Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
Дата на приемане 06/06/2018
Брой/година Държавен вестник 50/2018

 


УКАЗ № 154

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд, приет от 44-то Народно събрание на 6 юни 2018 г.

Издаден в София на 11 юни 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд

Член единствен. Ратифицира Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд, подписан от Република България на 11 септември 2017 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 юни 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5611