Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за денонсиране на Споразумението между Република България и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации от 1992 г. и на Допълнителния протокол към него от 2004 г.
Име на законопроекта Законопроект за денонсиране на Споразумението между Република България и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации от 1992 г. и на Допълнителния протокол към него от 2004 г.
Дата на приемане 12/11/2009
Брой/година Държавен вестник 93/2009

 


УКАЗ № 376

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за денонсиране на Споразумението между Република България и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации от 1992 г. и на Допълнителния протокол към него от 2004 г., приет от ХLI Народно събрание на 12 ноември 2009 г.

Издаден в София на 16 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за денонсиране на Споразумението между Република България и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации от 1992 г. и на Допълнителния протокол към него от 2004 г.

Член единствен. Денонсира Споразумението между Република България и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации от 1992 г., ратифицирано със закон (ДВ, бр. 10 от 2003 г.), и Допълнителния протокол към него от 2004 г., ратифициран със закон (ДВ, бр. 10 от 2005 г.).

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12679