Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Изборния кодекс
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Изборния кодекс
Дата на приемане 11/04/2014
Брой/година Държавен вестник 35/2014

 


УКАЗ № 76

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Изборния кодекс, приет от ХLІI Народно събрание на 11 април 2014 г.

Издаден в София на 15 април 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 19 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 46 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Комисията се състои от 18 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.“

2. Алинея 8 се изменя така:

„(8) При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията.“

§ 2. В чл. 218, ал. 4 думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.

§ 3. В чл. 238, ал. 4, изречение второ думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.

§ 4. В чл. 261, ал. 1, т. 4 думата „квадратчета“ се заменя с „кръгчета“, а думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.

§ 5. В чл. 265, ал. 3, т. 2 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.

§ 6. В чл. 278, ал. 4 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“, а думата „квадратчета“ се заменя с „кръгчета“.

§ 7. В чл. 280, ал. 4 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.

§ 8. В чл. 371, ал. 1, т. 4 думата „квадратчета“ се заменя с „кръгчета“, а думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.

§ 9. В чл. 421, ал. 1, т. 5 думата „квадратчета“ се заменя с „кръгчета“, а думата „квадратче“ се заменя с „кръгче“.

§ 10. В чл. 427, ал. 3, т. 2 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.

§ 11. В чл. 437, ал. 4 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“, а думата „квадратчета“ се заменя с „кръгчета“.

§ 12. В чл. 439, ал. 6 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.

Заключителни разпоредби

§ 13. Президентът на републиката издава указ за попълване състава на Централната избирателна комисия съобразно изменението на чл. 46, ал. 3 в тридневен срок от влизането в сила на този закон.

§ 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 11 април 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

2639