Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Дата на приемане 18/12/2012
Брой/година Държавен вестник 103/2012

 


УКАЗ № 464

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, приет от ХLI Народно събрание на 18 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38 и 87 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 7 накрая се добавя „разследващите полицаи, военните разследващи полицаи, разследващите митнически инспектори“;

б) точка 14 се изменя така:

„14. главният секретар, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците и заместник-началниците на управления, районни служби, бази гранично-полицейски кораби, гранични контролно-пропускателни пунктове, районни центрове 112 и началниците на участъци, отдели и сектори в Министерството на вътрешните работи и началниците на структури по чл. 9, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи;“

в) в т. 26 думите „централната и териториалната администрация“ се заменят с „администрацията“;

г) в т. 27 накрая се добавя „и научните съвети“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „собствениците, директорите“ се заменят със „собствениците, управителите, директорите“;

б) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „както и учредителите на юридически лица с нестопанска цел“;

в) създава се нова т. 9:

„9. членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружес-тва, както и еднолични фирми и еднолични търговци, придобили акции или дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях; членовете на управителните и контролните органи на приватизационните фондове;“

г) досегашните т. 9, 10, 11, 12 и 13 стават съответно т. 10, 11, 12, 13 и 14.

§ 2. Член 24 се отменя.

§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения:

1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Принадлежност към органите по чл. 1 се установява въз основа на документи, съдържащи се в информационните фондове, както следва:“.

2. В т. 1, 2 и 3 думите „установяване на дейност на“ се заличават.

§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

„2. лица, заемали или заемащи публични длъжности, както и извършвали или извър­шващи публични дейности от 10 ноември 1989 г. до извършването на проверката;“

б) точка 3 се изменя така:

„3. новоназначени или новоизбрани лица на публична длъжност или за извършване на публична дейност – при кадрови промени;“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Резултатите от проверката на лицата по ал. 1, т. 1 се публикуват от комисията в 7-дневен срок на интернет страницата й и в бюлетина по чл. 14.“

§ 5. В чл. 27, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Предварителната проверка се извършва в срок до 30 дни и резултатът от нея се предоставя в писмена форма на заявителя.“

§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Документите, въз основа на които е установена и обявена принадлежност на лицата по чл. 26, ал. 1 към органите по чл. 1, се публикуват на интернет страницата на комисията.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 7. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „Националната служба за охрана“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

§ 8. Параграф 12 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. Националната служба за охрана осъществява охраната на сградата, архива и имуществото на комисията в срок до 4 месеца от влизането в сила на закона.

§ 10. В срока по § 9 Министерският съвет привежда в съответствие с този закон подзаконовите нормативни актове, с които се определят обектите, охранявани от Министерството на вътрешните работи, и осигурява средства за охраната на сградата, архива и имуществото на комисията.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11613