Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
Дата на приемане 14/04/2011
Брой/година Държавен вестник 34/2011

 


УКАЗ № 82

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, приет от ХLI Народно събрание на 14 април 2011 г.

Издаден в София на 20 април 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 35 и 81 от 2009 г. и бр. 87 от 2010 г.)

§ 1. Член 3 се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Министерският съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон пре­образува Държавно предприятие „Строителство и възстановяване“ в еднолично търговско дружество чрез разпределяне на имуществото му в дялове или акции съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(2) При преобразуването на държавното предприятие по ал. 1 в еднолично търговско дружество чл. 72 и 73 от Търговския закон не се прилагат за непаричните вноски на държавата. Оценката на непаричните вноски на държавата се извършва по реда на глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г.), а дълготрайните финансови активи се оценяват по счетоводната им стойност.

(3) При преобразуването на държавното предприятие по ал. 1 в еднолично търговско дружество предоставеното му и придобитото от него имущество се предоставя в собственост на дружеството с акта за преобразуване, освен ако в него е предвидено друго.

§ 3. Параграф 1 влиза в сила от деня на вписване в търговския регистър на едноличното търговско дружество по § 2, ал. 1.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 14 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5023