Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия
Дата на приемане 13/01/2010
Брой/година Държавен вестник 6/2010

 


УКАЗ № 4

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия, приет от ХLI Народно събрание на 13 януари 2010 г.

Издаден в София на 15 януари 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия

Член единствен. Ратифицира Устава на Международната агенция за възобновяема енергия, подписан на 26 януари 2009 г. в Бон, Федерална република Германия.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 януари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

350