Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Дата на приемане 02/02/2011
Брой/година Държавен вестник 14/2011

 


УКАЗ № 19

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет от ХLI Народно събрание на 2 февруари 2011 г.

Издаден в София на 8 февруари 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г. и бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:

„(7) По писмено искане на директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите банките осигуряват на посочените в искането органи по приходите достъп до представените пред банката от ревизирано или проверявано лице документи, въз основа на които е отпуснат кредит на лицето, с изключение на документи, съдържащи банкова тайна. Банката предоставя заверени копия на документите, посочени от органите по приходите, с изключение на документи, съдържащи банкова тайна, документи, съдържащи се в публични регистри, както и такива, издадени или заверени от орган на Националната агенция за приходите.“

2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

§ 2. Член 77 се изменя така:

„Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие

Чл. 77. (1) В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на юридическо лице – търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон или при пре­образуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.

(2) Удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция се прилага към внесеното в Агенцията по вписванията заявление за вписване и е условие за разглеждането му.“

§ 3. В чл. 92, ал. 2 накрая се добавя “или ал. 2“.

§ 4. В чл. 112 се създава ал. 3:

„(3) При възлагане на ревизия по реда на ал. 2, т. 2 не се прилага чл. 8.“

§ 5. В чл. 114, ал. 1 се създава изречение второ: „Когато заповедта за възлагане на ревизията е връчена по реда на чл. 143и, ал. 2, срокът за извършване на ревизията започва да тече от датата на получаване на уведомлението за извършено връчване от компетентния орган на другата държава – членка на Европейския съюз.“

§ 6. В чл. 122, ал. 1 се създава т. 8:

„8. когато ревизираното или проверяваното лице не осигури достъп до подлежащ на контрол обект или до счетоводни и/или търговски данни от значение за производството, съхранявани на електронен носител.“

§ 7. Създава се чл. 124а:

„Установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски при особени случаи

Чл. 124а. Разпоредбите на чл. 122 – 124 се прилагат съответно и за установяване на задължителни осигурителни вноски.“

§ 8. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 и 2 числото „100 000“ се заменя с „500 000“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Когато се прилага особеният ред по ал. 1 за удостоверяване на основанията за ползване на данъчни облекчения съгласно СИДДО, платецът на доходи на чуждестранни физически или юридически лица, който е задължен да удържа и внася окончателен данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица или Закона за корпоративното подоходно облагане, декларира до 31 март на следващата година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения. Декларирането се извършва чрез подаване на декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, в териториалната дирекция, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на доходите.“

§ 9. В чл. 143л се създава ал. 6:

„(6) Информацията по ал. 1 може да бъде използвана и в наказателно производство от лица и органи, които са компетентни да разглеждат въпроси, свързани с наказателни преследвания, със съгласието на компетентния орган, изпратил информацията, при условията, при които е дадено това съгласие.“

§ 10. В чл. 155 ал. 1 се изменя така:

„(1) Решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от изтичане на срока по чл. 146, съответно от отстраняване на нередовностите по чл. 145 или от одобряване на споразумението по чл. 154. Когато жалбата е подадена чрез лицензиран пощенски оператор, по писмено искане на жалбоподателя се издава удостоверение за датата на постъпването й в съответната дирекция.“

§ 11. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 т. 2 се отменя.

2. В ал. 5, т. 4 накрая се добавя „с изключение на задълженията по влезли в сила ревизионни актове“.

3. В ал. 7 накрая се добавя „и влезли в сила ревизионни актове“.

4. В ал. 8, т. 4 думите „по ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят с „по ал. 2, т. 3“.

§ 12. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

„3. положителното решение на Европейската комисия за съвместимост на помощта с Общия пазар, когато такова се изисква по Закона за държавните помощи.“

2. В ал. 4, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и положителното решение на Европейската комисия, когато такова се изисква по Закона за държавните помощи“.

§ 13. В чл. 195, ал. 5 думите „по реда на чл. 78, ал. 1“ се заменят с „по реда на чл. 77, ал. 1 и чл. 78, ал. 1“.

§ 14. В чл. 205, ал. 1 изречение трето се заличава.

§ 15. В чл. 206, ал. 3 думите „Съдът по регистрацията“ се заменят с „Агенцията по вписванията“.

§ 16. В чл. 275, изречение първо след думите „не представи“ се добавя „или не подаде“, а след думите „по чл. 124, ал. 3“ се добавя „или по чл. 142, ал. 5“.

§ 17. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В т. 16 в буква „г“ и в изречение трето думите „40 на сто“ се заменят с „25 на сто“.

2. Точка 21 се изменя така:

„21. „Правила за координация на системите за социална сигурност“ са правилата, въведени с регламентите на Европейския парламент и на Съвета на европейския съюз за координация на системите за социална сигурност и с международните спогодби/договори за социално осигуряване/социална сигурност, по които Република България е страна.“

Заключителни разпоредби

§ 18. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г. и бр. 41 и 101 от 2010 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 21 се създава ал. 3:

„(3) Не може да бъде прокурист лице, обявено в несъстоятелност, както и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.“

2. В чл. 57 се създава т. 4:

„4. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.“

3. В чл. 141 се създава ал. 8:

„(8) Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.“

§ 19. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 17, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 февруари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1690