Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Име на законопроекта Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Дата на приемане 30/11/2016
Брой/година Държавен вестник 98/2016

 


УКАЗ № 388

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., приет от ХLІІI Народно събрание на 30 ноември 2016 г.

Издаден в София на 7 декември 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 375 563,8 хил. лв., както следва:Показатели


Сума

(хил. лв.)


І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


10 375 563,8


1.


Осигурителни приходи


5 614 738,0


1.1.


Осигурителни вноски


5 614 738,0


2.


Неданъчни приходи


38 315,0


2.1.


Приходи и доходи от собственост


6 840,0


2.2.


Глоби, санкции и наказателни лихви


5 200,0


2.3.


Други приходи


26 275,0


3.


Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


-1 065,0


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


325 085,9


5.


Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства


 


4 398 489,9(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 10 375 563,8 хил. лв., както следва:

І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


10 375 563,8


1.


Разходи


10 368 163,8


1.1.


Пенсии


8 936 300,0


1.1.1.


Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


8 610 964,2


1.1.2.


Пенсии за сметка на държавния бюджет


324 035,8


1.1.3.


Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ


1 300,0


1.2.


Социални помощи и обезщетения


1 350 000,0


1.3.


Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


81 795,8


1.3.1.


Разходи за персонал


56 505,2


1.3.2.


Издръжка


18 534,9


1.3.3.


Платени данъци, такси и административни санкции


550,0


1.3.4.


Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


118,2


1.3.5.


Капиталови разходи


6 087,5


1.4.


Отбрана и сигурност


68,0


1.5.


Разходи за лихви
1.5.1.


Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
1.5.2.


Други разходи за лихви към местни лица
2.


Предоставени трансфери


7 400,0


2.1.


На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 150,0


2.2.


На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1.


Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 000,0


2.2.2.


За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0


2.3.


На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно чл. 92, ал. 4 НПОС


250,0(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено осигуряване, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
ФИНАНСИРАНЕ


0,0


Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


0,0


Наличност в края на периода


0,0Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 3 737 277,5 хил. лв., както следва:


І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


3 737 277,5


1.


Осигурителни приходи


3 736 627,4


1.1.


Осигурителни вноски


3 736 627,4


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


650,1(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 7 815 277,2 хил. лв., както следва:
І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


7 815 277,2


1.


Разходи


7 815 277,2


1.1.


Пенсии


7 814 670,1


1.1.1.


Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


7 813 370,1


1.1.3.


Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ


1 300,0


1.2.


Социални помощи и обезщетения


607,1(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-4 077 999,7Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 626 276,6 хил. лв., както следва:

І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


626 276,6


1.


Осигурителни приходи


626 276,6


1.1.


Осигурителни вноски


626 276,6(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 756 941,6 хил. лв., както следва:І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


756 941,6


1.


Разходи


756 941,6


1.1.


Пенсии


756 939,6


1.1.1.


Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


756 939,6


1.2.


Социални помощи и обезщетения


2,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-130 665,0Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 324 035,8 хил. лв., както следва:
І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


324 035,8


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


324 035,8(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 324 047,9 хил. лв., както следва:І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


324 047,9


1.


Разходи


324 047,9


1.1.


Пенсии


324 035,8


1.1.2.


Пенсии за сметка на държавния бюджет


324 035,8


1.2.


Социални помощи и обезщетения


12,1(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-12,1Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 159 406,5 хил. лв., както следва:

І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


159 406,5


1.


Осигурителни приходи


159 406,5


1.1.


Осигурителни вноски


159 406,5(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 53 245,2 хил. лв., както следва:
І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


53 245,2


1.


Разходи


48 895,2


1.1.


Пенсии


40 654,5


1.1.1.


Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


40 654,5


1.2.


Социални помощи и обезщетения


8 240,7


2.


Предоставени трансфери


4 350,0


2.1.


На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване


350,0


2.2.


На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1.


Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 000,0


2.2.2.


За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


106 161,3 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 856 092,7 хил. лв., както следва:

І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


856 092,7


1.


Осигурителни приходи


856 092,7


1.1.


Осигурителни вноски


856 092,7(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 984 279,3 хил. лв., както следва:І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


984 279,3


1.


Разходи


981 479,3


1.2.


Социални помощи и обезщетения


981 479,3


2.


Предоставени трансфери


2 800,0


2.1.


На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


2 800,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-128 186,6Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 236 734,8 хил. лв., както следва:


І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


236 734,8


1.


Осигурителни приходи


236 334,8


1.1.


Осигурителни вноски


236 334,8


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


400,0(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума  359 658,8 хил. лв., както следва:

І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


359 658,8


1.


Разходи


359 658,8


1.2.


Социални помощи и обезщетения


359 658,8(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-122 924,0Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 4 435 739,9 хил. лв.,  както следва:

 І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


4 435 739,9


2.


Неданъчни приходи


38 315,0


2.1.


Приходи и доходи от собственост


6 840,0


2.2.


Глоби, санкции и наказателни лихви


5 200,0


2.3.


Други приходи


26 275,0


3.


Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


-1 065,0


5.


Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства


4 398 489,9(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 82 113,8 хил. лв., както следва:
І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


82 113,8


1.


Разходи


81 863,8


1.3.


Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


81 795,8


1.3.1.


Разходи за персонал


56 505,2


1.3.2.


Издръжка


18 534,9


1.3.3.


Платени данъци, такси и административни санкции


550,0


1.3.4.


Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


118,2


1.3.5.


Капиталови разходи


6 087,5


1.4.


Отбрана и сигурност


68,0


1.5.


Разходи за лихви
1.5.1.


Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
1.5.2.


Други разходи за лихви към местни лица
2.


Предоставени трансфери


250,0


2.3.


На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС


250,0(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


4 353 626,1


РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ


-4 353 626,1


Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


0,0


Наличност в края на периода


4 353 626,1Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 460 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;

г) над 7500 лв. – 600 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 161,38 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – 165,25 лв.

Чл. 11. Определя се процент по чл. 70, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – 1,126 на сто.

Чл. 12. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2017 г. – 7,20 лв.

Чл. 13. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. – 340 лв.

Чл. 14. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2017 г. – 540 лв.

Чл. 15. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2017 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 16. (1) За 2017 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2017 г. – 1200 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.

Чл. 17. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2017 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 18. Приема Консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове съгласно приложение № 5.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. За 2017 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г. и бр. 62 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 1:

aа) в т. 1, изречение първо след думите „лицата по“ се добавя „ал. 10 и по“;

бб) в т. 7 думите „управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове“ се заменят с „управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица“;

вв) в т. 10 след думите „младши съдии“ се поставя запетая, а думите „и младши прокурори“ се заменят с „младши прокурори и младши следователи“;

б) в ал. 11 думите „ал. 7, 8 и 9“ се заменят с „ал. 7 и 9“.

2. В чл. 5 ал. 7 се изменя така:

„(7) Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:

1. осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.;

2. длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.“

3. В чл. 6:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1, буква „б“ думите „40,8 на сто“ се заменят с „60,8 на сто“;

бб) в т. 2, буква „б“ думите „35,8 на сто“ се заменят с „55,8 на сто“;

б) в ал. 11:

аа) точка 1 се изменя така:

„1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;“

бб) създава се нова т. 2:

„2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;“

вв) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4;

в) в ал. 12 думите „в размера за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ се заличават;

г) в ал. 16 след думите „доход за“ се добавя „месеците от“;

д) създава се ал. 17:

„(17) Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.“

4. В чл. 9:

а) в ал. 1:

aа) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната;“

бб) точка 4 се изменя така:

„4. времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от самоосигуряващите се лица и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1;“

б) в ал. 11 след думите „начинът за“ се добавя „удостоверяване и“.

5. В чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „в“ думите „и кърмене“ се заменят с „или кърмене или напреднал етап на лечение инвитро“.

6. В чл. 13, ал. 2 се създава изречение второ: „При смърт на самоосигуряващо се лице помощта се изплаща, когато са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът по чл. 7, ал. 4.“

7. В чл. 13а, т. 1, буква „в“ думите „и кърмене“ се заменят с „или кърмене или напреднал етап на лечение инвитро“.

8. В чл. 20, ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. процент от приходите от осигурителните вноски за фондовете „Пенсии“, „Пенсии за лицата по чл. 69“, „Общо заболяване и майчинство“, „Трудова злополука и професионална болест“ и „Безработица“;“.

9. В чл. 20а се създава ал. 6:

„(6) Административното, техническото, счетоводното, правното и информационното обслужване на Учителския пенсионен фонд се извършва от Националния осигурителен институт.“

10. В чл. 33:

а) алинея 2 се изменя така:

„(2) Националният осигурителен институт е юридическо лице със седалище София. Структурата и организацията на Националния осигурителен институт се определят с правилника по чл. 36, ал. 1, т. 5.“;

б) в ал. 5 се създава т. 13:

„13. уведомява лицата не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година.“

11. В чл. 35, ал. 1 думите „изпълнителният директор“ се заменят със „заместник изпълнителен директор“.

12. В чл. 37, ал. 1 се създават изречения второ и трето: „До три месеца преди изтичането на мандата на управителя и подуправителя Народното събрание избира нови управител и подуправител. В случай че до изтичане на мандата на управителя и подуправителя не е осъществен нов избор, те продължават да изпълняват своите правомощия до провеждането му.“

13. В чл. 50:

а) в ал. 3, изречение първо след думата „почине“ се поставя запетая и се добавя „е настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето“;

б) в ал. 4, изречение първо след думите „настанено е“ се добавя „по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или“, а след думите „от раждането“ се добавя „както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството“ и се поставя запетая;

в) алинея 5 се изменя така:

„(5) Осигурената или осигуреният за общо заболяване и майчинство, които осиновяват дете или при които е настанено дете по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето, има право на обезщетение по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване, съответно настаняването му по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето, до изтичането на срока на полагащото се обезщетение за раждане.“;

г) алинея 6 се изменя така:

„(6) Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща (осиновител) има право на парично обезщетение при раждане (осиновяване) на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 и 9 от Кодекса на труда, когато отговаря на условията по чл. 48а.“;

д) в ал. 7 думите „Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща/осиновител“ се заменят с „Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице“, а думите „чл. 163, ал. 8“ се заменят с „чл. 163, ал. 10, 11 или 12“.

14. Създава се чл. 50а:

„Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане

Чл. 50а. (1) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 48а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, когато:

1. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;

2. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.

(2) Когато майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а когато той е починал – на настойника. Обезщетението се изплаща, когато лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено за общо заболяване и майчинство.

(3) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща при смърт на детето, когато детето е дадено за осиновяване, настанено е по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.“

15. В чл. 51, изречение първо думите „чл. 49 или чл. 53“ се заменят с „чл. 49, чл. 53 или чл. 53а“.

16. В чл. 53, ал. 4 думите „в детски заведения“ се заменят с „по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или в детско заведение“.

17. В чл. 54, ал. 3 думите „когато детето“ се заменят с „при смърт на детето, когато детето е дадено за осиновяване, настанено е по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или“.

18. В чл. 54б, ал. 6 думите „имат право на“ се заменят с „получават“.

19. В чл. 54в:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г., както следва:


Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето

след 31 декември 2001 г.

(години)


Период на изплащане на обезщетението

(месеци)


до 3


4


от 3 до 6


6


от 6 до 9


8


от 9 до 12


10


над 12


12
б) алинея 2 се отменя.

20. В чл. 54д, ал. 5 след думите „по чл. 4“ се добавя „или трудова дейност по законодателството на друга държава“.

21. В чл. 54е:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата за периода на полученото обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение, определено съгласно нормативен акт.“;

б) в ал. 2 думите „обезщетенията по ал. 1“ се заменят с „обезщетението за оставане без работа поради незаконно уволнение“.

22. Член 54м се изменя така:

„Преизчисляване на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

Чл. 54м. (1) Паричните обезщетения се преизчисляват служебно до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят, по ред, определен с акта по чл. 54к, въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и/или на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 9, и внесените окончателни осигурителни вноски.

(2) Когато в резултат на преизчисляването по ал. 1 се установи разлика между изплатения и дължимия размер на обезщетението:

1. разликата до по-високия размер се изплаща на лицето в срока по ал. 1;

2. изплатеното в по-висок от дължимия размер се възстановява от лицето, освен когато е в резултат на неправилно подадени данни за изплащане на паричното обезщетение и/или удостоверяване на осигурителен стаж и доход от осигурителя.“

23. В чл. 59, ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. данните от издадените първични болнични листове и решенията по обжалването им от регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12;“.

24. В чл. 60:

а) в ал. 1 думите „документите в досието в 7-дневен срок“ се заменят с „документите в досието и данните в информационната система по чл. 33, ал. 5, т. 7 в 14-дневен срок“;

б) в ал. 3 думите „в 7-дневен срок от издаването“ се заличават.

25. В заглавието на чл. 69 думите „и следователите“ се заличават.

26. В чл. 69б, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и до 31 декември 2015 г. са навършили 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.“

27. В чл. 70:

а) в ал. 1 изречения второ и трето се изменят така: „След 31 декември 2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1, до достигане на 1,5. Процентът се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година на база на използваните при съставянето на бюджета прогнозни стойности за нарастването на осигурителния доход и за индекса на потребителските цени.“;

б) в ал. 3 се създава изречение трето: „При определяне на индивидуалния коефициент на самоосигуряващо се лице се взема предвид доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.“

28. В чл. 82:

а) в ал. 1 се създава изречение трето: „Децата, които полагат стаж след дипломиране, не се смятат за учащи.“;

б) в ал. 3 накрая се добавя „и не получават лична пенсия“.

29. В чл. 94, ал. 1:

а) в изречение първо след думата „Пенсиите“ се добавя „и добавките към тях“, а думата „6-месечен“ се заменя с „2-месечен“;

б) в изречение второ думата „6-месечния“ се заменя с „2-месечния“.

30. В чл. 96, ал. 1, т. 2 след думата „наследствена“ се добавя „или персонална“.

31. В чл. 98, ал. 2 изречения четвърто и пето се заличават.

32. В чл. 99:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Влязлото в сила разпореждане по чл. 98 може да се измени или отмени от органа, който го е издал:

1. по заявление на пенсионера – когато същият представи нови доказателства за:

a) осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит преди пенсионирането, извън случаите по чл. 70, ал. 14;

б) гражданското си състояние;

2. по инициатива на органа – когато се установи, че:

a) пенсията е отпусната въз основа на неистински или подправен документ или на документ с невярно съдържание;

б) инвалидността, за която е отпусната пенсията, е причинена умишлено от лицето или е в резултат на извършено от него умишлено престъпление;

в) смъртта на наследодателя, от когото е получена пенсията, е причинена умишлено от наследника или е в резултат на извършено от него умишлено престъпление;

г) пенсията е неправилно отпусната или неправилно е отказано отпускането й;

д) пенсията е определена в неправилен размер.“;

б) в ал. 2, т. 2 думите „т. 2 – 6“ се заменят с „т. 2“.

33. В чл. 101, ал. 1 се създава т. 5:

„5. наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия от същия вид;“.

34. В чл. 102:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж след пенсионирането или за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, когато това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването се извършва по реда на чл. 70, съответно чл. 75 – 77.“;

б) алинея 3 се отменя.

35. В чл. 104, ал. 10 се създава изречение второ: „За установяване на условията на труд и на заеманата длъжност не се допускат свидетелски показания, когато не са представени писмени доказателства, които са издадени от работодателя/осигурителя, при който е положен трудът, и по време на полагането му.“

36. Член 108 се изменя така:

„Правомощия на контролните органи

Чл. 108. (1) Контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение на служебните си задължения:

1. извършват проверки и ревизии във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт;

2. установяват административни нарушения на законодателството относно държавното обществено осигуряване и на разпоредбите за дейността, възложена на Националния осигурителен институт;

3. дават задължителни предписания за спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване и дейността, възложена на Националния осигурителен институт;

4. могат да изискват от физическите и юридическите лица и техните поделения да декларират банковите си сметки в страната и в чужбина, както и да предоставят документи, свързани с трудовата и стопанската им дейност;

5. могат да изискват от органите на медицинската експертиза и лечебните заведения да предоставят документи във връзка с медицинската експертиза на временната неработоспособност и подаване на данни в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12;

6. имат право на достъп до подлежащите на контрол работни помещения и обекти.

(2) Физическите и юридическите лица са длъжни да представят на контролните органи на Националния осигурителен институт исканите от тях документи, сведения, справки, декларации, обяснения и носители на информация, свързани със спазване на осигурителното законодателство във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт, както и да оказват съдействие при изпълнението на служебните им задължения.

(3) Управителят на Националния осигурителен институт издава инструкция за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт.

(4) Контролните органи на Националния осигурителен институт задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на държавното обществено осигуряване.

(5) Управителят на Националния осигурителен институт възлага ревизия в 14-дневен срок от получаването на одитния доклад на председателя на Сметната палата по чл. 57, ал. 1 от Закона за Сметната палата за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.

(6) Органите на Министерството на вът­решните работи оказват съдействие на контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение на правомощията им.“

37. В чл. 110, ал. 4 в изречения първо и трето думите „разпорежданията, актовете за начет, задължителните предписания и поканите за доброволно изпълнение“ се заменят с „разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания“.

38. В чл. 114 ал. 2 се изменя така:

„(2) Добросъвестно получените суми за осигурителни плащания не подлежат на възстановяване от осигурените лица с изключение на следните случаи, в които възстановяването на сумите е без лихва до изтичането на срока за доброволно изпълнение:

1. по чл. 40, ал. 7, чл. 42, ал. 2, чл. 54е и чл. 54м, ал. 2, т. 2;

2. когато след изплащането им са представени нови документи или данни, които имат значение за определяне на правото, размера и срока на изплащане;

3. на изменение или прекратяване на обезщетение или пенсия в резултат на получени доказателства при прилагане разпоредбите на международни договори, по които Република България е страна.“

39. В чл. 114а:

а) в ал. 1 думите „чл. 114“ се заменят с „чл. 114, ал. 5“;

б) създават се ал. 3 и 4:

„(3) Удръжките от пенсии за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания са в следните размери:

1. когато пенсионерът получава до 300,00 лв. месечно – една седма част;

2. когато пенсионерът получава от 300,01 до 400,00 лв. месечно – една шеста част;

3. когато пенсионерът получава от 400,01 до 500,00 лв. месечно – една пета част;

4. когато пенсионерът получава от 500,01 до 700,00 лв. месечно – една трета част;

5. когато пенсионерът получава над 700,01 лв. месечно – една втора част.

(4) Вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неоснователно изплатени суми за осигурителни плащания, други публични вземания и частни вземания.“

40. В чл. 117:

а) заглавието се изменя така: „Обжалване по административен ред“;

б) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите „откази за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход от органите на Националния осигурителен институт, откази за издаване на удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация и откази за заверяване на осигурителен стаж и доход в осигурителни книжки“ се заличават;

бб) създават се т. 4 и 5:

„4. откази за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход от органите на Националния осигурителен институт, откази за издаване на удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация и откази за заверяване на осигурителен стаж и доход в осигурителни книжки;

5. съдържанието на документ, удостоверяващ осигурителен стаж и осигурителен доход, издаден от органите на Националния осигурителен институт.“;

в) алинея 2 се изменя така:

„(2) Жалбите по ал. 1 се подават в писмена форма в следните срокове:

1. срещу разпорежданията по т. 2, буква „а“ – в едномесечен срок от получаването им;

2. срещу разпорежданията по т. 2, букви „б“ – „ж“, задължителните предписания по т. 3, отказите по т. 4 и съдържанието на документ по т. 5 – в 14-дневен срок от получаването.“;

г) в ал. 3 изречение трето се заличава;

д) алинея 4 се изменя така:

„(4) Разпорежданията, издадени от длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 2, могат да се обжалват пред управителя на Националния осигурителен институт в едномесечен срок, съответно за разпорежданията по чл. 98, ал. 2 – в 14-дневен срок от получаването им. Решението се изготвя в срока и по реда на ал. 3.“

41. В чл. 118:

а) заглавието се изменя така: „Обжалване по съдебен ред“;

б) в ал. 1 се създава изречение трето: „Не може да се оспорва пред съд съдържанието на документ по чл. 117, ал. 1, т. 5, както и решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, с което се е произнесъл по оспорване съдържанието на такъв документ.“

42. В чл. 118а, ал. 1 след думите „Националния осигурителен институт“ се добавя „и на управителя на Националния осигурителен институт“.

43. В чл. 343в, ал. 1, т. 1 накрая съюзът „или“ се заменя с „и/или“.

44. В чл. 355:

а) в ал. 1 след думите „прилагането им“ се добавя „както и който не подаде или не подаде в срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 или декларация от самоосигуряващо се лице“ и се поставя запетая;

б) в ал. 2 думите „и който не подаде в срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 или декларация от самоосигуряващо се лице“ се заличават, а думите „от 250 лв.“ се заменят с „от 50 до 250 лв.“.

45. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:

а) в т. 3 изречение трето се изменя така: „Самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8, а лицата по чл. 4а се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски.“;

б) точка 4а се изменя така:

„4а. „Индексът на потребителските цени“ по чл. 100 е хармонизираният индекс на пот­ребителските цени.“;

в) създават се т. 13 и 14:

„13. „Упражняване на правото на обезщетение за безработица“ е наличието на период, за който е изплатено отпуснато парично обезщетение за безработица.

14. „Детски заведения на пълна държавна издръжка“ са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и на общинските бюджети, без да се заплаща такса.“

46. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 4б:

аа) в ал. 2 след думите „чл. 68“ се добавя „68а“ и се поставя запетая;

бб) в ал. 3 думите „пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто“ се заменят с „трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто“;

вв) алинея 6 се отменя;

б) в § 6 ал. 5 се изменя така:

„(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лицата, получаващи пенсия за военна инвалидност, при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1.“

§ 4. Периодът по чл. 54в от Кодекса за социално осигуряване на паричните обезщетения за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2017 г., се определя по досегашния ред.

§ 5. Следователите и младшите следователи, които до 8 август 2016 г. включително са придобили право на пенсия при условията на чл. 69, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване в редакцията от 1 януари 2016 г., може да го упражнят при същите условия.

§ 6. Пенсиите на лицата, които са придобили право на пенсия до 31 декември 2016 г. включително, се отпускат от датата на придобиване на правото, когато заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Когато заявлението е подадено след изтичането на 6-месечния срок от придобиване на правото на пенсия, пенсиите се отпускат от датата на подаване на заявлението.

§ 7. Жалбите по чл. 117, ал. 1, т. 2, буква „а“ и ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване срещу разпореждания за пенсии, връчени до 31 декември 2016 г. включително, може да се подават в двумесечен, съответно в тримесечен срок от връчването.

§ 8. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г. и бр. 8, 57 и 59 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 163:

а) създава се нова ал. 7:

„(7) Работничка или служителка, при която е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му до изтичането на срока на полагащия се отпуск за раждане. Този отпуск не може да се ползва едновременно с отпуска по ал. 1 и 6.“;

б) досегашната ал. 7 става ал. 8;

в) създава се нова ал. 9:

„(9) Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак или живеят в едно домакинство, осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване от деня на предаване на детето за осиновяване.“;

г) досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея се създават изречения второ и трето: „Когато бащата е неизвестен, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката. Когато бащата (осиновителят) е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя).“;

д) създава се нова ал. 11:

„(11) Със съгласието на работничка или служителка, която сама е осиновила дете, след навършване на 6-месечна възраст на детето един от нейните родители може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.“;

е) създава се ал. 12:

„(12) Когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи, със съгласието на работничката или служителката след навършване на 6-месечна възраст на детето нейният съпруг може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.“;

ж) досегашната ал. 9 става ал. 13 и се изменя така:

„(13) За времето, през което се ползва отпуск по ал. 10, 11 или 12, отпускът на майката (осиновителката) или работничката или служителката, при която е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се прекъсва.“;

з) досегашната ал. 10 става ал. 14 и в нея думите „ал. 1 – 9“ се заменят с „ал. 1 – 13“;

и) създава се ал. 15:

„ (15) В случаите, когато не се ползва отпуск по чл. 163, ал. 1 и 6 или лицето по ал. 10 или 11, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката), когато работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.“;

к) досегашната ал. 11 става ал. 16.

2. В чл. 167:

а) в ал. 1, изречение първо след думата „възраст“ се добавя „или осиновителката на дете от 2- до 5-годишна възраст“;

б) създава се нова ал. 2:

„(2) Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете от 2- до 5-годишна възраст заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, и бащата (осиновителят) е починал, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), когато работи по трудово правоотношение.“;

в) създават се ал. 3 и 4:

„(3) Когато майката на дете до 2-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, и бащата е неизвестен, съответната част от отпуските за раждане и за отглеждане на малко дете се ползват от един от нейните родители, когато работи по трудово правоотношение.

(4) Когато работничка или служителка, която сама е осиновила дете до 5-годишна възраст, почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползва от един от нейните родители, когато работи по трудово правоотношение.“;

г) досегашната ал. 2 става ал. 5.

3. В чл. 167а, ал. 2 думите „чл. 167, ал. 2“ се заменят с „чл. 167, ал. 5“.

§ 9. В Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 48, 80 и 105 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 15 и 84 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 24 се отменя.

2. В чл. 26:

a) в ал. 1 се създава изречение второ: „Разпореждането се изпраща в тридневен срок на териториалното поделение на Националния осигурителен институт и на правоимащия работник или служител.“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) Директорът на фонда издава разпореждане за спиране на производството, когато:

1. са налице доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ;

2. не могат да бъдат събрани доказателства за определяне на правото и размера на гарантираното вземане.“;

в) в ал. 4 думите „ал. 1 или 3“ се заменят с „ал. 1 – 3“;

г) в ал. 6 думите „ал. 1 или 3“ се заменят с „ал. 1 – 3“.

3. В чл. 27, ал. 2 думите „дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, здравно осигуряване“ се заличават.

§ 10. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г. и бр. 17 и 27 от 2016 г.) в чл. 112 се създава ал. 11:

„(11) За Националния осигурителен институт срокът по ал. 1, т. 1 и 2 започва да тече от постъпването на данните от издадените болнични листове по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), но не по-рано от представянето на удостоверенията по чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм., бр. 17 от 2016 г.).“

§ 11. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на:

1. параграф 5, който влиза в сила от 9 август 2016 г.;

2. параграф 3, т. 13 – 15 и § 8, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.;

3. параграф 3, т. 2, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 ноември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Приложение № 1  към чл. 9, ал. 1, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2017 г. (запазване на нивата от 2016 г. с приравняване на минимална работна заплата за 2017 г. 460,00 лв.)


По-

ре-

ден но-

мер


Нара-

стване на сред-

ния мин. осиг. доход 2017 г. спрямо 2016 г.


Ико-

номи-

чески дей-

ности (ном. А31)


Иконо-

мически дей-

ности (код по НКИД)


Наименование на икономическа

дейност


Ръко-

води-

тели


Спе-

циа-

листи


Техни-

ци и

при-

лож-

ни

спе-

циа-

листи


По-

мо-

щен адми-

нист-

рати-

вен пер-

сонал


Персо-

нал, зает с услуга за насе-

ление-

то, търго-

вията и охра-

ната


Квали-

фици-

рани работ-

ници в селско-

то, горско-

то, ловно-

то и рибно-

то сто-

панство


Квали-

фицира-

ни ра-

ботници и сродни на тях занаят-

чии


Машин-

ни опе-

ратори и монтаж-

ници


Профе-

сии, неизиск-

ващи специал-

на ква-

лифи-

кация


 


 


 


 


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1


2,4%


А


01, 03 без 1.49


Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство


995


750


680


630


460


519


595


662


460


2


3,1%


А


02


Горско стопанство


900


620


530


480


460


460


520


500


460


3


2,6%


А


1,49


Отглеждане на други животни (пчеларство)


727


682


648


570


460


460


536


460


460


4


0,3%


В


05


Добив на въглища


867


710


673


484


460


460


673


611


460


5


1,2%


В


06


Добив на нефт и природен газ


833


668


650


460


460


460


600


552


460


6


0,9%


В


07


Добив на метални руди


891


741


656


471


460


460


649


560


460


7


0,1%


В


08.11


Добив на строителни материали


679


534


485


500


500


460


580


534


500


8


3,1%


В


08.11


Добив на декоративни скални материали


652


514


466


460


460


460


558


514


460


9


2,4%


В


08.11


Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти


682


537


488


460


460


460


584


537


460


10


1,4%


В


08.12


Добив на трошен камък, чакъл и пясък


857


712


615


460


460


460


565


565


460


11


2,9%


В


08.12


Добив на глина и каолин


882


732


632


465


460


460


581


581


460


12


1,9%


В


08.9 и 09


Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива


685


540


490


460


460


460


587


540


460


13


3,6%


C


10.1 без 10.12, 10.2


Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия


1430


945


755


572


460


460


612


511


460


14


2,0%


C


10.12


Производство и преработка на месо от домашни птици


1180


980


850


600


460


460


470


620


460


15


4,3%


C


10.3


Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия


870


700


590


470


460


460


540


541


460


16


1,7%


C


10.4


Производство на растителни и животински масла и мазнини


945


850


620


510


460


460


470


470


460


17


2,2%


C


10.5


Производство на мляко и млечни продукти


1017


671


541


550


480


460


480


480


460


18


0,5%


C


10.6


Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти


1200


1000


950


580


460


460


650


800


460


19


4,9%


C


10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82


Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти


800


565


560


460


460


460


460


510


460


20


2,5%


C


10.81 и 10.82


Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия


1100


905


840


600


460


460


590


620


460


21


1,9%


C


10.9


Производство на готови храни за животни


1080


950


860


630


460


460


650


650


460


22


4,7%


C


11 без 11.05, 11.06 и 11.07


Производство на напитки


836


650


558


460


460


460


460


460


460


23


0,3%


C


11.05 и 11.06


Производство на пиво и малц


790


670


615


460


460


460


510


490


460


24


2,2%


C


11.07


Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води


900


760


690


485


460


460


480


492


460


25


1,5%


C


12


Производство на тютюневи изделия


995


970


679


535


460


460


460


535


460


26


7,4%


C


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


950


648


620


498


460


460


460


460


460


27


6,0%


C


14 без 14.3


Производство на облекло


890


650


600


480


460


460


460


460


460


28


3,1%


C


14,3


Производство на други трикотажни изделия


960


690


650


550


460


460


460


460


460


29


8,5%


C


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


872


592


576


475


460


460


460


460


460


30


5,5%


C


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


580


470


460


460


460


460


460


460


460


31


2,7%


C


17


Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


820


610


550


460


460


460


510


470


460


32


7,1%


C, J


18, 58 и 59


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


485


460


460


460


460


460


460


460


460


33


0,0%


C


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


1697


1261


995


728


849


460


922


931


535


34


3,2%


C


20


Производство на химични продукти


837


654


478


460


460


460


471


460


460


35


1,7%


C


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


837


654


478


460


460


460


471


460


460


36


8,9%


C


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


591


460


460


460


460


460


460


460


460


37


2,0%


C


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


796


645


602


460


460


460


581


581


460


38


1,3%


C


24 без 24.5


Производство на основни метали


780


540


500


460


460


460


460


460


460


39


4,3%


C


24.5


Леене на метали


740


540


520


460


460


460


460


460


460


40


5,2%


C


25 без 25.4


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


740


500


470


460


460


460


460


460


460


41


1,1%


C


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


760


660


580


460


460


460


560


540


460


42


1,3%


C


27


Производство на електрически съоръжения


760


660


580


460


460


460


560


540


460


43


1,0%


C


28 без 28.11; 25.4


Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси


830


570


510


460


460


460


480


470


460


44


0,7%


C


28.11


Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни


950


600


600


490


460


460


520


510


460


45


2,7%


C


29, 30


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили


980


650


570


460


460


460


580


460


460


46


5,2%


C


31


Производство на мебели


600


475


460


460


460


460


460


460


460


47


7,1%


C


32 без 32.5, 33


Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


679


460


460


460


460


460


460


460


460


48


5,8%


C


32.5


Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)


894


671


460


460


460


460


460


503


460


49


0,6%


D


35.1


Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия


950


750


710


460


460


460


620


590


460


50


0,0%


D


35.2; 49.5


Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт


1406


970


922


559


485


460


674


743


485


51


1,1%


D


35.3


Производство и разпределение на топлинна енергия


840


645


615


460


460


460


490


540


460


52


1,2%


Е


36, 37


Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


780


700


630


460


460


460


530


460


460


53


7,9%


E


38 без 38.12 и 38.22; 39


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


801


485


471


460


460


460


460


460


460


54


0,0%


E


38.12 и 38.22


Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци


975


810


730


600


575


460


640


600


585


55


3,3%


F


41, 42 без 42.11 и 42.22, 43


Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности


760


620


600


460


460


460


580


580


460


56


1,9%


F


42.11


Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти


845


670


610


460


460


460


610


610


460


57


5,4%


F


42.22


Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи


670


545


515


460


460


460


460


460


460


58


0,0%


G


45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


1250


1030


910


640


545


460


600


590


470


59


2,6%


G


46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки


888


563


471


460


460


460


460


460


460


60


2,7%


I


55, 56, 79


Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


930


800


625


505


460


460


550


560


460


61


1,0%


H


49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт


Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт


892


791


650


460


460


460


460


541


460


62


1,4%


H


49.3, 49.4


Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване


813


626


555


460


460


460


463


463


460


63


0,9%


H


50


Воден транспорт


973


889


759


483


460


460


492


547


460


64


0,0%


H


51


Въздушен транспорт


1156


1062


866


539


551


460


561


624


488


65


1,4%


H


52, без железопътен транспорт


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)


999


936


731


460


460


460


516


460


460


66


8,4%


H


53


Пощенски и куриерски дейности


500


490


460


460


460


460


460


460


460


67


0,0%


J


60, 61


Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения


898


786


674


516


516


460


563


563


460


68


0,5%


K


64, 65, 66


ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


1529


970


728


535


460


460


460


559


460


69


3,0%


J, L, M, N


62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82


Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


970


631


508


460


460


460


460


460


460


70


9,0%


N


80


Дейности по охрана и разследване


816


570


470


460


460


460


460


460


460


71


3,2%


M


72


Научноизследователска и развойна дейност


648


465


460


460


460


460


460


460


460


72


7,5%


O


84


ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ


478


460


460


460


460


460


460


460


460


73


2,6%


P


85


ОБРАЗОВАНИЕ


660


555


465


460


460


460


460


460


460


74


3,2%


Q


86 без 86.1, 75


ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност


1006


643


460


460


460


460


460


460


460


75


2,2%


Q


86,1


Дейност на болници (без началник- клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)


1286


950


626


503


460


470


481


481


460


76


9,5%


Q


87, 88


Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване


460


460


460


460


460


460


460


460


460


77


7,8%


R


90, 91, 92, 93


КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)


634


460


460


460


460


460


460


460


460


78


8,4%


S, T


95, 96, 97


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ


480


460


460


460


460


460


460


460


460


79


3,5%


S, U


94 без 94.91, 99


Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби


862


606


460


460


460


460


460


460


460


80


0,0%


R


93,12


Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)


 


 


568


 


 


 


 


 


 


81


6,6%


 


 


Централен кооперативен съюз


640


560


500


460


460


460


460


460


460


82


1,6%


Q


86 без 86.1


ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


671


514


460


 


 


 


 


 


 


83


0,0%


Q


86,1


Дейност на болници (само за началник- клиника/отделение)


1062


 


 


 


 


 


 


 


 


84


0,0%


Q


86,1


Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


737


682


671


 


 


 


 


 


 


85


9,5%


S


94.91


Дейност на религиозни организации


 


460


 


 


 


 


 


 


 Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.

Приложение № 2  към чл. 15

Диференцирани осигурителни вноски  за фонд „ТЗПБ“ 2017Код КИД 2008


Наименование на икономическа дейност КИД2008


Осигурителна вноска (%)


02


Горско стопанство


1,1


05


Добив на въглища


1,1


07


Добив на метални руди


1,1


08


Добив на неметални материали и суровини


1,1


09


Спомагателни дейности в добива


1,1


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


1,1


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


1,1


17


Производство