Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заключителна декларация от Седмата конференция на председателите на парламентите на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
14/04/2008

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЕДМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-УЧАСТНИЧКИ В ПРОЦЕСА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

За засилване на обединяващата роля на интерпарламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа

София, 14 април 2008 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, председателите на парламенти от държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ): Лука Бебич [Luka Bebić], Любиша Геогиевски [Liubisha Georgievski], Мариан Лупу [Marian Lupu], Георги Пирински [Georgi Pirinski], Димитриос Сиуфас [Dimitrios Sioufas], Милорад Живкович [Milorad Źivković], заместник – председателите Милолюб Албиджанич [Miloljub Albijanić], Сюкран Гюдал Мумджу [Sükran Gűldal Mumcu], Норица Николай [Norica Nicolai], Рифат Растодер [Rifat Rastoder], депутатът от Камарата на депутатите Георге Баешу [George Baeşu] и посланикът Буяр Скъндо [Bujar Scёndo] на среща в София на 14.04.2008,

заедно със специалните гости: Франце Цукиати [France Cukjati], Хидаиет Бишчевич [Hidajet Bisćević], Метин Казак [Metin Kazak], Йордан Цонев [Jordan Tzonev] и Марияна Грандиц [Marijana Grandit]s и Франклин де Фризе [Franklin De Vrieze],

Подчертавайки значимостта и предимствата на ПСЮИЕ като процес, роден в и разработен от самия регион;

Потвърждавайки отново ангажираността си към принципите на добросъседските отношения, стабилността, сигурността и сътрудничеството, залегнали в основополагащите документи на ПСЮИЕ и препотвърдени на предходните конференции на председателите на парламентите на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа;

Припомняйки важните заключения от Заключителната декларация на Шестата конференция на председателите на парламенти на държавите-участнички в ПСЮИЕ в Загреб през април 2007 г. и ролята й в даване на тласък в процеса на регионално парламентарно сътрудничество;

Изразявайки убеждението си, че ПСЮИЕ може с успех да продължи да допринася за постигането на евроатлантическите и/ или европейски аспирации на държавите в региона;

Подчертавайки значимостта на потвърждаването в настоящия момент на европейската перспектива на държавите от Югоизточна Европа, включително държавите от Западните Балкани на базата на ревизирания Солунски дневен ред,

Декларираме следното:

1. Подчертаваме, особено в светлината на скорошното развитие на събитията в региона, нуждата от засилване на парламентарното сътрудничество, което спомага за преодоляване на трудностите, пред които е изправен регионът. В това отношение, независимо от разнообразието в подходите на държавите-участнички в ПСЮИЕ, ние оставаме твърдо ангажирани с по-нататъшното развитие на регионалното сътрудничество, което е в интерес на изконните интереси на народите от държавите в ЮИЕ, региона като цяло и европейските му перспективи.

2. Насочваме вниманието към потребността от насърчаване на добросъседски отношения и намиране на взаимноприемливи решения по нерешени въпроси между страните в региона в съответствие с общоприетите международни принципи и норми.

3. Изразяваме високата си оценка за силната и постоянна подкрепа за регионалното сътрудничество в ЮИЕ от страна на Европейския парламент, Европейската комисия и държавите – членки на ЕС.

4. Приветстваме постиженията на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа (ПС) и приноса му за мира, стабилността, сигурността и сътрудничеството в ЮИЕ и подчертаваме нуждата да се опази и надгради значимото положително наследство на ПС, включително в парламентарната сфера, посредством творчески и новаторски регионални подходи на държавите-участнички в ПСЮИЕ и техните парламенти/ камари.

5. По-специално подчертаваме, че регионалното сътрудничество в ЮИЕ навлезе в нов етап с поетапното оттегляне на ПС и задействането на регионално принадлежащия и ръководен Съвет за регионално сътрудничество (СРС) на Последната среща на Регионалната маса на ПС/ Учредителната среща на СРС на 27.02.2008 г. в София.

6. Изразяваме подкрепата си за СРС в Сараево и за неговите специализирани групи и инициативи и ги приканваме да се фокусират в съответствие със Статута на СРС по един балансиран начин върху всички приоритетни области за сътрудничество, вземайки предвид обединяващото измерение на парламентарното сътрудничество.

7. Подчертаваме, че в контекста на това развитие, сътрудничеството между националните парламенти / камари в ПСЮИЕ придобива ново значение по силата на обединяващата си роля за различните сфери на регионалното сътрудничество и в съответствие със същността на ПСЮИЕ като неподправен глас на региона и водещ политически формат за сътрудничество между страните от ЮИЕ.

8. Приветстваме, по силата на одобрението от Шестата конференция на председателите на парламентите на държавите-участнички в ПСЮИЕ,  определянето на Народното събрание на Република България за домакин на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа (РСПС ЮИЕ), насърчителните подготвителни стъпки, предприети от Регионалния секретариат, и перспективите за практическо сътрудничество, очертани в Работния план, успешно изготвен със съвместните усилия на националните парламенти/камари и многостранни институции.

9. Съгласни сме, че набраната инерция от трансформацията трябва да бъде поддържана и СРС и РСПС ЮИЕ трябва навременно да разгърнат пълната си функционалност.

10. Подчертаваме значимостта на поддържането на постоянна функционална връзка между СРС и РСПС ЮИЕ и призоваваме СРС постоянно да разполага с поне един служител, който да отговаря за мониторинга и подкрепата на регионалното парламентарно сътрудничество и да поддържа връзка с РСПС ЮИЕ.

11. Приветстваме определянето на национални координатори за регионално парламентарно сътрудничество като лица за връзка в националните парламенти/камари на държавите-участнички в ПСЮИЕ и ценим високо работата, извършена от тях за постигане на общи позиции по важни въпроси на парламентарното сътрудничество в нашия регион.

12. Потвърждаваме ангажимента си да поддържаме РСПС ЮИЕ като фокална точка за информация, координация и обмен по практически инициативи на националните парламенти/камари на държавите от  ПСЮИЕ.

13. Подчертаваме важността на подписването на Меморандум за разбирателство по интерпарламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа на настоящата Седма конференция на председателите на парламентите на държавите-участнички в ПСЮИЕ в София като основа за парламентарното сътрудничество в региона и на дейността на РСПС ЮИЕ.

14. Изтъкваме, че една от главните цели на интерпарламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа е подкрепа на политиката на правителствата с оглед на засилване на сътрудничеството на междуправителствено равнище.

15. Признаваме важната роля на информационните и комуникационни технологии за поддържане на ценностите на демократичните парламенти – представителност, прозрачност, достъпност, отчетност и ефективност – както са очертани в Световния доклад по е-парламентите за 2008 г. на ООН, Интерпарламентарния съюз и Глобалния център за ИКТ в парламента. Вземайки предвид препоръките му, изразяваме желанието си да си сътрудничим на регионално ниво в тази сфера за максимизиране на ползата от общ подход към нововъведенията с подкрепата на РСПС ЮИЕ и на Глобалния център за ИКТ в парламента.

16. Признаваме приноса на международната общност към парламентарното сътрудничество в ЮИЕ и изразяваме надеждата си, че тя ще продължи да предоставя адекватна политическа, техническа и финансова подкрепа.

Приета в София на 14 април 2008 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини