Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
Дата на приемане 30/05/2012
Брой/година Държавен вестник 44/2012

 


УКАЗ № 215

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от ХLI Народно събрание на 30 май 2012 г.

Издаден в София на 7 юни 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 9, 23, 47, 48 и 81 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 5 ал. 2 се отменя.

§ 2. В чл. 7, т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „определени с акт на Министерския съвет“.

§ 3. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 10:

„10. дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС);“.

2. Досегашните т. 10, 11, 12 и 13 стават съответно т. 11, 12, 13 и 14.

§ 4. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. Главна дирекция „Национална полиция“;“.

2. Точка 3 се отменя.

§ 5. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. Устройството и дейността на Главна дирекция „Национална полиция“ се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 6. В чл. 13б, изречение първо след думите „териториални звена“ се поставя запетая и се добавя „които са юридически лица“.

§ 7. В чл. 16, ал. 3 след думите „Български документи за самоличност“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „Управление на собствеността и социални дейности“ се добавя „и на дирекция АФКОС“.

§ 8. В чл. 19, ал. 2 след думите „по ал. 1“ се поставя запетая, добавя се „с изключение на Медицинския институт на МВР“ и се поставя запетая.

§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 11 думите „наредби, инструкции и заповеди“ се заменят с „наредби и инструкции“.

2. Създава се т. 11а:

„11а. издава заповеди във връзка с изпълнението на своите правомощия;“.

3. В т. 14 думите „Европейската общност“ се заменят с „Европейския съюз“.

§ 10. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:

„(2) Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ контролира, координира и методически ръководи изпълнението в областните дирекции на задачите по направление на дейност.“

§ 11. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 3 думите „директорите на главните дирекции по съответното направление“ се заменят с „директора на Главна дирекция „Национална полиция“ по направление“.

2. В т. 7 думите „отговарят за управлението на“ се заменят с „управляват“.

§ 12. В чл. 32, ал. 1 след думите „непосредственото ръководство“ се поставя запетая и се добавя „управляват човешките ресурси“.

§ 13. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 5 думите „държавни имоти и материално-технически средства“ се заменят с „имоти и вещи – държавна собственост“;

б) създава се т. 6:

„6. управляват човешките ресурси.“

2. Алинея 2 се отменя.

§ 14. В глава пета, в наименованието на раздел IV след думите „Управление на собствеността и социални дейности“ се добавя „дирекция АФКОС“ и се поставя запетая.

§ 15. В чл. 37в след думите „Управление на собствеността и социални дейности“ се добавя „дирекция АФКОС“ и се поставя запетая.

§ 16. В чл. 37г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите „Български документи за самоличност“ се поставя запетая и се добавя „на дирекция АФКОС“.

2. В ал. 4:

а) създава се нова т. 2:

„2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, на заместник-министрите и на главния секретар на МВР и се отчита пред тях;“

б) досегашната т. 2 става т. 3;

в) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:

„4. управлява човешките ресурси;“

г) досегашната т. 4 става т. 5.

3. В ал. 7 се създават т. 6 и 7:

„6. управлява информационните фондове;

7. представлява юридическото лице.“

§ 17. В чл. 51 се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на вътрешните работи с наредба определя реда за осъществяване на дейността по ал. 1, т. 6.“

2. Алинея 5 се отменя.

3. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Условията и редът за изпращане за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна, се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.“

§ 18. Член 52 се изменя така:

„Чл. 52. (1) Главна дирекция „Национална полиция“ е национална специализирана оперативно-издирвателна, охранителна и контролна структура за превенция, предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на престъпления, с изключение на свързаните с организирана престъпна дейност, и за опазване на обществения ред.

(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция „Национална полиция“ извършва дейности по:

1. превенция, предотвратяване и пресичане на престъпления;

2. разследване на престъпления;

3. разкриване на престъпления;

4. издирване на обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и на други лица в предвидените със закон случаи;

5. издирване на вещи:

а) предмет или средство за извършване на престъпление;

б) които могат да послужат като доказателство в наказателно производство;

в) придобити от престъпна дейност;

г) за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система и/или в Интерпол;

6. идентифициране на лица;

7. опазване на обществения ред;

8. защита и охрана на стратегически и особено важни обекти;

9. осигуряване на сигурността при провеждане на мероприятия;

10. контрол на безопасността на движението по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и на пътнотранспортните произшествия;

11. разрешение и контрол за ползване на общоопасни средства;

12. разрешение и контрол за извършване на охранителна дейност;

13. конвоиране на лица в страната и в чужбина;

14. ръководство, помощ и контрол над съответните звена в областните дирекции при извършване на дейности по т. 1, 3 – 13 на съответните звена в областните дирекции;

15. методическо ръководство на дейността по разследване на престъпления в главните и областните дирекции.“

§ 19. Член 52а се отменя.

§ 20. В чл. 52б, ал. 4 се създава т. 3:

„3. организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република България.“

§ 21. В чл. 52г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) създават се нова т. 18 и т. 19:

„18. определяне на пожарните характеристики на строителни продукти и тактико-техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническо и аварийно-спасително оборудване и гасителни вещества;

 19. разработване на методики за установяване на причините за възникване на пожари;“

б) досегашната т. 18 става т. 20.

2. В ал. 4 думите „т. 1, 2, 4 – 6“ се заменят с „т. 1 – 6“.

§ 22. В чл. 52м, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 след думите „ветеринарномедицински дейности“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „ветеринарно-санитарен контрол“ се добавя „и държавен здравен контрол“.

2. В т. 6 думите „организира и изпълнява дейността по възлагане на“ се заменят с „възлага“.

§ 23. В чл. 52о се създава ал. 3:

„(3) Дирекция „Специална куриерска служба“ е юридическо лице.“

§ 24. В глава седма, раздел І се създава чл. 52п:

„Чл. 52п. (1) Дирекция АФКОС е специализирана структура на МВР за осъществяване координация на борбата с правонарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, чрез оперативно сътрудничество, докладване на нередности и административно-контролна дейност.

(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция АФКОС:

1. подпомага министъра на вътрешните работи и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз при осъществяване на координацията в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;

2. е национална контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и в други държави;

3. осигурява и координира на национално ниво докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия;

4. осъществява наблюдение и контрол върху докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия;

5. извършва административно-контролни проверки в структурите, администриращи фондове, програми и инструменти на Европейския съюз;

6. осъществява координация и оперативно сътрудничество във връзка с разследвания, провеждани от ОЛАФ на територията на Република България;

7. извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;

8. анализира информацията относно нередностите и измамите със средства на Европейския съюз;

9. осъществява сътрудничество с държавни органи и структури и координира дейността в областта на борбата с нередностите и измамите със средства на Европейския съюз.“

§ 25. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Управление на собствеността и социални дейности“ се поставя запетая и се добавя „дирекция АФКОС“.

2. В ал. 2 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

§ 26. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Разпореждането, издадено в писмена форма, съдържа следните реквизити:

1. наименование на органа, който го издава;

2. адресат на разпореждането;

3. фактически и правни основания за издаване;

4. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението;

5. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;

6. дата на издаване и подпис на лицето, издало разпореждането, с означаване на длъжността му.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 27. В чл. 69а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Полицейските органи могат да изземват временно вещ, за която има сигнал за издирване в ШИС и/или в Интерпол. Издирваната вещ се предава доброволно или се изземва от лицето, в което е открита, за срок до 30 дни.“

2. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: „Протоколът се подписва от лицето, което предава откритата вещ. Копие от протокола се предоставя на лицето.“

3. В ал. 3 думите „временно за срок до 30 дни“ се заличават.

4. В ал. 4 след думата „протокола“ се добавя „по ал. 2 или 3“.

5. В ал. 5 думите „от която е иззета“ се заменят с „в която е предадена или иззета“.

