Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Дата на приемане 14/09/2018
Брой/година Държавен вестник 80/2018

 


УКАЗ № 219

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата, приет от 44-то Народно събрание на 14 септември 2018 г.

Издаден в София на 21 септември 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и 75 от 2016 г., бр. 11, 89 и 96 от 2017 г. и бр. 31 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

a) текстът преди т. 1 се изменя така: „За преминаване по платената пътна мрежа се въвежда смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства и такси на база време и на база изминато разстояние:“;

б) в т. 1 думите „пътната инфраструктура“ се заменят с „платената пътна мрежа“, след думите „винетна такса“ се добавя „за пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7“, думите „републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци“ се заменят с „платената пътна мрежа“, а думите „размерът на винетните такси, включително административните разходи, за всички категории превозни средства се определя от Министерския съвет, така че да не е по-висок от максималните размери, посочени в приложение № 1“ се заличават;

в) в т. 2 думите „ТОЛ такса“ се заменят с „тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3“ и след думите „категорията на пътното превозно средство“ се поставя запетая и се добавя „броя на осите и от екологичните му характеристики“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по ал. 1, водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса, в който случай същият се освобождава от административнонаказателна отговорност. В този случай се освобождават от административнонаказателна отговорност и всички други лица, които могат да носят такава във връзка с конкретното пътно превозно средство.“

3. В ал. 3 думите „за преминаване на пътни превозни средства с българска или чужде­странна регистрация“ се заменят с „включени в обхвата на платената пътна мрежа“, а думите „ТОЛ такса“ се заменят с „тол такса“.

4. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Размерът на таксите по ал. 1, 2, 4 и 5 и по чл. 10б, ал. 5 се определя с тарифа на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите. Условията и редът за събиране на таксите по ал. 4 и 5 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Обслужването на картовите плащания по събирането на приходите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, като плащания могат да се извършват и чрез карти за гориво, издавани от лица, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия.“

5. В ал. 7 думите „заплащане на такса за изминато разстояние – ТОЛ такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства“ се заменят с „таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние“, след думата „инфраструктури“ се добавя „наричана „Директива 1999/62/ЕО“ и се създава изречение второ: „С наредбата се определят и условията и редът за събиране на таксите по ал. 1 и 2 и по чл. 10б, ал. 5.“

6. Създават се ал. 9 – 15:

„(9) За движение по републиканските пътища на пътни превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените сили не се заплащат такси по ал. 1, 4 и 5.

(10) Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява правомощията на държавата във връзка със събирането на пътните такси по този член и функциите на лице, събиращо пътни такси, както и по управлението на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, както и дейността по практическото прилагане, въвеждането, функционирането и контрола на системата за събиране на пътните такси.

(11) Агенция „Пътна инфраструктура“ оперира и поддържа Електронната система за събиране на пътни такси по ал. 1, която се състои от електронна система за издадените електронни винетки и електронна система за събиране на тол такси.

(12) Агенция „Пътна инфраструктура“ осигурява възможност на ползвателите на платената пътна мрежа да заплатят съответната такса по ал. 1 и 2 по електронен и банков път, както и чрез картово разплащане и в брой в пунктовете за продажба, както и да заплатят такса за електронна винетка за пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7 и маршрутна карта за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 чрез терминали за самотаксуване, разположени по платената пътна мрежа и в областните градове на страната.

(13) Разположението на терминалите за самотаксуване се определя с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

(14) Пунктове за продажба се разкриват най-малко на граничните контролно-пропускателни пунктове или в близост до тях, в областните градове, както и по протежение на платената пътна мрежа, като за целта Агенция „Пътна инфраструктура“ определя местата, на които да се разкрият пунктове за продажба, и сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия и цени с търговци, които отговарят на изискванията, определени с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

(15) Агенция „Пътна инфраструктура“ сключва договорите по наредбата по ал. 7 с доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и с доставчиците на декларирани данни, които отговарят на условията, определени в този закон и наредбата, като прилага еднакви публично оповестени общи условия и цени.“

§ 2. Член 10а се изменя така:

„Чл. 10а. (1) Винетните такси се диференцират в зависимост от срока, за който е платена винетната такса. В зависимост от срока винетните такси биват годишна, тримесечна, месечна, седмична и уикенд и имат валидност от деня, посочен като начална дата при заплащането им. Срокът на валидността на винетните такси се определя с наредбата по чл. 10, ал. 7.

