Портал на Европейския съюз

Европейски институции и органи:
Европейски парламент
Европейски съвет
Съвет на Европейския съюз
Председателство
Европейска комисия
Съд на Европейските общности
Европейска Сметна палата
Европейски омбудсман
Европейска централна банка
Европейска инвестиционна банка
Икономически и социален комитет
Комитет на регионите
Европейски надзорен орган по защита на данните
Агенции на Общността
Европол
Евроюст
Европейско право:
Официален вестник на ЕС
EUR-Lex - Достъп до правото на Европейския съюз
PreLex - Наблюдение на процеса на вземане на решения между институциите
Oeil - Законодателна обсерватория на Европейския парламент
Scadplus - Резюмета на европейското законодателство
Напредък на нотифицирането на националните мерки за изпълнение на директивите
Регистри на Европейския парламент, на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия
Други:
Сътрудничество с ЕК
Europe Direct
Вашата Европа - портал за онлайн обществени услуги
Служба за ориентиране на гражданите
SOLVІT
Бюлетин на ЕС
ENA - European Navigator