Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващо Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно изграждане на единен пазар за екологични продукти: създаване на условия за по-добра информираност относно екологосъобразността на продуктите и организациите - {COM(2013) 196 final}{SWD(2013) 111 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Building the Single Market for Green Products: Facilitating better information on environmental performance of products and organisations - {COM(2013) 196 final}{SWD(2013) 111 final}
Дата на документа: 09/04/2013
№ на документ: SWD(2013) 112
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове