Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
Дата на приемане 19/12/2012
Брой/година Държавен вестник 103/2012

 


УКАЗ № 459

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма, приет от ХLI Народно събрание на 19 декември 2012 г.

Издаден в София на 21 декември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма

Член единствен. Ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма, открита за подписване на 16 май 2005 г. във Варшава, подписана от Република България на 22 ноември 2006 г., със следните резерви и декларации:

1. Декларация по член 33, параграф 2:

„В съответствие с чл. 33, параграф 2 от Конвенцията Република България декларира, че молби по глава IV се изпращат и получават чрез следните централни органи:

 – Върховната касационна прокуратура на Република България – за досъдебното производство;

 – Министерството на правосъдието – за съдебното производство.“

2. Декларация по член 35, параграф 1:

„В съответствие с чл. 35, параграф 1 от Конвенцията Република България декларира, че по отношение на молби, изпратени и получени по електронен път или чрез други телекомуникационни средства, българските компетентни органи могат да поискат удостоверяване автентичността на изпратените материали, както и да получат оригиналите с експресна поща.“

3. Декларация по член 35, параграф 3:

„В съответствие с чл. 35, параграф 3 от Конвенцията Република България заявява, че ще изисква при всеки конкретен случай отправените до нея съгласно чл. 35, параграф 1 молби и придружителни документи да бъдат придружени от превод на български език или на някой от официалните езици на Съвета на Европа.“

4. Резерва по член 42, параграф 2:

„В съответствие с чл. 42, параграф 2 от Конвенцията Република България заявява, че без предварителното съгласие на компетентните български органи предоставените от нея в съответствие с глава IV на Конвенцията информация или доказателства не могат да се използват или предават от органите на молещата страна за други разследвания или процедури, освен посочените в молбата на последната.“

5. Резерва по член 53, параграф 4:

„В съответствие с чл. 53, параграф 4 от Конвенцията Република България заявява, че няма да прилага чл. 3, параграф 4 от Конвенцията.“

6. Декларация по член 24, параграф 3:

„В съответствие с чл. 24, параграф 3 от Конвенцията Република България заявява, че ще прилага разпоредбите на чл. 24, параграф 2 само в съответствие с нейните конституционни принципи и основните норми на българската правна система.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 декември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11573