Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс
Дата на приемане 08/12/2010
Брой/година Държавен вестник 100/2010

 


УКАЗ № 340

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Семейния кодекс, приет от ХLI Народно събрание на 8 декември 2010 г.

Издаден в София на 14 декември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 21, ал. 4 в текста преди т. 1 думите „значително по-голям принос“ се заменят с „липса на съвместен принос“.

§ 2. В чл. 23, ал. 1 след думите „изцяло с лично имущество“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 3. В чл. 39, ал. 3 след думата „регистър“ се добавя „в деня на нотариалното удостоверяване, когато е сключен по време на брака“ и се създават изречения второ и трето: „Когато договорът е сключен преди встъпването в брак, той се представя за вписване от нотариуса в деня на получаване от него на удостоверението за сключване на граждански брак. Ако договорът подлежи на вписване в друг съдебен район, се прилага чл. 25, ал. 6 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.“

§ 4. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6, изречение второ думите „синдром на“ се заличават.

2. В ал. 7, изречение второ след думите „приемно семейство“ се поставя запетая, съюзът „или“ се заличава, а след думите „Социално подпомагане“ се добавя „или му се предоставя социална услуга – резидентен тип“.

§ 5. В чл. 65, ал. 2 съюзът „и“ се заличава, а след думата „години“ се добавя „както и на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето“.

§ 6. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието думите „от другия родител и от детето“ се заличават.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Извън случаите по ал. 1 и 4 припознаването може да бъде оспорено по съдебен ред чрез иск, предявен в едногодишен срок от извършването му, от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето и от прокурора.“

§ 7. В чл. 84 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Ако съгласието е дадено след настаняването, 7-дневният срок тече от деня на даване на съгласието.“

2. В ал. 2 се създава изречение трето: „Когато на детето е предоставена социална услуга – резидентен тип, или е настанено в приемно семейство и родителят не е поискал прекратяване на настаняването без основателни причини в срока по чл. 93, ал. 2, Дирекция „Социално подпомагане“ уведомява регионалната дирекция за социално подпомагане за вписването на детето в регистъра, ако интересите на детето налагат това.“

§ 8. В чл. 92 изречение първо се изменя така: „Родителят може да оттегли предварително даденото си съгласие за пълно осиновяване със заявление с нотариална заверка на подписа до подаване на молба за осиновяване по чл. 95, ал. 5, съответно до даване на съгласие за осиновяване от определения от Съвета по международно осиновяване по реда на чл. 114, ал. 7 осиновяващ.“

§ 9. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Осиновяване без съгласие на родителя при условията на ал. 2 се допуска и когато на детето е предоставена социална услуга – резидентен тип, или е настанено в приемно семейство и е вписано в регистъра на деца за пълно осиновяване.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 10. В чл. 94, ал. 2, изречение второ думите „както и“ се заличават и накрая се поставя запетая и се добавя „както и на институцията, предоставяща социалната услуга – резидентен тип“.

§ 11. В чл. 97 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, изречение второ думите „изслушва доклада на“ се заменят с „изисква доклад от“.

2. В ал. 3 думите „Агенцията за социално подпомагане“ се заменят със „съответната регионална дирекция за социално подпомагане“.

§ 12. В чл. 98, ал. 1, изречение първо думите „чл. 93, ал. 2“ се заменят с „чл. 100, ал. 2“, думата „14-дневен“ се заменя със „7-дневен“, а думата „съобщаване“ се заменя с „обявяването“.

§ 13. В чл. 100, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „и 3“.

§ 14. Член 105 се изменя така:

„Право на информация

Чл. 105. (1) Осиновителите или навършилият шестнадесет години осиновен могат да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения, когато важни обстоятелства налагат това. Окръжният съд в съдебно заседание при закрити врата, след като изслуша рождените родители на осиновения и заключението на прокурора, се произнася с решение.