(2) При установено ползване на платената пътна мрежа от пътно превозно средство по ал. 7, минималната пътна такса, която се дължи за това ползване, е винетна такса с валидност за уикенд.

(3) Винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер, категорията на пътното превозно средство и периода на валидност и важи само за пътното превозно средство, чийто регистрационен номер правилно е бил деклариран от собственика или ползвателя му.

(4) При заплащане на винетната такса се издава електронна винетка, която представлява електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, удостоверяващ заплащането на съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 и съдържащ регистрационния номер на пътното превозно средство, неговата категория, датата на заплащане на таксата и срока на валидност.

(5) Длъжностните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1, нямат право да изискват от собствениците или ползвателите на пътното превозно средство да представят издадената им електронна винетка или доказателства за извършеното плащане.

(6) Електронната винетка, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена.

(7) Винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:

1. моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;

2. моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;

3. моторни превозни средства с повишена проходимост.

(8) Пътните превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се смятат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси, независимо от броя на осите и от това, дали полуремаркето е прикачено или не.

(9) В случаите, когато пътно превозно средство по ал. 7 се движи с прикачено ремарке, собственикът или ползвателят е длъжен да заплати допълнителна винетна такса за същата категория пътно превозно средство, независимо от броя на осите на ремаркето, за срока на ползване на платената пътна мрежа от пътното превозно средство с прикаченото ремарке, когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона.“

§ 3. Член 10б се изменя така:

„Чл. 10б. (1) Тол таксите се диференцират в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство и броя на осите, екологичните му характеристики и се определят за всеки отделен път или пътен участък.

(2) Контролът при навлизане и излизане на пътно превозно средство по платената пътна мрежа, отчитането на изминатото разстояние, както и заплащането на тол таксата се извършват чрез Електронна система за събиране на тол такси. Условията и редът за функциониране на Електронната система за събиране на тол такси се определят в наредбата по чл. 10, ал. 7.

(3) Тол таксата се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство за всички пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, извън тези по чл. 10а, ал. 9, като заплащането й дава право на пътното превозно средство, за което е заплатена, да измине определено разстояние между две точки.

(4) Размерът на дължимата за плащане тол такса се определя въз основа на реално получени декларирани тол данни, удостоверени по реда, предвиден в наредбата по чл. 10, ал. 7, или чрез закупуването на еднократна маршрутна карта, която дава право на ползвателя на пътя да измине предварително заявено от него разстояние по определен маршрут. В наредбата по чл. 10, ал. 7 се определят и начините за изчисляване и заплащане на дължимите тол такси.

(5) Когато не е възможно да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на поддържаната от Агенция „Пътна инфраструктура“ Електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата отсечка между две точки от платената пътна мрежа, в който случай собственикът или ползвателят заплаща максимална такса, определена в тарифата по чл. 10, ал. 6.

(6) За намаляване на вредното въздействие върху околната среда от пътните превозни средства при определяне размера на таксите в тарифата по чл. 10, ал. 6 Министерският съвет определя по-ниски такси за пътните превозни средства по ал. 3, които отговарят на екологична категория „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“, „ЕВРО VI“ и по-висока, включително за „EEV“.“

§ 4. В чл. 10е, ал. 1 след думите „чл. 10“ се добавя „ал. 1 и 2“.

§ 5. Член 10з се изменя така:

„Чл. 10з. (1) Смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние включва и Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ), като Агенция „Пътна инфраструктура“ създава и поддържа регистър на областите на ЕУЕСТ, национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние.

(2) Доставчиците на ЕУЕСТ са правни субекти, отговарящи на изискванията по ал. 3 и регистрирани в държавата членка, в която са установени, които предоставят на потребител на ЕУЕСТ достъп до ЕУЕСТ.

(3) Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на следните изисквания:

1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;

2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.);

3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

4. имат необходимата финансова стабилност;

5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;

6. имат добра репутация.

(4) В срок 24 месеца след регистрацията си доставчиците на ЕУЕСТ сключват договори за ЕУЕСТ, които покриват всички области на ЕУЕСТ. Доставчикът на ЕУЕСТ осигурява по всяко време своето покритие върху всички области на ЕУЕСТ. В случай на промяна на областите на ЕУЕСТ или при всяка друга причина, която нарушава пълното покритие, той възстановява пълното покритие в срок 6 месеца.

(5) Споровете, възникнали между лицето, събиращо пътни такси, и доставчиците на ЕУЕСТ, които са сключили договори или са в договорни взаимоотношения с това лице, се разглеждат от Помирителна комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Компетентността и правомощията на Помирителната комисия се уреждат в наредбата по чл. 10, ал. 7, а съставът, функциите и дейността на комисията се определят с правилник, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.

(6) При разглеждане на спорове Помирителната комисия има право да извършва проверка дали налаганите от лицето, събиращо пътни такси, договорни условия спрямо различните доставчици на ЕУЕСТ са недискриминационни и отразяват коректно разходите и рисковете на страните по договора.

(7) Принципите на действие на ЕУЕСТ, техническите изисквания за оперативна съвместимост на ЕУЕСТ, създаването и поддържането на национален регистър на областите на ЕУЕСТ, национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние се уреждат с наредбата по чл. 10, ал. 7.“

§ 6. Създава се чл. 10и:

„Чл. 10и. (1) Търговци, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, отговарящи на изискванията по чл. 10з, ал. 3, т. 1 и т. 3 – 6 и притежаващи техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция „Пътна инфраструктура“, могат да извършват дейност и като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние, ако са вписани в съответния регистър по наредбата по чл. 10, ал. 7 и са сключили договор при общи условия с Агенция „Пътна инфраструктура“.

(2) Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние предоставят на потребителите достъп до услугите за електронно събиране на такси за изминато разстояние за преминаване по платената пътна мрежа в Република България.

(3) Изискването по чл. 10з, ал. 4 не се прилага за национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние, като във всеки случай същият може да заяви желание и да бъде вписан в регистъра по чл. 10з, ал. 3, след което по отношение на него ще се прилагат всички изисквания, предвидени за доставчиците на ЕУЕСТ.

(4) Споровете между лицата, извършващи дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние, и лицето, събиращо пътни такси, се решават по реда на чл. 10з, ал. 5 и 6.

(5) Условията и редът за водене на Националния електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и на Регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние, условията за вписване, документите, които следва да бъдат представени от заявителя за доказване на обстоятелствата по ал. 1 и по чл. 10з, ал. 3, както и основанията за заличаване от регистъра се определят с наредбата по чл. 10, ал. 7.“

§ 7. Създава се чл. 10к:

„Чл. 10к. (1) Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор, във формат, подходящ за обработване от електронната система за събиране на тол такси.

(2) Доставчикът на декларирани данни, който отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7, сключва договор с лицето, събиращо пътни такси при общи условия или с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние.

(3) Доставчикът на декларирани данни се задължава да сключи договор за застраховка за професионална отговорност с цел покриване на вредите, причинени на доставчика на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и/или на лицето, събиращо пътни такси, и да е в полза на едно от тези лица, в зависимост от договорните отношения. Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 10, ал. 7.“

§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „областни пътни управления“ се поставя запетая и се добавя „Национално тол управление“.

2. В ал. 3:

а) в т. 11 думите „ТОЛ такси“ се заменят с „тол такси“;

б) създават се т. 20 – 26:

„20. осъществява функциите на лице, събиращо пътни такси, оперира и управлява Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1, като управлява процесите и контролира правилното отчитане на дължимите такси и събирането им;

21. осъществява контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние – националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчиците на ЕУЕСТ, установени на територията на Република България, и върху доставчиците на декларирани данни;

22. изготвя и поддържа отчет за област на пътните такси и заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на такси за изминато разстояние;

23. организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на съответните технически изисквания за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на агенцията;

24. регистрира ползватели на платената пътна мрежа, притежаващи бордови устройства, които не са сключили договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или доставчик на декларирани данни, за целите на тол таксуването, контролира наличността по баланс за авансово платени тол такси и извършва дейностите по усвояване на дължимите суми от наличността по него;

25. организира дейността по създаване, водене и поддържане на Националните електронни регистри на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние – Национални доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и Доставчици на европейска услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние (Доставчици на ЕУЕСТ) и на намиращите се на територията на Република България области на ЕУЕСТ;

26. осъществява комуникация с останалите служби за контрол и надзор по глава пета от Закона за движението по пътищата относно санкциониране на административните нарушения във връзка с ползването на платената пътна мрежа.“

§ 9. В чл. 21в, ал. 1, т. 7 след думите „управлението на пътищата“ се поставя запетая и се добавя „както и за дейности, свързани с опериране и управление на Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1“.

§ 10. В чл. 21г се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нова т. 7 и т. 8:

„7. определя длъжностни лица, които да съставят актове за установяване на административни нарушения в случаите, предвидени в закон;

8. издава наказателни постановления или оправомощава длъжностни лица от агенцията да издават наказателни постановления в случаите, предвидени в закон.“

2. Досегашната т. 7 става т. 9.

§ 11. В чл. 22, ал. 2 след думите „пътни управления“ се добавя „и на Националното тол управление“.

§ 12. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Средствата от такси по чл. 10, ал. 1, т. 2 се разходват в съответствие с принципите, установени в Директива 1999/62/ЕО.“

§ 13. В чл. 55 думите „с изключение на винетните такси и таксите по чл. 10, ал. 2“ се заличават.

§ 14. В чл. 56, ал. 3, т. 1 навсякъде преди думите „управителния съвет“ се добавя „председателя на“.

§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 31 – 34:

„31. „Платена пътна мрежа“ е система от пътища и техни участъци, за преминаването по които се събира винетна такса или тол такса и които са определени за такива от Министерския съвет по реда на чл. 10, ал. 3.

32. „Декларирани тол данни“ е структурирана, стандартизирана информация, определена от лицето, събиращо пътни такси за неговата област на събиране на такса за изминато разстояние, съдържаща данни за уникален идентификатор на участъка/уникален идентификатор на обекта за таксуване, наименование на обекта/участъка за таксуване, географска референтна точка, списък на точки, използвани в елементите на данните на описанието на участъка, изчислени с точност до 100 метра, правила на таксуване, таксувано разстояние от участъка (информация за дължината, която да бъде използвана като основа за изчисляване на тол таксата за участъка), реалната дължина на участъка (действителната измерена дължина на участъка, изчислена с точност до 100 метра, за който се събира тол такса), категория на местоположение на участъка, регистрационен номер, категория на превозното средство, дата и час и други.

33. „Лице, събиращо пътни такси“ е правен субект, който е определен да оперира с Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1, както и да установява и събира съответните пътни такси с помощта на тази система.

34. „Карта за гориво“ е карта за безналично плащане на гориво и други стоки и услуги, свързани с автомобилния транспорт, както и на пътни такси, глоби и имуществени санкции.“

§ 16. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 17. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон актовете по прилагането му в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

§ 18. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) в § 16 от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 8:

„(8) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с реорганизиране на дейността на централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, свързана с определяне на функции по опериране с Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, както и във връзка със създаване на специализирано звено „Национално тол управление“.“

§ 19. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на годишни винетни стикери за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона от влизането в сила на този закон.

§ 20. До 15 август 2019 г. включително пътните превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса. В зависимост от срока на винетните такси за тези пътни превозни средства се издават месечна, седмична и дневна винетка.

§ 21. От влизането в сила на този закон хартиени винетни стикери за всички видове пътни превозни средства се валидизират (перфорират) при закупуване и имат валидност от деня на валидизирането (перфорирането).

§ 22. От влизането в сила на този закон платената годишна винетна такса за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона важи най-късно до 15 август 2019 г. включително, в случай че е заявено конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения валиден винетен стикер по реда, предвиден в § 25.

§ 23. От 16 август 2019 г. за преминаване по платената пътна мрежа от пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с българска или с чуждестранна регистрация се събират само таксите по чл. 10, ал. 1, т. 2.

§ 24. Винетни такси, заплатени за годишни винетни стикери за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, чиято валидност изтича след 15 август 2019 г., подлежат на пропорционално възстановяване за неизползвания период след 15 август 2019 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“. Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство заявление по образец за пропорционално възстановяване на неизползван период от закупена годишна винетка, в съответните пунктове за продажба по чл. 10, ал. 14 или по електронен път, в срок от 15 декември 2018 г. до 15 декември 2019 г., в т.ч. едновременно със заявяването на конвертиране на хартиена в електронна винетка по реда на § 25. В заявлението се посочват регистрационният номер и категорията на съответното пътно превозно средство, периодът на валидност на годишния винетен стикер и информация относно банкова сметка, по която да бъде преведена съответната сума. Към заявлението се прилага декларация по образец за истинност на декларираните обстоятелства от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство. Подаването на посочените документи може да бъде осъществено и от лице, упълномощено от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

