Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за хазарта
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта
Дата на приемане 20/04/2011
Брой/година Държавен вестник 35/2011

 


УКАЗ № 87

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът заизменение на Закона за хазарта, приет от ХLI Народно събрание на 20 април 2011 г.

Издаден в София на 28 април 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103, 105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г., бр. 42, 74 и 82 от 2009 г. и бр. 50 от 2010 г.)

§ 1. Член 9 се изменя така:

„Хазартни игри, организирани от държавата

Чл. 9. (1) Държавата може да организира само лотарийни, тото и лото игри и залагания върху резултати от спортни състезания чрез Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“, създадено по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон към министъра на физическото възпитание и спорта.

(2) Устройственият правилник на предприятието по ал. 1 се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта. Органите за управление на Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ се назначават и освобождават от министъра на физическото възпитание и спорта.

(3) Използването на приходите от дейността на Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби се утвърждава от министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на финансите.

(4) Утвърдените средства по ал. 3 се използват за:

1. нуждите на физическото възпитание и спорта;

2. поддържане, ремонт, реконструкция или изграждане на спортни съоръжения в училищата.

(5) Средствата по ал. 4, т. 2 се разпределят от министъра на физическото възпитание и спорта по предложение на министъра на образованието, младежта и науката, след съгласуване със съответния отраслов министър.“

§ 2. В чл. 77, ал. 2 числото „30 000“ се заменя с „15 000“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. (1) Държавното предприятие „Държавна парично-предметна лотария“ се преобразува чрез вливане в Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ при условията на универсално правоприемство.

(2) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Държавното предприятие „Държавна парично-предметна лотария“ се поемат от Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“.

(3) Трудовите правоотношения със служителите на Държавното предприятие „Държавна парично-предметна лотария“ се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

(4) Разрешенията за организиране на хазартни игри, издадени на Държавното предприятие „Държавна парично-предметна лотария“, запазват действието си за срока, за който са издадени.

(5) В 7-дневен срок след влизането в сила на този закон разрешенията по ал. 4 се преиздават служебно в полза на Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ при запазване на условията, определени в тях.

(6) За преиздаването на разрешенията по ал. 5, както и за утвърждаването на нови задължителни образци на удостоверителни знаци във връзка с извършеното вливане по ал. 1 не се заплащат държавни такси.

(7) В двумесечен срок след влизането в сила на този закон Министерският съвет приема устройствен правилник на Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“.

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5308