Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за частната охранителна дейност
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за частната охранителна дейност
Дата на приемане 28/04/2010
Брой/година Държавен вестник 35/2010

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 119

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за частната охранителна дейност, приет от ХLI Народно събрание на 28 април 2010 г.

Издаден в София на 3 май 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 41, ал. 1 след думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се поставя запетая и се добавя „Главна дирекция „Криминална полиция“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 април 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3835