Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Дата на приемане 07/12/2012
Брой/година Държавен вестник 102/2012

 


УКАЗ № 423

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, приет от ХLI Народно събрание на 7 декември 2012 г.

Издаден в София на 13 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г. и бр. 38, 59 и 77 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 10в, ал. 4 т. 1 се отменя.

§ 2. В чл. 17, ал. 4 думите „и/или специално разрешително“ се заличават.

§ 3. В чл. 30, ал. 3, т. 1 след думите „забрани за“ се добавя „стопански и“.

§ 4. В чл. 56, ал. 1 след думата „разрешително“ се добавя „или във воден обект, различен от Черно море и река Дунав“.

§ 5. В чл. 68, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което“ се заменят с „Който“, думата „регистрирано“ се заменя с „регистриран“ и след думите „наказва с“ се добавя „глоба, съответно“.

§ 6. В чл. 69 след думите „чл. 27“ се добавя „т. 1, 6, 7 или 8“.

§ 7. В чл. 82, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което“ се заменят с „Който“ и след думите „наказва с“ се добавя „глоба, съответно“.

§ 8. В чл. 82в, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което“ се заменят с „Който“ и след думите „наказва с“ се добавя „глоба, съответно“.

§ 9. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което“ се заменят с „Който“ и след думите „наказва с“ се добавя „глоба, съответно“.

2. В ал. 2 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което“ се заменят с „Който“, думите „ал. 1 – 4“ се заменят с „ал. 2 – 4“ и след думите „наказва с“ се добавя „глоба, съответно“.

§ 10. В чл. 85 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което“ се заменят с „Който“ и след думите „наказва с“ се добавя „глоба, съответно“.

§ 11. В чл. 85а думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което“ се заменят с „Който“ и след думите „наказва с“ се добавя „глоба, съответно“.

§ 12. Създава се чл. 88а:

„Чл. 88а. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 18г, ал. 3, чл. 18е, ал. 9, чл. 25в, ал. 2, чл. 27, т. 1, 6, 7 или 8, чл. 46а, ал. 5, или чл. 46д, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 400 до 800 лв.

(2) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 1, 3, 4, 5 или 7, чл. 20, ал. 1, чл. 27, т. 3, 4 или 5, или чл. 46ж, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1200 лв.

(3) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 6, чл. 46в, ал. 1 или чл. 47 се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.

(4) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 45, ал. 1 или ал. 3, се наказва с глоба в размер от 2000 до 3000 лв.“

§ 13. В чл. 89 думите „чл. 80 – 88“ се заменят с „чл. 80 – 88а“.

§ 14. В допълнителните разпоредби в § 1, т. 28 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

§ 15. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 59 от 2012 г.) в § 119 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „2012 г.“ се заменят с „2013 г.“.

2. В ал. 3 думите „2013 г.“ се заменят с „2014 г.“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11263