Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
Дата на приемане 11/02/2010
Брой/година Държавен вестник 15/2010

 


УКАЗ № 34

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, приет от ХLI Народно събрание на 11 февруари 2010 г.

Издаден в София на 16 февруари 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ДВ, бр. 6 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 17, ал. 4 думите „ал. 1, т. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 2. В чл. 33, ал. 4 думите „ал. 1, т. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 3. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Кметът на общината или района ежегодно до края на календарната година подава справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за регистрираните сгради и входове в режим на етажна собственост на територията на общината или района.“

Преходни разпоредби

§ 4. Свикването на общо събрание в етажната собственост, вписването в книгата за собствениците и подаването на заявление за вписване в регистъра по чл. 44 се извършва в срок до 30 юни 2010 г.

§ 5. Кметът на общината или района в 6-месечен срок от изтичането на срока по § 4 организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, когато не са свикани такива събрания.

§ 6. Кметът на общината или района подава до министъра на регионалното развитие и благоустройството справка за регистрираните сгради и входове в режим на етажна собственост в едномесечен срок от изтичането на срока по § 5.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 февруари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1382