6. Алинея 6 се изменя така:

„(6) След съставяне на протокола по ал. 2 или 3 той се представя незабавно, но не по-късно от 24 часа, за утвърждаване от прокурор в окръжната прокуратура по местопредаване или изземване на вещта. За предаването или изземването се уведомява държавата, въвела сигнала за издирване в ШИС и/или в Интерпол.“

7. В ал. 7 след думите „в ШИС“ се добавя „и/или в Интерпол“.

8. В ал. 8 текстът преди т. 1 се изменя така: „Ако в срока по ал. 1 не бъде получена молба за правна помощ или друго волеизявление, направено от съответната държава членка, въвела сигнала за издирване, в което се съдържа информация, отнасяща се до въведения сигнал, и/или потвърждение на сигнала от компетентен орган на държавата членка, въвела сигнала, съдържащо изрично искане за връщане на вещта, вещта се връща на лицето, от което е предадена или иззета, в 5-дневен срок с постановление на окръжната прокуратура по местопредаване или изземване на вещта, освен ако:“.

9. Алинея 9 се отменя.

10. Алинеи 11 и 12 се изменят така:

„(11) Открита изгубена вещ, обявена за издирване, се предава на държавата членка, въвела сигнала за издирването й в ШИС и/или Интерпол, освен ако вещта попада в категориите по ал. 8, т. 1 – 3.

(12) Открита изгубена вещ, обявена за издирване, която не бъде потърсена от държавата членка, въвела сигнала за издирването й в ШИС и/или в Интерпол в срока по ал. 1, се смята за изоставена в полза на държавата.“

11. Създават се ал. 13 – 17:

„(13) Предадена или иззета вещ, за която не е постъпило искане за връщане от държавата членка, въвела сигнала за издирването й в ШИС и/или в Интерпол, и не попада в приложното поле на ал. 8, се смята за изоставена в полза на държавата.

(14) При предаване или изземване на празни бланки за официални документи, издадени лични документи, включително обявените за недействителни документи за самоличност, свидетелства за управление на моторно превозно средство и документи за пребиваване, както и документи за регистрация на моторни превозни средства и регистрационни табели, включително обявените за недействителни, ако не попадат в категориите по ал. 8, т. 1 – 3, се предават по установения ред на съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата членка, издала документа, с постановление на окръжната прокуратура по местопредаване или изземване на вещта.

(15) Постановленията на окръжната прокуратура по ал. 8 и 13 не подлежат на обжалване.

(16) Отговорността за нанесените щети на заинтересовано лице, причинени във връзка с изпълнение на сигнал за издирване в ШИС, се търси съгласно националното законодателство и разпоредбите на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници.

(17) За съхранение в структурите на МВР на предадена или иззета вещ след срока по ал. 1 се заплаща такса в размер, определен от Министерския съвет.“

§ 28. В чл. 72 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин“ се заменят с „когато това е абсолютно необходимо“.

2. В ал. 2 думите „ако защитата от нерегламентирания достъп не може да бъде осъществена по друг начин“ се заменят с „ако това е абсолютно необходимо“.

§ 29. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) В случаите по чл. 72 полицейските органи използват само абсолютно необходимата сила.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „са длъжни по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за опазване живота на лицата“ се заменят с „вземат всички мерки за опазване живота и здравето на лицата“.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „целта на приложената мярка“ се заменят с „на законната му цел“.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

5. Създава се ал. 7:

„(7) Забранява се използването на животозастрашаваща сила за задържане или предот­вратяване бягството на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго.“

§ 30. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „като крайна мярка“ се заменят със „само когато това е абсолютно необходимо“.

2. В ал. 2 думите „по възможност да пазят“ се заменят с „да направят всичко възможно да запазят“.

3. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:

„(5) Полицейските органи преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигането на законната й цел.

(6) Забранява се употребата на оръжие за задържане или предотвратяване бягството на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

§ 31. Създава се чл. 74а:

„Чл. 74а. Планирането и контролът на използването на физическа сила, помощни средства и оръжие от полицейските органи в случаите по чл. 72 – 74 включва мерки за постигане на законната цел при минимален риск за живота и здравето на гражданите.“

§ 32. В чл. 77, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „с лицата, осъществяващи дейност по Закона за частната охранителна дейност“ и запетаята след тях се заличават.

