Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Дата на приемане 04/05/2011
Брой/година Държавен вестник 38/2011

 


УКАЗ № 97

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, приет от ХLI Народно събрание на 4 май 2011 г.

Издаден в София на 12 май 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 80 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато не съществуват технически спецификации по ал. 2, се смята, че строителните продукти могат да се влагат в строежите в зависимост от предвидената за тях употреба, когато експлоатационните им характеристики и методите за тяхното определяне отговарят на изискванията на:

1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или

2. националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;

3. българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;

4. българските технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2 и 3.“

2. В ал. 4 след думите „прилагането на“ се добавя „нормативните актове и“.

§ 2. В чл. 7, ал. 1 се създава т. 6:

„6. допълнителните задължения на производителите, вносителите и търговците, когато такива са определени в съответната директива на Европейския съюз от „Нов подход“.“

§ 3. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:

„(2) С наредбата по чл. 7 за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти се определя редът за издаване на технически одобрения и за въвеждане на Ръководствата за европейски технически одобрения.“

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. издава, отказва издаването или отнема разрешенията на лица за извършване оценяване на съответствието на строителните продукти и за издаване на технически одобрения, актуализира, разширява, отказва разширяването или ограничава обхват на издадени разрешения по реда на тази глава;“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява Европейската комисия и държавите – членки на Европейския съюз, за издаването, отнемането, разширяването и ограничаването на обхват на разрешения за извършване оценяване на съответствието на строителните продукти, както и за издадените и отнетите разрешения за издаване на европейски технически одобрения.“

§ 5. В чл. 10, ал. 3 думата „европейски“ се заличава.

§ 6. В чл. 12б се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) За актуализиране и разширяване обхвата на разрешението за извършване оценяване на съответствието на строителни продукти и за издаване на технически одобрения се подава ново заявление по чл. 11.

(3) Актуализирането на издадени разрешения на лица за извършване оценяване на съответствието на строителните продукти и за издаване на технически одобрения се извършва въз основа на изменения и допълнения на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 и/или 3 и доказана техническа компетентност за отчитането им при оценяване на съответствието.“

§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Органът по чл. 9, издал разрешението за извършване оценяване на съответствието, отнема или ограничава обхвата му, когато при проверките се установи, че нотифицираният орган:“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Органът по чл. 9 уведомява писмено нотифицирания орган за отнемането или ограничаването на обхвата на разрешението в 7-дневен срок от издаването на заповедта.“

§ 8. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. За издаването на разрешения за извършване оценяване на съответствието и за издаване на технически одобрения, за разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване, за проверката на документи, проверката на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки, се събират държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.“

§ 9. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) Държавната агенция за мет­рологичен и технически надзор, съответно Министерството на регионалното развитие и благоустройството, води регистри на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието.

(2) Данните от регистрите се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.“

§ 10. В чл. 26а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета“ се заменят с „Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ, L 285/10 от 31 октомври 2009 г.), наричана по-нататък „Директива 2009/125/ЕО“.

2. В ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 11. В чл. 26д се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.

2. В ал. 2 и 3 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.

3. В ал. 4:

а) в текста преди т. 1 думите „Европейската общност“ се заменят с „институциите на Европейския съюз“;

б) в т. 2 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.

§ 12. Член 26е се изменя така:

„Чл. 26е. Продукт, свързан с енергопотреблението, който е получил екомаркировка на ЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ, L 27/1 от 30 януари 2010 г.), се смята, че съответства на изискванията на приложимите мерки по прилагането по чл. 26а, доколкото тези изисквания се покриват от екомаркировка на ЕС.“

§ 13. В чл. 26ж се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.

2. В ал. 2 думите „Решение 93/465/ЕИО на Съвета относно модулите за различните фази на процедурите за оценяване на съответствието и правилата за поставяне и използване на маркировката за съответствие СЕ, които са предназначени за използване в директивите за техническо хармонизиране“ се заменят с „Приложение II към Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ, L 218/82 от 13 август 2008 г.)“.

3. В ал. 3 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.

§ 14. Член 26и се изменя така:

„Чл. 26и. (1) Ако ПСЕ, попадащ в обхвата на мерки по прилагането по чл. 26а, е проектиран от организация, регистрирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ, L 342/1 от 22 декември 2009 г.), и функцията „проектиране на продукти“ е включена в обхвата на регистрацията, се смята, че системата за управление на такава организация е в съответствие с изискванията на процедурата „Система за управление за оценяване на съответствието“.

(2) Ако системата за управление на организацията, която проектира ПСЕ, попадащ в обхвата на мерки по прилагането по чл. 26а, включва функцията „проектиране на продукти“ и съответства на хармонизираните европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, се смята за съответстваща на изискванията на процедурата „Система за управление за оценяване на съответствието“.“

§ 15. В чл. 26к се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 2 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.

2. В ал. 3 думите „Европейската общност“ се заменят с „институциите на Европейския съюз“.

§ 16. В чл. 26п се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти“ се заменят с „Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество“.

2. В ал. 2 навсякъде думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.

§ 17. В чл. 26р се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“.

2. В ал. 2:

а) в т. 2 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“;

б) в т. 7 след думите „да имат“ се добавя „подробна, прозрачна и обективна“;

в) в т. 9 думите „Директива 2005/32/ЕО“ се заменят с „Директива 2009/125/ЕО“.

§ 18. В чл. 30а се създават ал. 5 и 6:

„(5) Когато продуктът представлява сериозен риск, органите за надзор на пазара предписват на потребителя да спре използването му, а на производителя, вносителя или търговеца – да изземе продукта. В случаите, когато рискът не може да бъде отстранен технически, те разпореждат унищожаване на продукта. Редът за прилагане на тези мерки се определя с наредбата по чл. 30д.

(6) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага за строителните продукти.“

§ 19. В чл. 30в, ал. 2 думите „и 4“ се заменят с „4 и 5“.

§ 20. В чл. 34 се създава ал. 5:

„(5) Техническите прегледи, проверки и изпитвания по време на експлоатацията на съоръжения с повишена опасност могат да се извършват от нотифицирани органи, когато наредба по чл. 7 или по чл. 31 предвижда това. В наредбата по ал. 2 се определят съоръженията с повишена опасност, чиито технически прегледи, проверки и изпитвания се извършват от нотифицирани органи.“

§ 21. В чл. 51г думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския парламент и на Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване по отношение на енергийната ефективност“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (ОВ, L 39/1 от 13 февруари 2008 г.)“.

§ 22. В чл. 52е думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския парламент и на Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване по отношение на енергийната ефективност“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване“.

§ 23. В чл. 53 думите „и 4“ се заменят с „4 и 5“.

§ 24. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) в ал. 1:

аа) точка 11 се изменя така:

„11. „Продукт, свързан с енергопотреблението (ПСЕ)“ е всяка стока, пусната на пазара и/или пусната в действие, която при употребата си оказва въздействие върху пот­реблението на енергия, включително части, предназначени за монтиране в продукти, свързани с енергопотреблението, които се пускат на пазара и/или се пускат в действие като отделни части за крайни потребители, екологичното представяне на които може да се оцени самостоятелно.“;

бб) в т. 12 думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“;

вв) в т. 13 думите „Директива 2005/32/ЕО“ се заменят с „Директива 2009/125/ЕО“, а думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“;

гг) в т. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 и 29 навсякъде думата „ЕПП“ се заменя с „ПСЕ“;

б) създава се нова ал. 3:

„(3) За целите на този закон се прилага определението за „изземване“, посочено в чл. 2, параграф 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.).“

2. В § 3, ал. 3 в изречение второ думите „Прилагането на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 е задължително, с изключение на случаите, определени с“ се заменят с „Прилагането на стандартите по чл. 5, ал. 2, т. 1 е задължително в областта на“.

3. В § 6:

а) в ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския парламент и на Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване по отношение на енергийната ефективност“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване“;

б) в ал. 2 думите „приложение „С“ се заменят с „приложение „В“.

4. В § 6б думите „Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета“ се заменят с „Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението“.

§ 25. В останалите текстове на закона думите „енергопотребяващите продукти“ и „ЕПП“ се заменят съответно с „продукти, свързани с енергопотреблението“ и „ПСЕ“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 4 май 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5630