Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси
Дата на приемане 10/02/2011
Брой/година Държавен вестник 16/2011

 


УКАЗ № 28

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси, приет от ХLI Народно събрание на 10 февруари 2011 г.

Издаден в София на 18 февруари 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси

Член единствен. Ратифицира Конвенцията по касетъчните боеприпаси, приета на 30 май 2008 г. в Дъблин, Ирландия, и подписана от Република България на 3 декември 2008 г. в Осло, Норвегия.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 февруари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2193