Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
09/02/2015 второ гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката № 402-01-3, внесен от Министерския съвет на 7 ноември 2014 г., приет на първо гласуване на 15 януари 2015 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката № 402-01-3, внесен от Министерския съвет на 7 ноември 2014 г., приет на първо гласуване на 15 януари 2015 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

  (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г. и бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.)  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §… В чл. 4, ал. 2:
  а) създава се нова т. 21
  „21. приема съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката Наредба за условията и реда за предоставяне на помощи за намаляване на тежестта, свързана с насърчаване производството на енергия от възобновяеми източници за сектори, изложени на риск за тяхната конкурентна позиция, поради разходи, произтичащи от подкрепата за енергията от възобновяеми източници;”
  б) досегашната т. 21 става т. 22.

  Предложение от н.п. Велизар Енчев:
  Създава се нов §…
  §...В чл. 7а:
  1. В ал .1 думите "като консултативно звено" се заличават.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Общественият съвет разглежда проблеми от специалната компетентност на министъра на енергетиката по ал. 1. Предложение за провеждане на Обществен съвет с определен дневен ред могат да правят и двете страни.“
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) При изготвянето на програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката , както и за даване на разрешение за търсене и проучване на енергийни ресурси , задължително се провежда широк обществен дебат и допитване до обществеността.
  (6) При приватизация на търговски дружества от стратегическо важни за националната сигурност: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД , „НЕК“ ЕАД , ВЕЦ-ове собственост на „НЕК“, ПАВЕЦ „Чаира“ , "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД ,“ ЕСО“ ЕАД , електропреносната мрежа с принадлежащите й подстанции високо на средно напрежение , миноритарния държавен дял на Марица изток 3 , както и отдаването на концесии на „Мини Марица изток“ ЕАД и шистов газ, решенията се вземат съвместно от министъра на енергетиката и Обществения съвет .“


  § 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 2 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране”.
  2. В ал. 4 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране”.

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  1. В ал. 2, т. 2 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно регулиране”.
  2. В ал. 4 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно регулиране”.

  § 2. Наименованието на раздел I от глава трета се изменя така: „Комисия за енергийно и водно регулиране“.


  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  Наименованието на раздел I от глава трета се изменя така: „Комисия за енергийно регулиране“.


  § 3. В чл. 10, ал. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране”.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(3) При осъществяване на своите правомощия, комисията е независима от изпълнителната власт и дейността й се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Комисията се отчита за дейността си пред Народното събрание.“

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  В чл. 10, ал. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно регулиране”.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Регулирането на дейностите в енергетиката и в областта на устойчивото енергийно развитие, както и във водоснабдяването и канализацията, се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране.“

  § 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „който заседава в предвидените в този закон състави“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Председателят и членовете на комисията се избират и освобождават с решение на Народното събрание.”
  3. Алинея 4 се отменя.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.”

  Предложение от н.п. Борислав Великов, Делян Добрев, Искрен Веселинов, Кирил Цочев:
  1.Създава се нова т. 1:
  „1. В чл. 11, ал. 1 цифрата „7“ се заменя с „9“.
  2. Точки 1-4 стават съответно 2-5.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  В § 4 т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Комисията заседава в общ състав и в специализирани състави“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Председателят и членовете на комисията се избират и освобождават от Народното събрание.”

  Предложение от н.п. Кирил Цочев:
  В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Комисията е колегиален орган и се състой от 9 членове, включително председател“.

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  В § 4 т. 1 да отпадне.


  Предложение от н.п. Велизар Енчев:
  В чл. 11 се създава ал. 6:
  "(6) Към Комисията се създава Обществен надзорен съвет от неправителствени и синдикални организации с право на еднократен вот при общественото обсъждане на предлаганото решение. Членството е доброволно и при регистрационен принцип. Обществен надзорен съвет работи по устройствен правилник, одобрен от самия съвет.
  1. Общественият надзорен съвет има право да поиска информация за технико – икономическите показатели, за всяко енергийно и водно дружество от Комисията;
  2. Общественият надзорен съвет, с мотивирано становище, може да поиска от Комисията да направи одит на всяко енергийно и водно дружество;
  3. Общественият надзорен съвет може да поиска от Комисията да започне процедура за отнемане на лицензията на всяко енергийно дружество по чл. 59, ал. 1, т. 1, т.2, т. 3 и т. 4, както и за водни дружества, когато не изпълняват условията по издадените им лицензи и концесии.
  4. Комисията се отчита за дейността си пред обществения надзорен съвет, най- малко веднъж в годината, както и при вземане на решения с голямо обществено значение.

  Предложение от н.п. Мартин Димитров и Петър Славов:
  В чл. 11се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията се състои от 9 членове:
  1. председател;
  2. специализиран състав „Енергетика и природен газ“ от 5 членове, включително заместник-председател на комисията;
  3. специализиран състав „Водоснабдяване и канализация“ от 3 членове, включително заместник-председател на комисията.
  2. Създават се нови ал. 2-12:
  „(2) Специализиран състав „Енергетика и природен газ“ се състои от:
  1. заместник председател на комисията с ресор регулаторни политики и международна дейност в областта на енергетиката и природния газ;
  2. член на специализирания състав с ресор Електрически мрежи, търговия и пазари – цени, лицензии и бизнес планове;
  3. член на специализирания състав с ресор Електропроизводство и топлоснабдяване – цени, лицензии и бизнес планове;
  4. член на специализирания състав с ресор Природен газ– цени, лицензии и бизнес планове;
  5. член на специализирания състав с ресор „Контрол, жалби и работа с потребителите“.
  (3) Специализиран състав „Водоснабдяване и канализация“ се състои от:
  1. заместник председател на комисията с ресор регулаторни политики и международна дейност в областта на водоснабдяването и канализацията;
  2. член на специализирания състав с ресор „Бизнес планове и цени“;
  3. член на специализирания състав с ресор „Контрол, жалби и работа с потребителите“.
  (4) Председателят на комисията организира и ръководи дейността на комисията и нейната администрация, с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на друг член на комисията.
  (5) Заместник-председателите на комисията са отговорни за цялостната организация, ръководството и контролът на дейността на комисията, свързана с регулаторните политики и международната дейност за съответния специализиран състав, за подготовката, свикването и воденето на заседанията на специализирания състав, включително за водене на цялостната документация.
  (6) За изпълнение на правомощията си по този закон заместник-председателите на комисията се подпомагат от едно или повече структурни звена на комисията, определени в правилника на комисията.
  (7) Членовете на специализираните състави с ресор по сектори са отговорни за организацията, осъществяването и контрола върху цялостната дейност на съответната специализирана администрация по изготвянето на доклади за съответния сектор за:
  1. издаването/промяната/прекратяването на лицензии
  2. анализ и одобряване на бизнес планове за развитие на дейността,
  3. утвърждаване на нови и корекция на съществуващи цени на регулирани услуги.
  4. анализ на отчетни данни.
  (8) Членовете на специализирания състав с ресор по сектори внасят и докладват изготвените доклади за разглеждане на заседание на специализирания състав съвместно с членовете на работната група.
  (9) Членовете на специализираните състави с ресор по контрол, жалби и работа с потребителите по сектори са отговорни за организацията, осъществяването и контрола върху цялостната дейност на съответната специализирана администрация по:
  1. извършване на планови и извънредни проверки на регулираните дружества / лицензианти.
  2. издаване на актове за установени административни нарушения, и наказателни постановления.
  3. разглеждане на индивидуални жалби на потребители и жалби, имащи отношение към групи от потребители, засягащи техни колективни права или общи регулаторни принципи за съответния сектор.
  (10) Членовете на специализираните състави с ресор по Контрол, жалби и работа с потребителите по сектори се произнасят по жалби на потребители имащи индивидуален характер.
  (11) Решенията по жалби на потребители имащи индивидуален характер могат да бъдат обжалвани по реда на АПК пред съответния специализиран състав или пред съда.
  (12) Членовете на специализираните състави с ресор Контрол, жалби и работа с потребителите по сектори внасят и докладват изготвените доклади за разглеждане на заседание на специализирания състав съвместно с членовете на работната група.
  3. Досегашна алинея 2 става алинея 13.
  4. Досегашна алинея 3 става съответно алинея 14
  5. Досегашна алинея 5 става алинея 15

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров:
  Параграф 4 се изменя така:
  „§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1 числото „7“ се заменя с числото „9“ и накрая се поставя запетая и се добавя „който заседава в предвидените в този закон състави“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Председателят, зaмeстник-председателите и членовете на комисията се избират и освобождават с решение на Народното събрание.”
  3. В алинея 4 думите „един член” се заменят с „четирима членове”
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.”

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Параграф 4 се изменя така:
  „§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията е колегиален орган и се състои от 11 членове, включително председател и двама заместник-председатели, които отговарят съответно за сектор „Енергетика и устойчиво енергийно развитие“ и за сектор „Водоснабдителни и канализационни услуги“.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Председателят, заместник-председателите и членовете на комисията се избират и освобождават с решение на Народното събрание, и полагат клетва.“
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Изборът на председател, заместник - председатели и членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.“

  § 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За членове на комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани, които:
  1. имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
  2. притежават професионален опит не по-малко от 10 години, от които най-малко пет години:
  а) в енергетиката – за четирима от членовете на комисията, от които един с опит в сферата на природния газ;
  б) във водоснабдяването и канализацията – за двама от членовете на комисията;
  3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.“
  2. Алинеи 3-4 се отменят.
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) За председателя на комисията се прилагат изискванията по
  ал. 1, т. 1, т. 2, букви „а“ или „б“ и т. 3.”

  Предложение от н.п. Борислав Великов, Делян Добрев, Искрен Веселинов, Кирил Цочев:
  В § 5, ал. 1, т. 2, буква „б“ думата „двама“ се заменя с „четирима“.


  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  В § 5 се създава т. 2а:
  „2а. Алинея 2 се изменя така:
  (2) Членовете на комисията не могат да:
  1. заемат друга държавна длъжност;
  2. упражняват търговска дейност или да са управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици;
  3. са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация;
  4. упражняват свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права;
  5. бъдат ръководители на предизборен щаб на партия, коалиция или инициативен комитет.“

  Предложение от н.п. Кирил Цочев:
  В чл. 12, ал. 1се правят следните изменения:
  1. В т. 1 накрая се добавя:„и поне двама от членове да са правоспособни юристи“.
  2. В т. 2:
  а) в текста преди буква „а“ числото „10“ се заменя с „15“, а думата „пет“ се заменя със „седем“;
  б) буква „б“ се изменя така:
  „б) стаж в областта а водоснабдяването и канализацията- за четирима от членовете;“.

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  В § 5, чл. 12 от законопроекта се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „За“се добавя „председател и”.
  2. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. притежават професионален опит не по-малко от 10 години, от които най-малко 7 години стаж в енергетиката: „.
  3. Алинея 6 се отменя..

