Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите обсъдиха доклада за състоянието на енергетиката на Република България и внесеното решение по него
02/08/2013

Депутатите обсъдиха доклада за състоянието на енергетиката на Република България и внесеното решение по него. Проектът за решение предвижда в срок до девет месеца министърът на икономиката и енергетиката да разработи нова енергийна стратегия, която до бъде внесена за приемане в Народното събрание. Той трябва и да направи анализ на състоянието в сектора.

Натрупаните с течение на годините проблеми и нерешаването им доведе до дисбаланс в целия сектор, констатира Стойнев. В електроенергийната система на страната се наблюдава тревожна тенденция на намаление на брутното производство. Намалението на вътрешно потребление на електроенергия е с 9,6 процента, а крайното потребление със 7 процента, като в бита е – 9,6 процента, а в стопанския и обществен сектор намалението е с 5,1 на сто. Намален е търговският износ на електроенергия с 32 процента, каза още министърът. През анализирания период се наблюдава увеличаване единствено на електроенергията от възобновяеми източници, което бележи ръст с 51,2 процента за първото тримесечие на 2013 г. Министърът констатира намален износ на електроенергия. Намалението през 2012 г. спрямо 2011 г. е 22 процента, а за шестмесечието на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. е 61 процента.

Драгомир Стойнев определи като изключително тежко състоянието на държавните енергийни предприятия. Общо са нараснали задълженията на дружествата от групата на БЕХ за периода 2009 г. – юни 2013 г. в размер на 1,4 млрд лева. Общата задлъжнялост в групата на БЕХ и от Топлофикация София се изчислява на 1,7 млрд. лв. Има проблеми и при процеса на отделяне на Енергийния системен оператор /ЕСО/ от НЕК, каза министърът и посочи, че процесът на отделяне е крайно забавен с повече от две години спрямо срока определен от ЕК, който е март 2011 г. Заради настоящата ситуация има реален риск от налагане на санкции от ЕК, заяви Драгомир Стойнев.

Заради нарушения при търгове на електрическа енергия и сключване на договори от дъщерни дружества на БЕХ, съдържащи клаузи, че закупената електроенергия може да се продава единствено в България има образувана наказателна процедура срещу страната от Европейската комисия заради предполагаема злоупотреба на АЕЦ "Козлодуй" и НЕК с монопол, което може да доведе до глоба от 10 процента от оборота на БЕХ, посочи министърът.

Той констатира още критично ниска събираемост на вземания от битови клиенти на топлофикационните дружества - малко над 50 процента и срив на доверието на клиентите. Дружествата са с влошено финансово състояние, като в резултат на това се променя неблагоприятно структурата на разходите им, заяви Драгомир Стойнев. Изключително тежкото финансово състояние на "Булгаргаз" ЕАД е основна причина, поради която газовото хранилище в Чирен към 30 юни т.г., беше празно и не можеше да бъде обезпечен следващия отоплителен сезон, каза министърът. Ръководството на БЕХ предприе действия за осигуряване на необходимите парични средства и от началото на юли е започнал процес по нагнетяването на газ в хранилището, обясни Драгомир Стойнев. Той разясни и състоянието на междусистемните газови връзки със съдените ни страни. Проектът на връзка с Гърция е в етап на съгласуване на трасе, площадки и подготовка на технически проект. Тази със Сърбия е в етап на предпроектно проучване, като проектът се финансира по ОП "Конкурентоспособност" и има възможност да бъдат изгубени 47 млн. евро, каза министърът, но допълни ,че огромното забавяне е от страна на Сърбия. Газова връзка с Турция все още е на етап идеен проект, както си стои от 2009 г., констатира Стойнев. По думите му проектът за връзка с Румъния има забавяне с шест месеца спрямо одобрения план. Все още няма изградена реверсивна връзка, чрез която да се внася газ към България, коментира той.

Парламентът отхвърли ветото на президента върху текстове от промените в Закона за специалните разузнавателни средства. За законопроекта гласуваха 125 народни представители.

Концесионерът на рудник "Ораново" е действал незаконно, а администрацията си е затваряла очите, констатира министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред народните представители. Тази престъпна симбиоза трябва да бъде пресечена и аз съм готов да го направя, заяви той. Министърът обяви, че ще предприеме стъпки за спиране действието на концесията, което означава спиране на добивната дейност, като концесионерът трябва да поддържа рудника така, че да бъде годен за подновяване на експлоатацията му. Драгомир Стойнев посочи, че концесионерът трябва да изпълни предписанията на Главната инспекция по труда, ако това не стане - ще бъдат предприети стъпки за прекратяване на концесията. Тази мина ще продължи да работи, само ако сме сигурни, че безопасността на хората е гарантирана и държавата си получава концесионните такси, заяви министър Стойнев. Той съобщи, че въпреки липсата на съгласуван годишен проект за 2013 г. дейността по добива в рудника не е била преустановена. По думите му добивната дейност в 64-та галерия е била предвидена за разработка след август тази година, т.е. миньорите са можели да стъпят там едва от вчера. Министърът посочи, че концесионерът дължи и такси на държавата в размер на 111 911 лева без ДДС и 6 425 лева лихва. Не било платено изцяло концесионното възнаграждение за второто полугодие на 2011 г., както и концесионните такси за 2012 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини