Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Дата на приемане 23/02/2018
Брой/година Държавен вестник 21/2018

 


УКАЗ № 65

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“  Законът за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от 44-то Народно събрание на 23 февруари 2018 г.

Издаден в София на 6 март 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

(ДВ, бр. 7 от 2018 г.)

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 68:

„§ 68. Параграф 4, ал. 1 относно общинските съветници и § 19, т. 2 влизат в сила от 1 декември 2019 г.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 23 януари 2018 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 февруари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

2183