Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронния документ и електронния подпис, с които се улеснява подаването на данъчна декларация от чужбина
07/12/2010

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронния документ и електронния подпис, с които се улеснява подаването на данъчна декларация от чужбина. Решено беше удостоверения за квалифициран електронен подпис, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в други държави от Европейския съюз, или в държава, страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, вече да се признават за равностойни на удостоверения, издадени от български доставчик.

Според депутатите от комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, по този начин ще се улесни подаването на данъчна декларация от страни от Европа, членове на ЕС и на Европейското икономическо пространство. С измененията се променя режимът на необходимост от потвърждаване получаването на електронно изявление винаги, когато такъв документ е изпратен по електронен път. Целта е да се постигне уеднаквяване с режима, установен от другите държави на Европейския съюз и се преодолява опасността от недобросъвестно непотвърждаване получаването на електронното изявление от страна на адресата, когато правните последици от неговото получаване са неблагоприятни за него. Предвижда се отмяна на регистрационния режим на доставчиците на удостоверителни услуги, като режимът е заменен с уведомителен. Комисията за регулиране на съобщенията води публичен регистър на доставчиците на удостоверителни услуги. Регламентира се възможността за доброволна акредитация, осъществявана от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация". Законът влиза в сила от 1 юли 2011 г.

Парламентът ратифицира рамковото споразумение между Европейския съюз и членуващите държави, и Република Корея.

Искове до 5000 лева по граждански дела и до 10 000 лева - по търговски, няма да подлежат на касационно обжалване. Това приеха депутатите, които гласуваха на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). На касационно обжалване няма да подлежат и исковете до 10 000 лв. за търговски дела. Според действащата разпоредба не подлежат на касационно обжалване решенията по дела с обжалваем интерес до 1000 лева. Депутатите записаха изрично в кодекса, че ако съдебен изпълнител поиска полицейските органи да му окажат съдействие, те трябва да го направят незабавно, за да може той да си изпълни функциите. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за промени в ГПК депутатите одобриха и изменения в Семейния кодекс. Според тях споровете при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина ще се решават от районния съд по настоящия адрес на детето. Производството започва по молба на единия от родителите, а съдът изслушва другия, освен ако не се яви без уважителни причини. По тези случаи съдът може и по своя инициатива да събира доказателства и да допусне предварително изпълнение на постановеното решение.

Председателят на Народното събрание ще изпраща подписката за национален референдум в дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" /ГРАО/, която трябва да направи служебна проверка. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Когато се установи наличието на необходимия брой подписи, проверката ще се преустановява и ще се изготвя протокол, който се изпраща на председателя на парламента. Задължение да изпраща подписите до ГРАО ще има и председателят на общинския съвет при подписки за местен референдум. Депутатите въведоха изискване и кметът на общината да изпраща подписите до ГРАО за проверка, когато общото събрание на населението се свиква по искане на граждани.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини