Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за управление на отпадъците
01/12/2011

Парламентът прие на първо четене законопроекта за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет. Със законопроекта на правителството кметовете на общините се задължават да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, строителни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и други, във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители, на територията на общината. Системите за разделно събиране на битовите отпадъци от домакинствата трябва задължително да включват всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и всички курортни селища. Предвижда се въвеждане на задължително разделно събиране за отпадъците от търговски, административни и производствени обекти. Зелените отпадъци от парковете и обществените площи трябва да бъдат събирани разделно и предавани за компостиране. Законопроектът предвижда отмяна на лицензионен режим за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и замяната му с разрешение за дейности с отпадъци. Въвежда се изискване за банкова гаранция за всяка площадка, на която се предвижда да бъдат извършвани дейности с отпадъци от черни и цветни метали. Отхвърлен беше законопроектът за управление на отпадъците, внесен от Петър Курумбашев и група народни представители. В него се предлагаше да бъде запазен лицензионният режим за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, като се прецизираше документацията по сделки с тях.

Парламентът прие на второ четене Закона за Българската телеграфна агенция. БТА се определя като национален независим информационен институт на България. Агенцията ще бъде юридическо лице на бюджетна издръжка - първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София. Определят се принципите, от които БТА се ръководи при осъществяване на своята дейност, сред които независимост, обективност, добросъвестност, свободно търсене и бързо разпространяване на пълна, точна, безпристрастна, достоверна и навременна информация. Не се допуска БТА да разпространява информационни продукти, в които се пропагандира или възхвалява война, насилие, жестокост, както и политическа, етническа и религиозна нетърпимост. Въвежда се петгодишен мандат за генералния директор на агенцията, който се избира и освобождава от парламента два месеца преди изтичане на мандата на действащия генерален директор. При избирането си той ще полага клетва пред Народното събрание. Директорът е задължен да представя за обсъждане в парламента отчети за дейността си, включително финансови, не по-късно от 31 октомври - за първото полугодие, и най-късно до 30 април за предходната година.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини