Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев, народен представител в 40-то Народно събрание
Сигнатура 287
Дата на постъпване 27/09/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер по искането на главния прокурор за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Борислав Янчев Ноев. 2. Комисията се състои от 10 народни представители, от които: 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори и по 1 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, Парламентарната група на Обединените демократични сили, Парламентарната група на Демократи за силна България, Парламентарната група на Българския народен съюз и Парламентарната група на Коалиция "Атака". 3. Избира състав на комисията: председател: Диана Атанасова Хитова, членове: Надя Антонова Кочева, Костадин Александров Кобаков, Мима Тодорова Василева, Ботьо Илиев Ботев, Хюсеин Муталиб Хамди, Любен Любенов Дилов, Борислав Иванов Българинов, Христо Кирилов Попов. 4. Временната комисия се избира за срок един месец. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 27 септември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/09/2007 - приет(приет в зала)