Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Кодекса за застраховането
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането
Дата на приемане 12/01/2017
Брой/година Държавен вестник 8/2017

 


УКАЗ № 15

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Кодекса за застраховането, приет от ХLIIІ Народно събрание на 12 януари 2017 г.

Издаден в София на 16 януари 2017 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за допълнение на Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 481, ал. 1, изречение първо накрая се добавя „включително къмпинг-автомобилите“, а в изречение второ накрая се добавя „включително къмпинг-ремаркетата“.

§ 2. В чл. 489, ал. 4 се създават т. 4 и 5:

„4. при сключване на застраховка на моторни превозни средства категории L1 – L5 e съгласно чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „а“ – „к“ от Закона за движението по пътищата;

5. при сключване на застраховка на къмпинг-ремаркета или къмпинг-автомобили.“

§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 53 и 54:

„53. „Къмпинг-автомобил“ е превозно средство със специално предназначение от категория М, чиито характеристики са определени в приложение № 1, част А, т. 5, подточка 5.1 от Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.).

54. „Къмпинг-ремарке“ е превозно средство със специално предназначение от категория О, чиито характеристики са определени в приложение № 1, част А, т. 5, подточка 5.6 от Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.“

Законът е приет от 43-то Народно съб­рание на 12 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

349