Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене новия Граждански процесуален кодекс
05/07/2007

Парламентът прие на второ четене новия Граждански процесуален кодекс


5 юли 2007 г.

Народното събрание прие на второ четене проекта за Граждански процесуален кодекс. Той  ще влезе в сила от 1 март 2008 г. На 5 юли 2007 г. народните представители решиха образуваните дела във Висшия административен съд, които не са насрочени, както и насрочените след 30 юни 2008 г., да се изпращат на съответния апелативен съд, който ще ги разглежда по досегашния ред на касационното производство.


В медицинските, медико-стоматологичните и диагностично-консултативните центрове да могат да се разкриват звена, в които акушерки самостоятелно да оказват акушерски грижи, предвиждат приетите от парламента на второ четене промени в Закона за лечебните заведения.


Народното събрание гласува на първо четене законопроекта за дипломатическата служба, който предвижда най-висшата професионална длъжност в Министерството на външните работи да бъде постоянен секретар. В проекта, внесен от Министерския съвет, се предлага постоянният секретар да се назначава от министъра на външните работи за срок от 5 години с възможност за удължаване с една година. Той ще координира и контролира функционирането на дипломатическата служба и взаимодействието на нейните структурни звена, ще осигурява спазването на принципите на професионално кариерно развитие на служителите и ще организира опазването на държавната и служебна тайна в министерството.


Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.


Народните представители ратифицираха четири международни документа, по които България е страна - Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз; Допълнителният протокол към Споразумението между правителствата на страните-участнички в Черноморското икономическо сътрудничество, за сътрудничество при оказване на помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на природни и технологични бедствия; Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Йемен; Договорът между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини