Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Международната конвенция от Найроби за изваждане на потънало имущество, 2007
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007
Дата на приемане 09/11/2011
Брой/година Държавен вестник 92/2011

 


УКАЗ № 225

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Международната конвенция от Найроби за изваждане на потънало имущество, 2007, приет от ХLI Народно събрание на 9 ноември 2011 г.

Издаден в София на 17 ноември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Международната конвенция от Найроби за изваждане на потънало имущество, 2007

Член единствен. Ратифицира Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, приета от Международната морска организация на дипломатическа конференция, проведена в периода от 14 до 18 май 2007 г., със следната декларация по член 3, алинея 2 от конвенцията:

„Република България декларира, че разширява приложното поле на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, към потънало имущество, намиращо се на нейна територия, включително в териториалното море, съгласно член 4, параграф 4 от конвенцията.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12310