Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата
Дата на приемане 13/01/2011
Брой/година Държавен вестник 8/2011

 


УКАЗ № 11

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата, приет от ХLI Народно събрание на 13 януари 2011 г.

Издаден в София на 20 януари 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата

Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата, подписан на 19 юни 1997 г. в Лондон.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 13 януари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

785