  Предложение от н.п. Мартин Димитров и Петър Славов
  В § 5 се правят следните изменения и допълнения:
  В т.1 относно ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т.2 след думата „притежават“ се добавя „добра професионална репутация и“.
  2. В т.2, б. „а“ думата „четирима“ се заменя с „петима“, в края на изречението се поставя запетая, след която се добавя: „поне един правоспособен юрист и един икономист“
  3. В т. 2, буква „б“ думата „двама“ се заменя с „трима“ , в края на изречението се поставя запетая, след която се добавя: „от които поне един правоспособен юрист и един икономист“

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров:
  В § 5, чл. 12:
  1. В ал.1:
  а) в т.2, буква „а“ след думата „които“ се добавя „двама с опит в електроенергетиката, един с опит в топлоенергетиката и “;
  б) създават се нови т. 4 -11:
  „4. заемат друга държавна длъжност;
  5. упражняват търговска дейност или да са управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици;
  6. са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация;
  7. упражняват свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права;
  8. бъдат ръководители на предизборен щаб на партия, коалиция от партии или инициативен комитет;
  9. не са управители, изпълнителни директори, членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на енергийно/ ВиК дружество;
  10. не са съпрузи или не се намират във фактическо съжителство или не са роднини по права или съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен включително с друг член на комисията или с лице по т. 4;
  11. не притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на енергийно/ВиК дружество.”
  2. В ал.5 т.2 се изменя така:
  „2. на заместник-председателите – 89 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт;”
  3. Създават се нови ал.7, 8 и 9:
  „(7) За заместник-председателите се прилагат изискванията по ал.1, т.1, т.2, букви „а” или „б” и т.3.
  (8) Членовете на комисията не могат да извършват друга платена дейност освен преподавателска или научна или като членове на международни организации във връзка с дейността на комисията.
  (9) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 - 8 и ал. 7 се декларират от лицата по ал. 1 пред председателя на Народното събрание при встъпване в длъжност. ”

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Параграф 5 се изменя така::
  „§ 5. Член 12 от законопроекта придобива следната редакция:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За членове на комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани със завършено висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“, от които поне един правоспособен юрист и един икономист:
  1. с професионален опит не по-малко от 10 години, от които най-малко 7 години :
  а) в сектор „Енергетика“ – за трима от членовете;
  б) в сектор „Устойчиво енергийно развитие“ – за един от членовете;
  в) в сектор „Водоснабдителни и канализационни услуги“ – за двама от членовете.
  2. които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.“
  2. Създава се нова ал. 7 със следното съдържание:
  „(7) За заместник-председателите се прилагат съответно изискванията:
  1. по ал. 1, т. 1, б. „а“ или б. „б“ и т. 2 – за заместник-председателя, отговарящ за сектор „Енергетика и устойчиво енергийно развитие“;
  2. по ал. 1, т. 1, б „в“ и т. 2 – за заместник-председателя, отговарящ за сектор „Водоснабдителни и канализационни услуги“.


  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  чл. 12, ал. 1, т.2 се изменя така: „притежават професионален опит не по-малко от 10 години, от които най-малко седем години:
  а) в енергетиката – за трима от членовете на комисията;
  б) във водоснабдяването и канализацията – за двама от членовете на комисията“
  чл. 12 се създава нова ал.3 със следното съдържание: „За членове на комисията се избират задължително поне един правоспособен юрист и един икономист с професионален опит не по-малко от 10 години.“

  § 6. Създават се чл. 12а-12в:
  „Чл. 12а. (1) Предложенията за избор на председател и на членове на комисията се правят от народни представители и от парламентарните групи.
  (2) Българските юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза в сферите, регулирани по този закон, по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и по Закона за защита на потребителите, както и национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите могат да правят предложения за назначаване на членове на комисията до народните представители и парламентарните групи. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на юридически лица с нестопанска цел или национално представена организация на работодателите и на работниците и служителите, това се отбелязва в предложението.
  (3) Предложенията и професионалните биографии на кандидатите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.
  (4) Публикуването на предложенията и на документите по ал. 3 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
  (5) В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя в Народното събрание писмена концепция за развитието на регулирането в съответната област и за работата си като член на комисията. Защитата на концепцията на всеки кандидат се излъчва на живо по интернет.
  (6) Обсъждането на кандидатурите и изборът на членове на комисията се извършва по правила, приети от Народното събрание.
  Чл. 12б. Народното събрание избира поотделно председателя и всеки от останалите членове на комисията.
  Чл. 12в. (1) Мандатът на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:
  1. при подаване на оставка;
  2. при установяване на несъвместимост с изискванията по този закон за заемане на длъжността;
  3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
  4. когато e осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;
  5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  6. при смърт.
  (2) При предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията в двумесечен срок Народното събрание избира нов член на комисията, който довършва мандата на предсрочно освободения.”

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Параграф 6 се изменя така:
  „§ 6. Създават се чл. 12а-12в:
  „Чл. 12а. (1) Членовете на комисията се избират след проведена публична процедура.
  (2) Предложения за избор на членове на комисията могат да правят народните представители и парламентарните групи.
  (3) Народното събрание избира поотделно председателят и членовете на комисията.
  (4) Членовете на комисията полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.“
  Чл. 12б. (1) Пълномощията на член на комисията се прекратяват предсрочно:
  1. по негово искане;
  2. при несъвместимост с изискванията за заемане на длъжността;
  3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
  4. когато e осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила акт;
  5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  6. при смърт.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 основанията се обявяват от председателя на Народното събрание пред Народното събрание.
  (3) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията нов член се избира в двумесечен срок от влизането в сила на решението за прекратяване по ал. 1, т. 2 и 3, или от обявяването по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.

  Предложение от н.п. Кирил Цочев:
  В чл. 12а се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Предложения за назначаване на членове на комисията до народните представители и парламентарните групи могат да правят:
  1. Българските юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза в сферите, регулирани по този закон, по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и по Закона за защита на потребителите;
  2. Национално представените организации на работодатели и на работниците;
  3. Експерти, заявили желание да кандидатстват и отговарящи на условията за заемане на длъжността по член.12.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на юридически лица с нестопанска цел или национално представена организация на работодателите и на работниците и служителите, това се отбелязва в предложението.“

  Предложение от н.п. Велизар Енчев:
  В чл. 12а, ал. 2 след думата „обществена“ се добавя „и частна“, след думите „работниците и служителите“ се добавя „ НПО и граждани“ и се създава изречение трето: „50% от членовете на Комисията да бъдат избирани по предложения на НПО и гражданите.“

  Предложение от н.п. Мартин Димитров и Петър Славов:
  В § 6, чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думата „предложенията“ се поставя запетая и се добавя „концепциите за развитието на регулирането в съответната област и за работата им като членове на комисията“.
  2. В ал.5 изречение първо се заличава.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Обсъждането на кандидатурите и защитата на концепциите от кандидатите се извършва публично, по правила, приети от Народното събрание.“


  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров:
  В § 6:
  1. в чл. 12а след думата „председател“ се добавя „заместник-председатели“
  2. в чл. 12б след думата „председател“ се добавя „заместник-председатели“

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Параграф 6 се изменя така:
  „§ 6. Член 12а - чл.12в от законопроекта придобиват следната редакция:
  1. Член 12а, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Предложенията за избор на председател, на заместник-председатели и на членове на комисията се правят от народни представители и от парламентарните групи.“
  2. Член 12б, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Народното събрание избира поотделно председателя, заместник-председателите и всеки от останалите членове на комисията.“
  3. Член 12в придобива следната редакция:
  3.1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Мандатът на председателя, заместник-председателите или членовете на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:
  1. при подаване на оставка;
  2. при установяване на несъвместимост с изискванията за заемане на длъжността по този закон;
  3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
  4. когато е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
  5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  6. при смърт.“


  3.2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При предсрочно прекратяване на мандата на някое от лицата по ал. 1, Народното събрание в 2-месечен срок избира нов председател, заместник-председател или член на комисията, който довършва мандата на предсрочно освободения.“

  § 7. В чл. 13 ал. 1-5 се изменят така:
  „ (1) Комисията заседава по организационни и финансови въпроси в общ състав, който включва председателя и останалите членове на комисията.
  (2) Комисията заседава в два специализирани състава, както следва:
  1. състав „Енергетика“, който включва председателя и членовете с опит в енергетиката, когато се разглеждат въпроси в областта на енергетиката;
  2. състав „Водоснабдяване и канализация“, който включва председателя и членовете с опит във водоснабдяването и канализацията, когато се разглеждат въпроси в областта на водоснабдяването и канализацията.
  (3) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват две трети от членовете на съответния състав, и решенията се приемат с мнозинство от членовете на съответния състав.
  (4) Комисията в съответния специализиран състав се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове.
  (5) Заседанията на специализираните състави на комисията са открити, освен в случаите, когато се оповестява защитена по закон информация. В тези случаи заседанията се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само страните по съответното производство. Решенията се вземат в открито заседание и се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 2.”

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Параграф 7 се изменя така:
  „§ 7. В чл. 13 ал. 1-5 се изменят така:
  „(1) Комисията заседава в общ състав, който включва председателя и членовете на комисията.
  (2) Комисията заседава в два специализирани състава, както следва:
  1. състав „Енергетика“, който включва председателя и членовете с професионален опит в енергетиката;
  2. състав „Водоснабдяване и канализация“, който включва председателя и членовете с професионален опит в областта на водоснабдяването и канализацията.
  (3) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват две трети от членовете на състава. Решенията се приемат с явно гласуване и мнозинство повече от половината от членовете на състава. Въздържане от гласуване не се допуска. Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол към решението.
  (4) Комисията в съответния състав се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове.
  (5) Заседанията на съставите на комисията са открити, освен в случаите, когато се оповестява защитена по закон информация. В тези случаи заседанията се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само страните по съответното производство. Решенията се вземат в открито заседание и се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 2.”

  Предложение от н.п. Данаил Кирилов, Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков
  В чл. 13, ал. 7, изречение първо се изменя така: „Решенията, включително мълчаливият отказ на комисията, се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс“

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  В § 7,чл. 13 ал. 1-5 от законопроекта се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 отпадат.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват две трети от нейните членове. Решенията се приемат с две трети мнозинство“.
  3. В алинея 4 от текста отпада израза: „в съответния специализиран състав“ .
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Заседанията на комисията се провеждат по процедура утвърдена в Правилника за работа на Комисията по чл. 16, ал. 2. Решенията се вземат на закрито заседание и се обявяват по ред, определен в Правилника.”


  Предложение от н.п. Мартин Димитров и Петър Славов:
  В § 7 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията заседава в общ състав, който включва председателя и членовете на двата специализирани състава, по организационни, финансови и други въпроси, свързани с общата дейност на комисията (общи политики, бюджет), изготвянето или съгласуването на проекти на нормативни актове, задължителни указания по осъществяване на регулаторните правомощия на комисията, правила за търговия, ценови модели, както и спорове между оператори и лицензианти.“
  б) Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  (2) Заседанията на общия състав на комисията:
  1. се свикват от председателя – по негова инициатива, или по искане на член на комисията;
  2. ръководят се от председателя, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател;
  3. се провеждат ако присъстват най-малко 7 от членовете на комисията.
  4. общия състав на комисията се произнася с мотивирани решения, които са общи, индивидуални и нормативни административни актове по смисъла на АПК и се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията, с изключение на решенията, свързани с изготвяне на бюджетите на специализираните състави и общия бюджет на комисията, които се приемат единодушно – с гласовете на всички присъстващи на заседанието членове на комисията.
  5. докладите за заседания се докладват на заседание съвместно от член на комисията със съответния ресор и служителите от администрацията.
  в) Досегашна ал.2 става алинея 3 и се изменя така:
  „(3) Комисията заседава в специализирани състави когато се разглеждат въпроси по отделните сектори, включително приемане на решения за бизнес планове, лицензии, цени, за осъществяване на контрол и по жалби на потребители имащи отношение към група от потребители, засягащи колективни права или общи регулаторни принципи.“
  г)Досегашни алинеи 3 и 4 се заличават
  д) Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
  „(4) Заседанията на специализираните състави на комисията:
  1. се свикват от заместник-председателя – по негова инициатива, или по искане на член на специализирания състав;
  2. се подготвят, организират и ръководят от заместник-председателя или от упълномощено от него лице;
  3. заседанията на специализиран състав „Водоснабдяване и канализация“ се провеждат, ако присъстват най-малко двама от членовете на специализирания състав;
  4. заседанията на специализиран състав „Енергетика и природен газ“ се провеждат, ако присъстват най-малко 3 члена на специализирания състав
  5. при трайно отсъствие на заместник-председател или член на специализиран състав, или невъзможност да участва в заседания на специализирания състав, същият се замества от председателя на комисията или от член на другия специализиран състав, определен със заповед на председателя.
  6. специализирания състав се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове, и се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове на специализирания състав;
  7. докладите за заседания се внасят и докладват на заседание съвместно от член на специализирания състав със съответния ресор и членовете на работната група
  8. председателят може да участва в заседания на специализирания състав с право на съвещателен глас.“
  е) В алинея 5 след думите „заседанията на“ се добавя „общия и“, думата „открити“ се заменя с „публични“, като след нея се добавя „и се излъчват на живо по интернет“.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров:
  В § 7, чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думата „финансови“ се заменя с „бюджетни“.
  2. В ал.2, т. 1 и 2 след думата „председателя“ се добавя „и/или заместник-председателя“
  3. Създават се нови ал. 6 и 7:
  “(6) Индивидуалните административни актове, издадени от специализиран състав под председателството на заместник-председател, подлежат на обжалване по административен ред пред общия състав на комисията при съответното прилагане на Административно-процесуалния кодекс.
  (7) Индивидуалните административни актове на заместник-председател могат да се обжалват по съдебен ред пред Върховния административен съд.”

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Параграф 7 придобива следното съдържание:
  „§ 7. Член 13 от законопроекта придобива следната редакция:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват не по-малко от:
  1. седем от нейните членове, от които не по-малко от трима от членовете, отговарящи за сектор „Енергетика и устойчиво енергийно развитие“, както и заместник-председателят, отговарящ за този сектор – при упражняване на правомощията й по този закон;
  2. петима от нейните членове, от които не по-малко от един от членовете, отговарящ за сектор „Водоснабдителни и канализационни услуги, както и заместник-председателят, отговарящ за този сектор – при упражняване на правомощията й по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.“
  2. Алинеи 2 – 5 се заличават.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се нов §..:
  „§…. Създава се нов член 13а със следното съдържание:
  "Чл.13а.(1) Към Комисията се създава Обществен съвет от представители на юридически лица с нестопанска цел регистрирани в обществена полза предстваляващи неправителствени и синдикални организации на гражданското общество. Членството в Съвета е доброволно и при регистрационен принцип. Обществен съвет работи по устройствен правилник, предложен от самия него и съгласуван с Комисията.
  (2) Общественият съвет има право на еднократен отлагателен вот при общественото обсъждане на предлаганото решение.
  (3) Общественият съвет има право да иска информация за технико – икономическите показатели, за всяко енергийно и водно дружество от Комисията
  (4) Общественият съвет може да предлага на Комисията да започне процедура за отнемане на лицензията на всяко енергийно дружество по чл. 59, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за енергетиката, както и за и за санкции на водни дружества, когато не изпълняват условията по издадените им лицензи и концесии.


  (5) Отчетът за дейността по чл.20а ал. 1, т. 2 и ал.2 се предава в Народното събрание и се публикува след съгласуване с обществения съвет.“

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  чл. 13, ал.1 и се изменя така: „Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват две трети от членовете й, и решенията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията.“.
  чл. 13, ал. 2 се изменя така: „ Заседанията на комисията са открити когато:
  1. се обсъждат със страните в производството заявления или искания, свързани с издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия или с утвърждаване на цени;
  2. се постановяват решения във връзка с осъществяване на правомощията на комисията по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдяването и канализационните услуги.“
  чл. 13, ал. 3 се изменя така: „ Решенията на комисията се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 2.“.
  чл. 13, ал. 4 се изменя така: „Комисията за енергийно и водно регулиране се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове.”


  § 8. В чл. 14 се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Комисията взема решения по безпристрастен и прозрачен начин, като гарантира, че тя и администрацията й действат независимо от пазарни интереси, както и че не търсят или не получават преки инструкции от правителството или от друго публично или частно лице при изпълнение на регулаторните им функции, посредством спазването на следните правила:
  1. спазват Конституцията, законите и подзаконовите нормативни актове;
  2. вземат решения, без да се влияят от лични и корпоративни интереси, като се ръководят от това, което би било най-полезно за обществото и за гражданите на Република България;
  3. консултират се с обществеността, като преценяват ползите и вредите от своите решения;
  4. уважават и зачитат правата на гражданите;
  5. проявяват безпристрастност и не допускат дискриминация при вземане на решения в кръга на служебните им задължения.
  (6) Изискването по ал. 5 не засяга тясното сътрудничество, при необходимост, с други национални органи, нито общите политически насоки, давани от правителството, които не са свързани с регулаторните правомощия и задължения на комисията.“

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Параграф 8 да отпадне, тъй като по същество се съдържа в текстовете на законопроекта и закона.

  Предложение от н.п. Кирил Цочев:
  В чл. 14, ал. 5 т. 3 се изменя така:
  „3. консултират се с неправителствени (граждански и браншови) организации, като преценяват ползите и вредите от своите решения и проекторешения;“.


  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  В § 8, чл. 14 ал. 5 и 6 от законопроекта се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Комисията извършва своята дейност в съответствие с правомощията си по този закон, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт за интереси и други национални и европейски нормативни актове имащи отношение към нейната дейност.“
  2. Точки 1, 2, 3 и 4 отпадат.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Комисията спазва държавните политики в областта на енергетиката и общите политически насоки, които не са свързани с нейните регулаторни правомощия и задължения.”
  4. Създава се нова ал. 7:
  “(7) Комисията, при изпълнение на регулаторните си правомощия и задължения си сътрудничи с органите на държавната власт, на местното самоуправление и неправителствените организации.”

  Предложение от н.п. Велизар Енчев:
  В чл. 14:
  1. В ал. 1 след думата „общи“ се добавя „и индивидуални“.
  2. В ал. 2 след думите „организации на потребители“ се добавя „ НПО и граждани“.


  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Член 14 от законопроекта придобива следната редакция:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Комисията и администрацията към нея работят при спазване на законността - по безпристрастен и прозрачен начин, гарантиращи стриктно изпълнение на регулаторните функции и приемането на решения, които не са обусловени от пазарни интереси или от преки инструкции, дадени от органи на изпълнителната власт или от други публични, или частни лица.“
  2. Алинея 6 се заличава.

  § 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия и на В и К операторите за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни, протоколите от проведени открити заседания и обществени обсъждания, решенията на комисията, включително начина, по който са гласували членовете на комисията, приетите нормативни актове, правила, методики и указания.“

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  В § 9 относно ал. 2 след думите „членовете на комисията“ се добавя „и мотивите на всеки гласувал против“.

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  § 9. В чл. 15, нова алинея (2) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Отпада израза “и на ВиК операторите”.
  2. След израза “протоколите от проведени открити” се добавя израза “ и закрити” .

  § 10. В чл. 16, ал. 2 думите „устройствен правилник, приет от Министерския съвет“ се заменят с „правилник за дейността, приет от комисията“.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Параграф 10 се изменя така:
  „Член 16 се изменя така:
  Чл. 16. (1) Комисията в общ състав приема правилник за дейността си, който се обнародва в "Държавен вестник".
  (2) При осъществяване на дейността си комисията се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по ал. 1.
  (3) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
  (4) За служителите от специализираната администрация се прилагат забраните по чл. 12, ал. 2.
  (5) За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.“

  Предложение от н.п. Мартин Димитров и Петър Славов:
  В § 10 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Алинея 1 се изменя така:
  Чл.16 (1) В своята дейност комисията се подпомага от обща и специализирана администрация. Специализираната администрация е организирана в две управления – „Енергетика и природен газ“ и „Водоснабдяване и канализация“, всяко от които се ръководи пряко от заместник-председател на комисията.
  б) Алинея 2 се изменя така:
  (2) Структурата на общата и специализираната администрация, конкретните функции и отговорности на двете управленията, дирекциите и отделите, реда за осъществяване на взаимоотношенията между тях и правомощията на ръководните длъжностни лица се определят в правилник за дейността, приет от комисията.
  в) Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:
  (3) В рамките на предоставените им правомощия с този закон и правилника за дейността на комисията заместник-председателите организират, ръководят и отговарят за дейността на съответното управление на специализираната администрация.
  г) Досегашна алинея 3 става алинея 4
  д) Създава се нова алинея 5 със следното съдържание:
  (5) Общата администрация се състои от държавни служители. С цел осигуряване на експерти и професионалисти от съответните сектори, в състава на специализираната администрация се назначават служители по трудови правоотношения съгласно Кодекса на труда.

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  чл. 16, ал. 2 се изменя така: думите „устройствен правилник, приет от Министерския съвет“ се заменят с „правилник за дейността, приет от Народното събрание“.


  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров:
  Създава се нов чл.19а:
  „Чл. 19а. (1) Създава се Обществен консултативен съвет по устойчиво енергийно развитие като съвещателен орган на комисията, наричан по-нататък "съвета".
  1. Основните цели на съвета са:

  а) да следи и предлага решения на комисията с цел поддържане на баланс между интересите на потребителите и на енергийните дружества;
  б) да съдейства за осигуряване на условия за устойчиво развитие на енергийния пазар чрез оценка на състоянието и развитието на енергийната система и енергийните пазари в страната и региона;
  в) да оценява потенциалното влияние на външни и вътрешни фактори върху развитието на енергийния пазар и икономиката и предлага решения на комисията за оптимизирането им;
  2. Членовете на съвета имат право да участват във всички открити заседания на комисията и на състава и да представят становище на съвета по обсъжданите въпроси.
  3. Съветът има следните задачи:
  а) наблюдава и анализира системните рискове за стабилността на националната енергийна система и обсъжда и предлага мерки за въздействие, в случай на заплаха за стабилността на енергийния пазар или енергийна криза;
  б) обсъжда и приема предложения към комисията за възстановяване на баланса на интересите на потребителите и енергийните дружества, като отчита техническите, юридически и социално-икономическите фактори, свързани с това;
  в) предлага и участва в обсъждания за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на енергийните пазари и съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на контрола върху участниците на енергийните пазари.
  г) отправя предложения и препоръки към комисията по защита и поддържане на стабилността на енергийната система, за предотвратяване и управление на енергийни кризи.
  4. В изпълнение на своите правомощия съветът приема решения. Решенията се приемат единодушно.
  (2) Съветът има право на отлагателно вето на решения и административни актове на комисията, които представляват особен обществен интерес.
  1. Решението за налагане на вето се приема с единодушие от членовете му.
  2. Решението за налагане на вето се съпровожда от подробен икономически и технически анализ, обосноваващ ветото, приет единодушно от членовете на съвета.
  3. Комисията е задължена в срок до 1 месец да преразгледа решението си и да се произнесе по мотивите към ветото.
  4. Съвета има право да обжалва решения на комисията пред Висшия административен съд на България на базата на анализа по т.2
  (3) Съветът е в състав от 12 специалисти: един представител на Обудсмана; по един представител на две национално представителни работодателски организации; по един представител на две национално представителни синдикални организации; по един представител на две неправителствени организации в обществена полза и с дългосрочна ангажираност в сектор Енергетика; по един представител на две научни организации или университети; по един представител на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на конкуренцията, както и Изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, който председателства съвета.
  1. Членовете на съвета се назначават се със заповед на министъра на енергетиката, след обявена публична процедура и оценка на квалификацията на предложените представители, съответстващи на изискванията към членовете на комисията.
  2. Право да предлагат членове на съвета имат лицата, представляващи съответните институции и неправителствени организации.
  3. Състава на съвета подлежи на актуализиране веднъж годишно, като на местата на освободените с обосновка от министъра на енергетиката се предлагат нови членове при запазване на представителността на институциите.
  4. Участието в съвета е на доброволни начала. Подготовката и организацията на заседанията на съвета се извършват от комисията. При изпълнение на функциите си съветът се подпомага от секретар.
  5. Съветът приема Правила за дейността си. За заседанията на съвета се води протокол.
  6 Съветът може да създава работни групи с привличане на външни експерти.
  7. Решението за публично оповестяване на информация във връзка с работата на съвета се приема с единодушие.
  (4) Всички държавни органи и длъжностни лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на съвета и да му предоставят необходимата информация при осъществяване на неговите функции.”

  § 11. В чл. 20, т. 4 думите „Министерския съвет“ се заменят с „Народното събрание“.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Параграф 11 се изменя така:
  „В чл. 20, т. 4 се изменят така:
  „4. внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността на комисията;“.


  Предложение от н.п. Мартин Димитров и Петър Славов:
  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  Чл.20 се изменя така:
  Чл. 20. Председателят на комисията:
  1. представлява комисията в страната и в чужбина;
  2. свиква и ръководи заседанията на общия състав на комисията;
  3. координира дейността на заместник-председателите;
  4. назначава и освобождава служителите от администрацията;
  5. представя ежегодно в Народното събрание отчет за дейността на комисията;
  6. обобщава предложенията за съставяне на бюджет на двата специализирани състава на комисията, организира съставянето на общия бюджет и го внася за разглеждане и приемане от комисията;
  7. отговаря за изпълнението, приключването и отчитането на бюджета на комисията;
  8. внася годишния отчет и периодичните финансови отчети за приемане от комисията.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров:
  В чл. 20 се създават нови т.8 и 9:
  8. В рамките на предоставените им правомощия със заповед или по Устройствен правилник, заместник-председателите организират, ръководят и отговарят за дейността на съответни звена от Специализираната администрация
  9. Заместник-председателите председателстват заседанията на специализираните състави, в случаите предвидени в закона или след издаване на заповед за упълномощаване от председателя на комисията. Председателят може да ръководи заседанията на специализираните състави, при отсъствие на заместник-председател.”

  § 12. В глава трета, раздел II се създава чл. 20а:
  „Чл. 20а. (1) Комисията за енергийно и водно регулиране в общ състав по чл. 13, ал. 1:
  1. приема правилник за устройство на дейността си;
  2. приема проект на годишен бюджет, финансов отчет и отчет за дейността.
  (2) Отчетът за дейността по ал. 1, т. 2 се публикува и включва резултатите от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, като комисията изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) и до Европейската комисия. Отчетът включва също и доклад от проверка на резултатите от подзаконовите нормативни актове и от решенията, които комисията е издала.”

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Параграф 12 да отпадне.

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  В § 12. В глава трета, раздел II, нов чл. 20а се правят следните изменения:
  1. Отпада израза “и водно регулиране в общ състав по чл.13, ал.1”.
  2. Чл. 20а добива следната редакция:
  „Чл. 20а. (1) Комисията за енергийно регулиране приема правилник за устройство на дейността си и проект на годишен бюджет, финансов отчет и отчет за дейността си.
  1. В алинея (2) отпада израза “т. 2”.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров:
  В глава трета, раздел II се създават чл. 20а и 20б
  „Чл. 20а. (1) Комисията за енергийно и водно регулиране в общ състав по чл. 13, ал. 1:
  1. приема правилник за устройство на дейността си;
  2. приема проект на годишен бюджет, финансов отчет и отчет за дейността.
  (2) Отчетът за дейността по ал. 1, т. 2 се публикува и включва резултатите от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, като комисията изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) и до Европейската комисия. Отчетът включва също и доклад от проверка на резултатите от подзаконовите нормативни актове и от решенията, които комисията е издала.”
  „Чл.20б. Отчетност на комисията пред Народното събрание:
  1. Комисията представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си, годишен финансов отчет и отчет за изпълнението на бюджета в срок не по-късно от 30 май на следващата година.
  2. Отчетът за изпълнението на бюджета на комисията и годишният й финансов отчет се одитира от Сметната палата. Докладът на Сметната палата се представя в Народното събрание. 3. Годишният отчет за дейността на комисията следва да съдържа информация за:
  а) състоянието и перспективите на енергийния пазар, в съответствие с изискванията към регулаторните органи на ЕС формулирани в т.61 на Директива 2009/72/ЕО ;
  б) адекватността на нормативната уредба на енергийния пазар;
  в) издадените разрешения, потвърждения, одобрения и други индивидуални административни актове, предвидени в този закон и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, отказите за издаване на такива актове, за извършените регистрации, за обжалваните и потвърдените от съда актове на комисията;
  4. резултатите от осъществения надзор върху лицата по чл. 21, ал. 3 и 4;
  5. информационната политика, вътрешното и международното сътрудничество;
  6. организацията, финансирането и кадровата политика на комисията;
  7. други данни, определени от комисията.
  (4) Комисията е длъжна при поискване да представи на Народното събрание и всякакви други сведения и документи, свързани с нейната дейност.”

