Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право
Име на законопроекта Законопроект за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на ООН по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право
Дата на приемане 05/11/2015
Брой/година Държавен вестник 89/2015

 


УКАЗ № 222

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право, приет от ХLIIІ Народно събрание на 5 ноември 2015 г.

Издаден в София на 10 ноември 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право

Член единствен. Република България в съответствие с чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 38 от 1996 г.) (обн., ДВ, бр. 73 и 74 от 1996 г.), в сила за Република България от 14 юни 1996 г., приема следната декларация:

„В съответствие с чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право Република България признава юрисдикцията на Международния трибунал по морско право за уреждане на спорове, отнасящи се до тълкуването или прилагането на тази конвенция.“

Заключителни разпоредби

§ 1. В чл. 1 от Закона за приемане на Декларация за признаване на задължителната юрисдикция на Международния съд и за оттегляне на резервите по разпоредбите на някои международни конвенции, предвиждащи такава юрисдикция (ДВ, бр. 41 от 1992 г.) след думите „с изключение на“ се добавя „спорове, произтичащи от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, от друг многостранен или двустранен международен договор или споразумение в областта на морското право, както и от международното обичайно право в областта на морското право, включително, но без да се ограничава само до спорове за права на корабоплаване, проучване и експлоатация на живи и неживи природни ресурси, защита и опазване на морската среда, делимитация на морски граници и пространства и на“.

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 5 ноември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

7344