2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „осъществяващи дейност по Закона за частната охранителна дейност“.

§ 33. В чл. 91е се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. актуално удостоверение за търговска регистрация, когато не е посочен единен идентификационен код по Закона за търговския регистър;“.

2. В ал. 5 се създава т. 8:

„8. системно нарушава реда за осъществяване на дейностите, за които е получил разрешение по ал. 1.“

§ 34. В глава седма, раздел ІІ се създава чл. 91м:

„Чл. 91м. За осъществяване на функциите по чл. 52п органите на дирекция АФКОС:

1. обменят информация със структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, и с ОЛАФ относно нередности и измами със средства на Европейския съюз;

2. контролират процедурите по администриране на нередности от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми;

3. изискват информация и документи от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, относно администрирането на нередности;

4. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически и физически лица документи и информация;

5. вземат обяснения от лица с цел идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;

6. извършват проверки на място или по документи с цел идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;

7. изискват съдействие от други структури на МВР или от други държавни органи.“

§ 35. В чл. 132, ал. 2 думата „утвърден“ се заменя с „издаден“.

§ 36. В чл. 135 т. 5 се отменя.

§ 37. В чл. 136, ал. 1, т. 6 след думата „престъпления“ се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава.

§ 38. В чл. 152, ал. 2 думите „основните структури“ се заменят със „структурите“ и думата „събират“ се заменя с „обработват“.

§ 39. В чл. 158, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. структурите на МВР;“.

§ 40. В чл. 161 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 след думата „ШИС“ се поставя точка и текстът до края се заличава.

2. Алинея 10 се отменя.

§ 41. В чл. 162, ал. 3 думите „директорите на главните, областните, специализираните административни дирекции, специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ и дирекция „Вътрешна сигурност“ се заменят с „ръководителите на структурите на МВР“.

§ 42. В чл. 186, ал. 1 след думите „Управление на собствеността и социални дейности“ се поставя запетая и се добавя „на дирекция АФКОС“.

§ 43. В чл. 192а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Преместването по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи.“

§ 44. В чл. 204 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) На служителите, които работят при специфични условия и рискове за живота и здравето, се осигурява безплатна храна. На служителите, работещи на смени, се осигуряват ободряващи напитки.“

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Размерът на сумите и доволствията по ал. 1 – 5 се определят ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи.“

3. Създава се ал. 7:

„(7) Условията и редът за предоставяне на сумите и доволствията по ал. 1 – 5 се определят с акт на министъра на вътрешните работи.“

§ 45. В чл. 212 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 4 думите „до три работни дни“ се заменят с „на един работен ден“;

б) точка 5 се отменя;

в) в т. 9 думите „чл. 105, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 104, ал. 1 – 3“.

2. В ал. 4 думите „и 5“ се заличават.

§ 46. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „при условията, по реда“ се заменят с „при условията“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Редът за ползване на отпуските по ал. 1 се определя с акт на министъра на вътрешните работи.“

§ 47. В чл. 215, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. обявяване на благодарност с парична награда в размер:

а) до 200 лв. – при награждаване от министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР;

б) до 120 лв. – при награждаване от ръководителите на основните структури по чл. 186, ал. 1;“.

§ 48. В чл. 220 думата „степен“ се заменя с „длъжност“.

§ 49. В чл. 252, ал. 7 думите „чл. 245, ал. 1, т. 8 и 14“ се заменят с „чл. 245, ал. 1, т. 7, букви „а“, „д“ и „з“, т. 8 и 14“.

§ 50. В чл. 257а, ал. 2 думите „вътрешни актове“ се заменят с „общи административни актове“.

§ 51. В чл. 258, ал. 1 в текста преди т. 1 думата „униформа“ се заменя с „униформено облекло“.