(2) Решението на окръжния съд може да се обжалва от осиновителите и осиновения и да се протестира от прокурора.“

§ 15. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 6 и 7 се изменят така:

„(6) Прокурорът има право да поиска прекратяване на осиновяването в защита на обществения интерес. В случаите по ал. 1, т. 1 искът се предявява в сроковете по ал. 3 и 4, а по ал. 1, т. 2 – до навършване на пълнолетие на детето.

(7) Дирекция „Социално подпомагане“ има право да поиска прекратяване на осиновяването по ал. 1, ако то противоречи на интереса на детето. В случаите по ал. 1, т. 1 искът се предявява в сроковете по ал. 3 и 4, а по ал. 1, т. 2 – до навършване на пълнолетие на детето.“

2. Създава се ал. 9:

„(9) По делата за прекратяване на осиновяването, извън случаите по ал. 8, участва прокурор.“

§ 16. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 думата „постоянно“ се заменя с „обичайно“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) За вписване в регистрите по ал. 1, т. 2 и 3 се заплащат такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.“

§ 17. В чл. 118 ал. 2 се изменя така:

„(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда на чл. 98.“

§ 18. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 преди думите „български гражданин“ се добавя „ненавършил пълнолетие“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Изплащането по ал. 1 се дължи, когато по изпълнителното дело се установи, че неизправният длъжник няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение.“

3. Алинея 3 се отменя.

4. В ал. 4 думите „144 и“ се заличават.

5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:

„(5) Издръжката се изплаща считано от първо число на месеца, следващ месеца, през който са установени обстоятелствата по ал. 2.

(6) Неизправният длъжник е задължен да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законната лихва.“

6. Създава се нова ал. 7:

„(7) Държавата се смята за присъединен взискател за частното държавно вземане за платената от общината издръжка по образуваното изпълнително дело заедно със законната лихва. В тези случаи дължимите такси и разноски се събират направо от длъжника.“

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 19. Българските граждани с обичайно местопребиваване в чужбина, които са вписани в регистъра по чл. 57б, ал. 1 от отменения Семеен кодекс (обн., ДВ, бр. 41 от 1985 г.; изм., бр. 11 от 1992 г.; попр., бр. 15 от 1992 г.; изм., бр. 63 и 84 от 2003 г., бр. 42 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г., отм., бр. 47 от 2009 г.), могат да участват в осиновителната процедура по реда на този кодекс, без да се прилага чл. 84, ал. 3 от Кодекса на международното частно право, до изтичане на срока на разрешението им за вписване в регистъра. Осиновяващите, които не са осиновили дете до 1 октомври 2011 г., могат да кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 от този кодекс.

§ 20. Разрешенията за вписване в регистъра по чл. 57б, ал. 1 от отменения Семеен кодекс на български граждани с обичайно местопребиваване в чужбина са валидни до 1 октомври 2011 г., при условие че срокът на тези разрешения не е изтекъл преди 1 октомври 2009 г.

§ 21. Започналите съдебни производства по чл. 53д, ал. 1 от отменения Семеен кодекс се довършват по реда, предвиден в него, като след влизането в сила на съдебното решение по чл. 53д, ал. 4 от отменения Семеен кодекс детето се вписва в регистъра по чл. 83, ал. 2 от този кодекс.

§ 22. Образуваните преди влизането в сила на този закон висящи преписки за изплащане от държавата на присъдена издръжка по чл. 152 се разглеждат при новите условия и ред.

§ 23. В Кодекса на международното частно право (обн., ДВ, бр. 42 от 2005 г.; изм., бр. 59 от 2007 г. и бр. 47 от 2009 г.) в чл. 76, ал. 1 думите „по чл. 12, ал. 2 от Семейния кодекс“ се заменят с „по чл. 6, ал. 2 от Семейния кодекс“.

§ 24. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 19, 20 и 21, които влизат в сила от 1 октомври 2009 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 декември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10388