Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за пътищата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Дата на приемане 07/04/2016
Брой/година Държавен вестник 30/2016

 


УКАЗ № 96

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за пътищата, приет от ХLІІI Народно събрание на 7 април 2016 г.

Издаден в София на 12 април 2016 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 26, ал. 5 думите „включително за обектите по чл. 28б, ал. 1“ се заличават.

§ 2. Глава четвърта „а“ с чл. 28а – 28и се отменя.

§ 3. В чл. 30 ал. 2 се отменя.

§ 4. В чл. 38, ал. 4, т. 1 думите „или изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ или упълномощено от него длъжностно лице“ се заличават.

§ 5. В чл. 40, ал. 2 думите „или Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. Прекратява се дейността на държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от деня на влизане в сила на този закон.

§ 7. (1) Трудовите правоотношения със служителите на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като разпоредбите на чл. 123 от Кодекса на труда не се прилагат.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството да предприеме съответните действия за заличаване на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от търговския регистър и да прекрати договорите за управление на членовете на управителния съвет в срок до един месец от влизането в сила на този закон.

(3) Пълномощията на изпълнителния директор и на членовете на управителния съвет на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се прекратяват от датата на вписването по ал. 2.

§ 8. Всички активи, пасиви, архивът и другите права и задължения на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ преминават към Агенция „Пътна инфраструктура“.

§ 9. (1) Наличните средства на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се възстановяват чрез трансфер по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси за сметка на неусвоената сума от предвидения за прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ трансфер за 2016 г.

§ 10. Министерският съвет да извърши по реда на чл. 79 и чл. 81, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. произтичащите от прилагането на § 5, 6, 7 и 8 от този закон промени в показателите по чл. 22, ал. 1, раздел ІІ „РАЗХОДИ“, т. 1.1 и ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

§ 11. Наличната към деня на влизането в сила на този закон информация и документация в оригинал във връзка с обектите по отменения чл. 28б – автомагистрала „Хемус“, автомагистрала „Струма“ и автомагистрала „Черно море“, както и други обекти и всички проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020, включително в електронен вид, се предават на оправомощени от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица в срок до един месец от влизането в сила на този закон.

§ 12. Агенция „Пътна инфраструктура“ осигурява поддържането на актуална информация за хода на всички процедури, открити от прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.

§ 13. В срок до един месец от влизането в сила на този закон упълномощени от изпълнителния директор на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ длъжностни лица предават на оправомощени от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица всички преписки по заявления и открити процедури, свързани с обектите по отменения чл. 28б – автомагистрала „Хемус“, автомагистрала „Струма“ и автомагистрала „Черно море“, които не са приключили. След предаването на преписките процедурите, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

§ 14. Дължимите към момента на влизане в сила на този закон плащания се администрират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

§ 15. Имотите – държавна собственост, и движимите вещи на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се ползват от Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на функциите на агенцията до предоставянето им при условията и по реда на Закона за държавната собственост.

§ 16. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, и председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – ръководител на бенефициента, подписват споразумение за изпълнението на проектите, финансирани от Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, по които бенефициент е прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.

§ 17. Образуваните, но неприключили до влизането в сила на този закон административни и съдебни производства във връзка с обектите по отменения чл. 28б се довършват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

§ 18. Разходите по прекратяването на дейността на държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, включително за обезщетенията по Кодекса на труда, са за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

§ 19. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 7 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

2685