Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Дата на приемане 23/03/2011
Брой/година Държавен вестник 28/2011

 


УКАЗ № 62

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, приет от ХLI Народно събрание на 23 март 2011 г.

Издаден в София на 30 март 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 88 от 2010 г.)

§ 1. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. Контролно-техническата инспекция е специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните.“

§ 2. В чл. 6, ал. 1 се създава т. 3:

„3. изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката.“

§ 3. Член 7 се отменя.

§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от специализираните администрации по чл. 5, ал. 1, т. 2“ се заменят с „и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката от акредитирани лаборатории на Контролно-техническата инспекция“.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 5. В чл. 17, ал. 1 т. 4, 5 и 6 се отменят.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. Контролно-техническата инспекция е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив.

§ 7. Трудовите и служебните правоотношения на служителите в центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 март 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3890