Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Дата на приемане 06/04/2011
Брой/година Държавен вестник 32/2011

 


УКАЗ № 72

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приет от ХLI Народно събрание на 6 април 2011 г.

Издаден в София на 13 април 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г. и бр. 87 от 2010 г.)

Параграф единствен. В чл. 46 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 в изречение първо след думата „като“ се добавя „към заявлението, когато е за първо вписване“, а след думите „чл. 11, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „а за последващо вписване прилагат същите документи и заповедта по ал. 5, изречение първо“.

2. В ал. 3 след думата „изпит“ се добавя „само за първия заявен срок за заместване“.

3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Заповедта за последващо вписване се издава в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 6 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4581