COM (2018) 709 COM(2018) 709 16/10/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Плана за действие за укрепване на европейския отговор по отношение на измамите с документи за пътуване COM(2018) 696 16/10/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози за поетите задължения, плащанията и вноските на държавите членки за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и необвързваща прогноза за периода 2021—2022 г. COM(2018) 689 16/10/2018
COM (2018) 708 COM(2018) 708 16/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2020 г., годишния размер за 2019 г., първата част от вноската за 2019 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2021 и 2022 ПРИЛОЖЕНИЕ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2020 г., годишния размер за 2019 г., първата част от вноската за 2019 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2021 и 2022 COM(2018) 688 15/10/2018
ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси) COM(2018) 704 12/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на писмената процедура, която ще бъде открита от Комисията от технически експерти на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) с оглед на приемането на изменения в единните технически предписания UTP GEN-B и UTP TAF ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на писмената процедура, която ще бъде открита от Комисията от технически експерти на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) с оглед на приемането на изменения в единните технически предписания UTP GEN-B и UTP TAF COM(2018) 684 12/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Омнибус II) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (ОМНИБУС II) COM(2018) 682 12/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Регламент за преводите на средства) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП COM(2018) 683 12/10/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Годишна работна програма на Съюза в областта на европейската стандартизация за 2019 г. {SWD(2018)434} COM(2018) 686 11/10/2018