Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране Изменeнието на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране Изменeнието на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген
Дата на приемане 14/11/2013
Брой/година Държавен вестник 102/2013

 


УКАЗ № 223

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген, приет от ХLIІ Народно събрание на 14 ноември 2013 г.

Издаден в София на 18 ноември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген

Член единствен. Ратифицира Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО) (подписана на 23 юни 1993 г. в Хага, изменена на 9 април 2002 г. в Копенхаген, ратифицирана със закон на 16 юли 2003 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 29 от 2012 г.), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 14 ноември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8553