§ 52. Създават се чл. 274а и 274б:

„Чл. 274а. (1) Физическо или юридическо лице, което произвежда продукти за пожарогасене на територията на Република България или внася такива продукти в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 52г, ал. 5, се наказва съответно с глоба от 1000 до 10 000 лв. или му се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.

(2) При повторност на нарушенията лицата по ал. 1 се наказват съответно с глоба от 10 000 до 20 000 лв. или им се налага имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв.

Чл. 274б. На търговци по чл. 91е, които осъществяват презареждане на носими и возими пожарогасители с продукти за пожарогасене, за които не е удостоверено съответствието с изискванията на наредбата по чл. 52г, ал. 5, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.“

§ 53. В чл. 279 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) За маловажни нарушения по ал. 1 органите на МВР налагат глоба в размер от 50 до 100 лв.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 54. (1) Създадената с този закон Главна дирекция „Национална полиция“ е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Главна дирекция „Криминална полиция“ и на Главна дирекция „Охранителна полиция“.

(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Охранителна полиция“ се осъществява от директора на Главна дирекция „Национална полиция“.

§ 55. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Криминална полиция“ и в Главна дирекция „Охранителна полиция“, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Национална полиция“.

§ 56. Издадените подзаконови нормативни актове преди влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат.

§ 57. Стажът, придобит по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда от служителите по § 64 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 93 от 2009 г.), се зачита за работа при един и същ работодател, съответно орган по назначаване.

§ 58. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38 и 40 от 2012 г.) в чл. 69, ал. 2, т. 1 и 2 след думата „закони“ се поставя запетая и се добавя „по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.

§ 59. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) в чл. 250б, ал. 1, т. 2 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“ и запетаята след тях се заличават, а думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

§ 60. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г.) в допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1, т. 2 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

2. В § 2а след думите „Управление на собствеността и социални дейности“ се добавя „дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“.

3. В § 2б думите „Главна дирекция „Криминална полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

§ 61. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) в чл. 62 се правят следните изменения:

1. В ал. 6, т. 7 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

2. В ал. 8 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

§ 62. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г.) в § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби думите „главните дирекции „Криминална полиция“, „Охранителна полиция“ се заменят с „главните дирекции „Национална полиция“.

§ 63. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4, ал. 4 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП)“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП)“.

2. В чл. 113:

а) в ал. 1 съкращението „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“;

б) в ал. 2 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

3. В чл. 114:

а) в ал. 1 съкращението „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“;

б) в ал. 2, в текста преди т. 1 съкращението „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“;

в) в ал. 4 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

4. В чл. 115:

а) в ал. 1 съкращението „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“;

б) в ал. 2, в текста преди т. 1 съкращението „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“;

в) в ал. 4 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

5. В чл. 116:

а) в ал. 2 съкращението „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“;

б) ал. 3 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“;

в) в ал. 4 съкращението „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“.

6. В останалите текстове на закона съкращението „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“.

7. В приложение № 2 към чл. 108, ал. 1 и 3 съкращението „ГДОП“ се заменя с „ГДНП“.

§ 64. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) в чл. 10а, ал. 5, т. 4 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

§ 65. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 от 2012 г.) в чл. 34, ал. 3 думите „Националната полиция“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

§ 66. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г.) в чл. 13, ал. 1, т. 1 думите „Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

§ 67. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 70 и 105 от 2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 41, 63 и 98 от 2010 г., бр. 8, 30, 33 и 99 от 2011 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 26 от 2012 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 94а, ал. 2, т. 4 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

2. В чл. 98б думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

§ 68. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г. и бр. 43 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 14 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

2. В чл. 16, ал. 1 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

3. В чл. 28, ал. 3 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

4. В чл. 37, ал. 1, изречения първо и второ и ал. 6 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

5. В чл. 41, ал. 1 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“, „Главна дирекция „Криминална полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция“.

§ 69. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г.) в чл. 44, ал. 1 думите „Охранителна полиция“ се заменят с „Национална полиция“.

§ 70. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 май 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5477