Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията
Дата на приемане 17/12/2010
Брой/година Държавен вестник 101/2010

 


УКАЗ № 348

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията, приет от ХLI Народно събрание на 17 декември 2010 г.

Издаден в София на 22 декември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията

Чл. 1. Ратифицира Конвенцията за създаване на Съвет за митническо съдрудничество от 15 декември 1950 г.

Чл. 2. Ратифицира изменението на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество, прието от Съвета за митническо сътрудничество в Брюксел на 30 юни 2007 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 декември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10736