Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Европейски съюз > Документи на Европейската комисия
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Tехническата корекция на финансовата рамка за 2018 г. в съответствие с промените в БНД (ESA 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020) COM(2017) 220 24/05/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета {SWD(2017)169} {SWD(2017)170} COM(2017) 259 23/05/2017
COM (2017) 273 COM(2017) 273 23/05/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение 2014/170/ЕС за съставяне на списък на несътрудничещи трети държави в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов по отношение на Съюза на Коморските острови COM(2017) 241 23/05/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение 2014/170/ЕС за съставяне на списък на несътрудничещи трети държави в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов по отношение на Сейнт Винсънт и Гренадини COM(2017) 243 23/05/2017
COM_2017_516 COM(2017) 516 22/05/2017
COM (2017) 524 COM(2017) 524 22/05/2017
COM (2017) 507 COM(2017) 507 22/05/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти COM(2017) 244 22/05/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти COM(2017) 245 22/05/2017
COM (2017) 506 COM(2017) 506 22/05/2017
COM (2017) 514 COM(2017) 514 22/05/2017
COM (2017) 505 COM(2017) 505 22/05/2017
COM (2017) 523 COM(2017) 523 22/05/2017
COM (2017) 515 COM(2017) 515 22/05/2017
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2017 г. COM(2017) 502 22/05/2017
COM (2017) 513 COM(2017) 513 22/05/2017
COM (2017) 504 COM(2017) 504 22/05/2017
COM (2017) 511 COM(2017) 511 22/05/2017
COM (2017) 521 COM(2017) 521 22/05/2017