Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Европейски съюз > Документи на Европейската комисия
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно индекса на разходите за труд (ИРТ) COM(2017) 71 14/02/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позиция, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция във връзка с изменения на приложение III към конвенцията COM(2017) 73 13/02/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Доклад за последваща оценка на програмата „Основни права и гражданство“ (2007 – 2013 г.) COM(2017) 69 13/02/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Доклад за еx post оценка на програма „Гражданско правосъдие“ (2007—2013 г.) COM(2017) 59 13/02/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВАНА НА ДАННИ ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИКА“ COM(2017) 9 10/02/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС — Мексико във връзка с измененията на приложение III към Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕО — Мексико от 23 март 2000 г. по отношение на определението на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество COM(2017) 64 08/02/2017
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД ОТ СТРАНА НА КОМИСИЯТА на годишните доклади за дейността на държавите членки, свързана с експортните кредити, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1233/2011 COM(2017) 67 07/02/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Република Естония да прилага специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2017) 61 07/02/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на регламент относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (регламент относно официалния контрол) COM(2017) 6 06/02/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на шестата сесия на Комисията по наркотичните вещества относно списъците с вещества от Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и от Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г. COM(2017) 72 06/02/2017
Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден съгласно Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Казахстан по отношение на условията на работа на Съвета за сътрудничество, Комитета за сътрудничество и специализираните подкомитети или други органи JOIN(2017) 5 03/02/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати - {SWD(2017) 33 - 60 final} COM(2017) 63 03/02/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. - {SWD(2017) 30 final}{SWD(2017) 31 final} COM(2017) 54 03/02/2017
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства - {SWD(2017) 26 final}{SWD(2017) 27 final} COM(2017) 47 02/02/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение относно приетото в Кигали изменение на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой COM(2017) 51 02/02/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА относно препоръка за удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното функциониране на Шенгенското пространство COM(2017) 40 01/02/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации COM(2017) 37 01/02/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз (доклад за 2014 и 2015 г.) COM(2017) 49 01/02/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно функционирането на европейския пазар на въглеродни емисии COM(2017) 48 01/02/2017
СЪОБЩЕНИЕ COM(2017) 53 01/02/2017