Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България
Дата на приемане 17/11/2011
Брой/година Държавен вестник 95/2011

 


УКАЗ № 231

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, приет от ХLI Народно събрание на 17 ноември 2011 г.

Издаден в София на 24 ноември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 9 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 30 думите „район и кметство“ се заменят с „райони“.

§ 2. Член 31 се изменя така:

„Чл. 31. (1) Промяна, свързана със закриване на кметство, както и промяна на границите или на административния център на кметство, се извършва с решение на общинския съвет при условията и по реда за създаването му.

(2) Решението на общинския съвет по ал. 1 се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“ чрез областния управител, който се произнася по неговата законосъобразност в 7-дневен срок от датата на получаването му.

(3) Решението по ал. 1 влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби

§ 3. Извън случаите по чл. 46а, ал. 1, изречение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по решение на общинския съвет в кметствата, в които на 23 октомври 2011 г. не са произведени избори за кметове на кметства, могат да се назначават кметски наместници при спазване на останалите изисквания на същия закон.

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12537