Подробности за реда на акредитацията можете да прочетете в публикуваните тук „Правила за акредитация в Народното събрание на представителите на средствата за масова комуникация и за тяхната работа при отразяването на дейността на парламента“.

Заявленията и формулярите се изпращат на адрес: пл. „Народно събрание” 2, дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността”. Повече информация можете да получите на телефони:
939 23 03, 939 30 47, 939 25 35


  I. Общи положения
 1. Тези правила регламентират акредитацията и достъпа на представителите на средствата за масова комуникация (СМК), които отразяват дейността на Народното събрание на Република България.

  Представители на СМК по смисъла на тези Правила са: журналисти, оператори, фоторепортери и технически персонал, определени от ръководството на съответното СМК да отразяват дейността на Народното събрание.

 2. Дейността на представителите на СМК в сградите на Народното събрание, намиращи се в София, пл. „Народно събрание” № 2 и пл. „Княз Александър І” № 1, при отразяване на работата на парламента и на отделните народни представители се организира и осъществява при спазване на разпоредбите на настоящите правила и на:
  • Конституцията на Република България;
  • Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
  • Правилата за вътрешния ред в Народното събрание;
  • Закона за радиото и телевизията;
  • Закона за достъп до обществена информация,
  както и в пълно съответствие с:
  • професионалните стандарти, норми и ценности, дефинирани в Етичния кодекс на българските медии;
  • принципите на прозрачността, публичността и демократичността.
 3. ІІ. Акредитация за постоянен достъп на представителите на средствата за масова комуникация

  Постоянен достъп
 4. Право на постоянен достъп (за една календарна година по време на сесиите) в сградите на Народното събрание, София, пл. ”Народно събрание”№ 2 и пл. „Княз Александър І” № 1, имат представителите на онези СМК, които са акредитирани. Всяко акредитирано СМК получава точно определен брой пропуски за сградите на Народното събрание съгласно дефинирана квота.

 5. Пропуските в рамките на квотата могат да бъдат поименни или ротационни. Ротационните се предоставят при поискване в съответния ден на журналисти и други служители на СМК по списък с техните данни, въведен в системата за контрол на достъпа (СКД). Във всеки един момент в сградите на Народното събрание могат да пребивават само толкова представители на съответното СМК, колкото са предвидените за него пропуски.

 6. Ръководителят на СМК, което има постоянна акредитация за Народното събрание, има право на поименен пропуск извън определената квота.

 7. За получаване на постоянна акредитация всяко СМК предоставя в дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” писмено заявление (Приложение 1) на бланка на медията, подписано от ръководителя, представляващ медията и подпечатано с печата на медията. Заявлението съдържа данни за СМК – фирма, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, както и списък с трите имена на предложените за постоянна акредитация представители на медията, с изрично посочване кои от лицата да бъдат с поименни и кои да бъдат включени в ротационни пропуски. Заявлението може да бъде изтеглено от интернет сайта на Народното събрание (рубриката „Пресцентър“/“АКРЕДИТАЦИЯ “).

  Всеки представител на СМК, предложен от ръководителя на медията за постоянна акредитация, попълва и подписва формуляр (Приложение 2). Формулярът може да бъде изтеглен от интернет сайта на Народното събрание (рубриката „Пресцентър“/“АКРЕДИТАЦИЯ“). Предложените за поименни пропуски изпращат и 1 брой актуална снимка, която може да бъде изпратена на e-mail: press@parliament.bg.

  Попълнените формуляри се изпращат до дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” заедно с писменото заявление от ръководителя на медията.

 8. Директорът на дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” предоставя за утвърждаване от главния секретар на Народното събрание списък с предлаганите за постоянна акредитация СМК след проверка на писмените им заявления за съответствието им с изискванията, поставени в настоящите правила. Проверката на заявленията се извършва в срок до седем дни от постъпването им в Народното събрание. Непълните заявления се връщат на съответното СМК за корекция.
 9. Критерии за постоянна акредитация
 10. Постоянна акредитация се предоставя на електронни медии (радио и телевизия), информационни агенции, всекидневници и национални вестници и списания със седмична периодичност, които поддържат постоянни новинарски и обзорни коментарно-аналитични предавания и рубрики с обществено-политическа тематика и редовно предоставят новини и аналитична информация за цялостната дейност на Народното събрание.

 11. СМК получават акредитации съгласно определените в т. 10 квоти.

 12. Квотите за акредитация на СМК са следните:
  а) Национални електронни медии с ефирно разпространение:
        6 (шест) броя акредитации.
  б) Българска телеграфна агенция:
        8 (осем) броя акредитации.
  в) национални електронни медии с кабелно и сателитно разпространение:
        2 (два) броя акредитации.
  г) информационни агенции:
        3 (три) броя акредитации.
  д) национални всекидневници:
        6 (шест) броя акредитации.
  е) национални вестници и списания със седмична периодичност:
        3 (три) броя акредитации.

 13. Като обществени оператори и във връзка с ангажиментите им по отразяване на работата на парламента по чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Българска национална телевизия и Българско национално радио имат право да заявят допълнителни пропуски.

 14. Акредитационните пропуски дават право на достъп до сградите на Народното събрание по време на провеждането на:
  • пленарните заседания на Народното събрание;
  • аседанията на парламентарните комисии;
  • обявени срещи на ръководството на Народното събрание, на парламентарните групи, на парламентарните комисии, както и на народни представители;
  • обявени от Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” на Народното събрание посещения на гостуващи делегации, пресконференции и други прояви, които имат публичен характер;
  • заседанията на парламентарните групи, в случаите, когато техните ръководства са изразили съгласие пред Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността”.
 15. ІІІ. Временен достъп
  Достъп до заседанията на парламентарните комисии
 16. Журналистите, които отразяват работата на парламентарните комисии и нямат постоянна акредитация, имат право на достъп до сградите на Народното събрание по време на заседанията на съответните комисии. За целта заедно със заявлението за постоянна акредитация (по т. 6) ръководителите на медията изпращат и списък с трите имена на журналистите, които ще имат достъп само до заседанията на парламентарните комисии. Те попълват и подписват формуляр (Приложение 3), който може да бъде изтеглен от интернет сайта на Народното събрание (рубриката „Пресцентър“/“АКРЕДИТАЦИЯ”).

 17. Достъп на журналисти с еднократен пропуск
 18. Представители на СМК, които нямат постоянна акредитация за Народното събрание и желаят да отразят отделен аспект от работата на парламента по т. 12, могат да бъдат допускани до сградите на парламента с еднократен пропуск.

 19. Всеки представител на СМК, който желае да получи еднократен пропуск, трябва да заяви това, като изпрати до дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” попълнено заявление (Приложение 4), подписано от него и от ръководителя на медията или дежурен за деня редактор. Заявлението може да бъде изтеглено от интернет сайта на Народното събрание (рубриката „Пресцентър“/“АКРЕДИТАЦИЯ“). То трябва да бъде изпратено по факс или сканирано и изпратено от официалния редакционен e-mail на медията.

 20. Достъпът на кореспондентите (постоянен или временен) на чуждестранни медии в България се осъществява по реда на тези правила, като се изисква и копие на акредитационна карта, издадена от Министерството на външните работи на Република България.

 21. IV. Правила за работа на представителите на средствата за масова комуникация в Народното събрание при отразяването на неговата дейност

  Пресклуб и пресгалерии
 22. Журналистите осъществяват своята дейност в следните обособени зони на територията на Народното събрание:
  • Пресклуба на Народното събрание (етаж 2, западно крило на сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2);
  • пресгалерията (обособена в западния кулоар на сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание”№ 2) и
  • галерия „Балкони“ в сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2.

  В тези обособени зони журналистите имат възможност да наблюдават заседанията на телевизионен екран, имат достъп до информация по компютърен път, абонамент за информационни материали, средства за комуникация. Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” предоставя на представителите на СМК информация за Народното събрание, за законодателния процес и за дейността на народните представители.
  Интервюта, изявления, анкети
 23. Интервюта и анкети се осъществяват:
  • В Пресклуба на Народното събрание (етаж 2, западно крило на сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2);
  • В пресгалерията (обособена в западния кулоар на сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2);
  • На територията на галерия „Балкони“ в сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2.

 24. Изявления се осъществяват:
  • На трибуната за изявления в Южното фоайе в сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2;
  • На трибуната за изявления в Източния кулоар в сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание”№ 2;
  • В пресгалерията (обособена в западния кулоар на сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2);
  • В Пресклуба на Народното събрание (етаж 2, западно крило на сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2).

  Видеозаснемане и фотографиране
 25. Заснемането с телевизионни камери и фотоапарати се осъществява само:
  • В галериите за журналисти, разположени в дъното на пленарната зала;
  • Пред трибуната за изявления в Южното фоайе в сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2;
  • Пред трибуната за изявления в Източния кулоар в сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2;
  • В пресгалерията (обособена в западния кулоар на сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2);
  • В Северното фоайе в сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание”№ 2;
  • В галерия „Балкони“ в сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание” № 2;
  • По време на заседания на комисии – в съответните зали;
  • При други официални събития и публични прояви в сградите на Народното събрание – на местата, където те се провеждат.

 26. Не се допуска заснемане с телевизионни камери и фотоапарати и осъществяване на аудиозаписи в двата кулоара (от източната и западната страна на пленарната зала) на сградата на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пл. "Народно събрание" № 2 и в Клуба на народния представител в същата сграда, освен когато има обявено публично събитие.

 27. За заснемане с телевизионни камери и фотоапарати от други места в пленарната зала и в сградите на Народното събрание журналистите получават разрешение от дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” на Народното събрание.

 28. По време на престоя си в Народното събрание представителите на СМК следва да бъдат облечени по начин, който отговаря на авторитета на институцията и съответства на общоприетия делови вид.

 29. При нарушения на тези Правила Народното събрание предсрочно прекратява акредитацията на съответния представител на СМК.

 30. Акредитация на представителите на средствата на масова комуникация в Народното събрание се извършва за всяка календарна година.

 31. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Тези правила се издават на основание чл. 10, ал. 4 от Правилата за вътрешния ред на Народното събрание на Република България.

  § 2. За неурeдените с настоящите правила въпроси председателят на Народното събрание или главният секретаp издават съответните вътрешни актове.

  § 3. Изпълнението на настоящите правила се възлага на директора на дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“, а контролът по изпълнението на настоящите правила се възлага на главния секретар.