Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Дата на приемане 19/12/2012
Брой/година Държавен вестник 103/2012

 


УКАЗ № 456

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, приет от ХLI Народно събрание на 19 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 82 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думата „лица“ се добавя „и на пострадалите от престъпления“.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Председател на комисията може да бъде лице с висше юридическо образование и най-малко 10 години стаж по специалността. Заместник-председател и членове на комисията могат да са лица с висше юридическо или икономическо образование и най-малко 5 години стаж по специалността.“

2. В ал. 3, изречение второ след думите „Народното събрание“ се добавя „по предложение на народните представители“.

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 4 се отменя.

2. Създава се ал. 5:

„(5) След изтичане на мандата на комисията или при предсрочно прекратяване на правоотношението на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 член на комисията, заемал длъжността съдия, прокурор или следовател, се възстановява на заеманата длъжност преди избора или назначаването му, като времето, през което е бил член на комисията, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7 от Закона за съдебната власт.“

§ 4. В чл. 9, ал. 1 т. 8 и 9 се отменят.

§ 5. В чл. 11, ал. 1, т. 6 думите „по тяхно предложение – на инспекторите в тях“ се заменят с „на инспекторите“.

§ 6. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:

„(3) Проверката обхваща период от 10 години назад, считано от датата на започването й.“

§ 7. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:

„(1) Правата на държавата по този закон се погасяват с изтичането на 10-годишна давност.“

§ 8. Създава се глава седма „а“ с чл. 90а:

„Глава седма „а“

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДЪРЖАВАТА

Чл. 90а. (1) До стойността на имуществото, отнето с влязло в сила решение, държавата встъпва във и изплаща признатите по съдебен ред парични задължения към пострадалите от престъплението по чл. 22, ал. 1.

(2) Когато стойността на отнетото имущество е по-малка от общата стойност на задълженията, пострадалите от престъпление се удовлетворяват съразмерно.

(3) След изплащане на обезщетение по ал. 1 и 2 държавата встъпва в правата на обезщетеното лице, освен когато обезщетението съответства изцяло или отчасти на предмета на отнетото имущество.

(4) Условията и редът за провеждане на процедурата по ал. 1 – 3 се определят с наредба на министъра на правосъдието.“

§ 9. В § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думата „двумесечен“ се заменя с „тримесечен“.

Заключителна разпоредба

§ 10. Министърът на правосъдието в тримесечен срок от влизането в сила на този закон издава наредбата по чл. 90а, ал. 4.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11616