Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането на Митническия кодекс на Съюза и упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове съгласно член 284 от него COM(2018) 39 22/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането от държавите членки на Директива 2006/117/ЕВРАТОМ на Съвета относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво Втори доклад {SWD(2018)4} COM(2018) 6 19/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно Общата схема от преференции за периода 2016—2017 г. {SWD(2018)23} {SWD(2018)24} {SWD(2018)25} {SWD(2018)26} {SWD(2018)27} {SWD(2018)28} {SWD(2018)29} {SWD(2018)30} {SWD(2018)31} {SWD(2018)32} COM(2018) 36 19/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно използването от институциите през 2016 г. на Регламент № 495/77 на Съвета, последно изменен с Регламент № 1945/2006 (относно задълженията по дежурство), на Регламент № 858/2004 на Съвета (относно труда в особено вредни условия) и на Регламент № 300/76 на Съвета, последно изменен с Регламент № 1873/2006 (относно непрекъснатата работа или работата на смени) COM(2018) 38 19/01/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА Първи доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити в Европа {SWD(2018)33} COM(2018) 37 18/01/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Действия на ЕС за подобряване на спазването на законодателството и управлението в областта на околната среда {SWD(2018)10} COM(2018) 10 18/01/2018
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност COM(2018) 20 18/01/2018
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/EC относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия COM(2018) 21 18/01/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА в съответствие с член 395 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета COM(2018) 34 18/01/2018
Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно насърчаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването COM(2018) 23 17/01/2018
Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно ключовите компетентности за учене през целия живот ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот COM(2018) 24 17/01/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно плана за действие в областта на цифровото образование {SWD(2018)12} COM(2018) 22 17/01/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране ЕС—Алжир във връзка с промяната на условията за прилагане на тарифните преференции за селскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти, предвидени в член 14 от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно промяната на условията за прилагане на тарифните преференции за селскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти, предвидени в член 14 от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна COM(2018) 30 17/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за изпълнението на политиката на ЕС за стандартизация и приноса на европейските стандарти за политиките на ЕС {SWD(2018)15} COM(2018) 26 16/01/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно въздействието върху околната среда от използването на разградими при окисляване пластмаси, включително разградими при окисляване пластмасови торбички за пазаруване COM(2018) 35 16/01/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз COM(2018) 27 16/01/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно рамка за мониторинг на кръговата икономика {SWD(2018)17} COM(2018) 29 16/01/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (текст от значение за ЕИП) options to address the interface between chemical, product and waste legislation {SWD(2018)20} COM(2018) 32 16/01/2018
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС COM(2018) 33 16/01/2018
COM (2018) 28 COM(2018) 28 16/01/2018