Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
Дата на приемане 11/12/2010
Брой/година Държавен вестник 100/2010

 


УКАЗ № 343

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., приет от ХLI Народно събрание на 11 декември 2010 г.

Издаден в София на 20 декември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2009 г.)

§ 1. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. (1) Преброяването по чл. 1 започва в 0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. и приключва в 20,00 ч. на 28 февруари 2011 г.

(2) От 0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. до 24,00 ч. на 9 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва по интернет чрез попълване на електронен формуляр.

(3) От 8,00 ч. на 10 февруари 2011 г. до 20,00 часа на 28 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата.

(4) Критичният момент на преброяването е 0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. Данните за населението, сградите и жилищата, събрани по време на преброяването, се отнасят към този момент.“

§ 2. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите „9 март“ се заменят с „31 януари“.

2. В т. 4 думите „10 март“ се заменят с „1 февруари“.

3. В т. 5 думите „10 март“ се заменят с „1 февруари“.

4. В т. 7 думите „9 март“ се заменят с „31 януари“, а думите „т. 2 – 4“ се заменят с „т. 4“.

5. В т. 8 думите „преди 9 март“ се заменят със „след 31 януари“.

6. В т. 10 запетаята след думата „живеене“ се заменя със съюза „и“, а думите „и жилищата, използвани за нежилищни цели“ се заличават.

§ 3. В чл. 5, т. 1 думите „10 март“ се заменят с „1 февруари“.

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 20:

„20. степен на загуба на работоспособност.“

2. В ал. 3 думите „т. 11 – 13“ се заменят с „т. 11, 12, 13 и 20“.

§ 5. В чл. 9 думите „чл. 7, т. 5 – 7“ се заменят с „чл. 6 и 8“, а след думата „формуляр“ се поставя запетая и се добавя „а данните по чл. 7 – чрез преброителни карти“.

§ 6. В чл. 12 в текста преди т. 1 думата „карти“ се заменя с „данни от административни източници“.

§ 7. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите „10 март 2011 г.“ се заменят с „1 февруари 2010 г.“.

2. В т. 5 думите „и контролните изследвания“ се заличават.

§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения:

1.В ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. лицата, задържани в местата за задържане, както и за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;“.

2. В ал. 3 думата „кметствата“ се заменя със „съответната община, район или кметство“.

§ 9. В чл. 35 числото „60“ се заменя със „120“.

§ 10. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се отменя.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 декември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10571