§ 25. Считано от 31 януари 2019 г. всички видове хартиени винетни стикери за всички категории пътни превозни средства загубват валидност. Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 г., следва да заявят неговото конвертиране в електронна винетка в срок от 15 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г., за да запазят правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на първоначалния срок на валидност на хартиения винетен стикер. Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство заявление по образец за конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения хартиен винетен стикер, в съответните пунктове за продажба по чл. 10, ал. 14 или по електронен път. В заявлението се посочва информация относно регистрационния номер и категорията на съответното пътно превозно средство и периода на валидност на хартиения винетен стикер, като към него се прилага и подписана от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство декларация по образец за истинност на декларираните обстоятелства. Подаването на посочените документи може да бъде осъществено и от лице, упълномощено от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

§ 26. Собственикът и ползвателят на пътното превозно средство са длъжни да не премахват залепената на стъклото на пътното превозно средство част на винетния стикер до датата на изтичане на неговата валидност.

§ 27. От 16 юли 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на месечни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на месечна електронна винетка, по-късна от 16 юли 2019 г.

§ 28. От 9 август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на седмични електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на седмична електронна винетка, по-късна от 9 август 2019 г.

§ 29. От 23,59 часа на 15 август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на дневни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на дневна електронна винетка, по-късна от 15 август 2019 г.

§ 30. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и 103 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.) в чл. 15, ал. 2, т. 15 думите „пътните и винетните такси“ се заменят с „пътните такси по чл. 10 от Закона за пътищата“.

§ 31. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 17, 24, 30 и 49 от 2018 г.) в чл. 14 се създава ал. 9:

„(9) Законът не се прилага за договорите, сключвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ по реда на чл. 10, ал. 14 и 15 от Закона за пътищата.“

§ 32. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г. и бр. 62 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7б:

а) създават се нови ал. 2 – 5:

„(2) Моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1E, D или DE, се оборудват с устройство за мобилно видеонаблюдение и с обезопасителни колани за водача и пътниците.

(3) Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А и клас I при специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина до 30 км.

(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя изискванията към устройствата за мобилно видеонаблюдение, реда за използването им и за съхранението на записите от тях.

(5) Редът за оборудване с обезопасителни колани на моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1E, D или DE, които не са оборудвани фабрично с такива, се определя с наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 7 и 8“;

в) досегашната ал. 3 става ал. 7;

г) досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 6“;

д) досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 7 и 8“.

2. В чл. 7в навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.

3. В чл. 7г, ал. 4 думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.

4. Създава се чл. 23г:

„Чл. 23г. Специализираните, случайните и превозите за собствена сметка на деца и/или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи пътници.“

5. Създават се чл. 95а, 95б и 95в:

„Чл. 95а. (1) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с обезопасителни колани.

(2) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с устройство за мобилно видеонаблюдение съгласно изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4 или устройството за мобилно видеонаблюдение не се използва в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4.

Чл. 95б. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 3000 лв., който:

1. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за оборудването му;

2. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с устройство за мобилно видеонаблюдение и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за използването на устройството за мобилно видеонаблюдение.

Чл. 95в. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 1500 лв. превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от устройствата за мобилно видеонаблюдение на моторните превозни средства.“

6. В чл. 98:

а) в ал. 4 навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“;

б) в ал. 6, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 3“ се заменят с „чл. 7б, ал. 7“;

в) в ал. 7, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.

7. В чл. 98а, ал. 4, т. 2 навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.

8. В чл. 106а, ал. 1, т. 3 се създава буква „е“:

„е) превоз на пътници, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или е оборудвано с обезопасителни колани в нарушение на изиск­ванията на наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.“

9. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 55:

„55. „Устройство за мобилно видеонаблюдение“ е техническо устройство, което позволява да се заснеме пътнотранспортната обстановка пред превозното средство по време на движение.“

§ 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:

1. параграф 1, т. 1, § 3 и 16, които влизат в сила от 16 август 2019 г.;

2. параграф 2, който влиза в сила:

а) от 1 януари 2019 г. – по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, и

б) от 16 август 2019 г. – по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона;

3. параграф 32, който влиза в сила в 9-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“, с изключение на т. 1, буква „а“ – относно чл. 7б, ал. 2 за устройствата за мобилно видеонаблюдение и чл. 7б, ал. 4, и т. 5 – относно чл. 95а, ал. 2, чл. 95б, т. 2 и чл. 95в, които влизат в сила в 18-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 септември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8413