Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2017) 800 COM(2017) 800 22/11/2017
COM (2017) 801 COM(2017) 801 22/11/2017
COM (2017) 802 COM(2017) 802 22/11/2017
COM (2017) 803 COM(2017) 803 22/11/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2018 година в Черно море ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2018 година в Черно море COM(2017) 672 21/11/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба COM(2017) 679 21/11/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Доклад за изпълнението на Препоръката на Комисията относно укрепването чрез прозрачност на принципа на равното заплащане за мъжете и жените COM(2017) 671 20/11/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ План за действие на ЕС за периода 2017—2019 г. Преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ План за действие на ЕС за периода 2017—2019 г. Преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете COM(2017) 678 20/11/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно Програмата на ЕС за градовете COM(2017) 657 20/11/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—Швейцария във връзка с техническото преразглеждане на Споразумението относно прякото застраховане, различно от животозастраховането ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—Швейцария във връзка с техническото преразглеждане на Споразумението относно прякото застраховане, различно от животозастраховането COM(2017) 666 17/11/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по отношение на държавния резерв за целите на продоволственото осигуряване, вътрешната подкрепа, нарушаваща търговията в селското стопанство, в това число за памука, ограниченията на износа в селското стопанство, субсидиите за сектора на рибарството, вътрешната правна уредба в областта на услугите, и МСП/прозрачността на регулаторните мерки за търговията със стоки COM(2017) 668 16/11/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за прилагането в държавите членки на Директива 96/82/ЕО относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за периода 2012—2014 г. COM(2017) 665 16/11/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с внасянето на допълнение в приложение I-A и, в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, във връзка с преизчисляването на графика за премахване на износните мита, установен в приложения I-В и I-Г към Споразумението за асоцииране ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с внасянето на допълнение в приложение I-A и, в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, във връзка с преизчисляването на графика за премахване на износните мита, установен в приложения I-В и I-Г към Споразумението за асоцииране COM(2017) 663 16/11/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка {SWD(2017)701} COM(2017) 751 15/11/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка {SWD(2017)700} COM(2017) 750 15/11/2017
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да встъпи в преговори с Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилния превоз на стоки и пътници, с оглед да се даде възможност за участие на Конфедерация Швейцария в Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ Препоръката за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да встъпи в преговори с Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилния превоз на стоки и пътници, с оглед да се даде възможност за участие на Конфедерация Швейцария в Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз COM(2017) 664 15/11/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова COM(2017) 643 14/11/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура Приносът на Европейската комисия към срещата на лидерите в Гьотеборг, 17 ноември 2017 г. COM(2017) 673 14/11/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно политиките на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ и тяхното изпълнение през 2016 г. COM(2017) 662 13/11/2017
Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния съвет, създаден със Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурните правилници на Съвместния съвет и на Съвместния комитет ПРИЛОЖЕНИЕ към Съвместно предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния съвет, създаден със Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурните правилници на Съвместния съвет и на Съвместния комитет JOIN(2017) 43 13/11/2017