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Член 20а, ал. 1 от законопроекта придобива следната редакция:
  „(1) Комисията за енергийно и водно регулиране приема в общ състав:
  1. правилника по чл. 16, ал. 2;
  2. годишен бюджет, финансов отчет и отчет за своята дейност.“

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  чл. 20а, ал. 1 се изменя така: „Народното събрание приема годишен бюджет, финансов отчет и отчет за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране.“.


  § 13. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В основния текст думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията в състав „Енергетика“.
  2. Точка 26 се отменя.
  3. Точка 32 се отменя.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Параграф 13 се изменя така:
  § 13. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
  2. Създава се нова ал. 7 и ал. 8:
  „(7) Комисията в общ състав отнема лицензии в случаите, предвидени в този закон, както и осъществява правомощията по ал. 1, т. 2, 3, 24, 25, 26, 28 и 32.
  (8) Комисията в състав „Енергетика“ осъществява правомощията извън тези посочени в ал. 7.“
  3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след думата „комисията“ се добавя „в състав „Водоснабдяване и канализация“.

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров, Росен Петров:
  В чл. 21 т. 21 се изменя така:
  „21. Определя разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, с изключение на високоефективното комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от производители по реда на 162 от ЗЕ, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители.“

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  § 13. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В основния текст думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно регулиране“.
  2. Точка 10 се допълва, като след израза “приема и” се добавя думата “ежемесечно”.
  3. Точка 26 се запазва.
  4. Точка 32 се запазва и изменя като израза “чл.20, ал.4” се заменя с израза “чл. 20а, ал.1”.

  Предложение от н.п. Мартин Димитров и Петър Славов:
  В § 13 се правят следните изменения и допълнения:
  по т.1 - Алинея 1 се изменя така:
  „ (1) Специализиран състав на комисията „Енергетика и природен газ“.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров:
  В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В основния текст думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „комисията в състав „Енергетика“.
  2. Точка 26 се отменя.
  3. Точка 32 се отменя.
  4. създава се нова т.33а със следния текст:
  „33а. организира система за постоянни проверка на част от търговските измервателни уреди за електрическа енергия, докладва резултатите и предлага коригиращи мерки в случай на установени повторяеми несъответствия.
  5. създава се нова ал.3:
  „(3)Заместник-председателя състав Енергетика има право:
  1. самостоятелно да ръководи заседанията по ал.1, т.1, т.22, т.23 и т.24
  2. да прави предложения във връзка с чл. 21 ал. 1
  3. да разглежда жалби по чл.22
  4. да налага глоби и имуществени санкции за нарушенията, които са съставени във връзка със съставени актове за установяване на нарушения по проверки с негова заповед”

  Досегашните ал.3-7 стават съответно 4-8

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се § 13а:
  „§ 13а. В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 след думата „Комисията“ се добавя „в състав „Енергетика“, съответно в състав „Водоснабдяване и канализация“.
  2. В ал. 2 след думите „предлагат на“ се добавя „съответния състав на“.
  3. В ал. 3, изречение първо преди думата „комисията“ се добавя „съответният състав на“, а в изречение второ след думите „информация от“ се добавя „съответния състав на“.
  4. В ал. 4, изречение първо преди думата „комисията“ се добавя „съответният състав на“, а в изречение второ след думите „информация от“ се добавя „съответния състав на“.
  5. В ал. 5 преди думата „комисията“ се добавя „съответният състав на“, думите „тя с решението дава“ се заменят със „с решението се дават“.
  6. В ал. 6:
  а) в текста преди т. 1 след думата „Комисията“ се добавя “в състав „Енергетика““;
  б) в т. 2 думата „комисията“ се заменя със „състава“.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §…..В чл. 26 се създава ал. 3:
  „(3) Бюджетът на комисията е самостоятелна част от държавния бюджет.“

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров:
  „В чл. 26 се създават ал.3 и 4:


  (3) Бюджетът на комисията е част от държавния бюджет и се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.
  (4) Бюджетът на комисията следва да гарантира нейната независимост и административен капацитет и в резултат на това възможността й да изпълнява ефективно задълженията си, вменени от националното и европейско законодателство”.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създават се нови §…:
  „§ …. Член 26 се изменя така:
  1. Създава се нова ал. 1 със следното съдържание:
  „(1) Комисията за енергийно и водно регулиране има самостоятелен бюджет.“
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
  3. Досегашната ал. 2 се заличава.
  § …. В чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката думите „двадесет на сто от“ се заличават.“

  § ….. В чл. 31а, ал. 1 от Закона за енергетиката след думата „право“ се добавя „при необходимост“, а след думата „период“ се добавя “но не по-често от веднъж на календарно тримесечие“.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §……В чл. 36а, ал. 3 думите „в средствата за масово осведомяване“ се заменят с „на интернет страницата си“.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се нов § ..:
  „§ …. В глава трета, раздел VI се създават чл. 38е - чл. 38з:
  „Чл. 38е. (1) Крайният снабдител информира клиента, заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато отчетената консумация на електрическа енергия или на природен газ на крайните клиенти за това шестмесечие е по-висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година.
  (2) В случаите по ал. 1 операторът на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа може да поиска да се извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване на клиента от Българския институт по метрология по реда на глава пета от Закона за измерванията. Средството за търговско измерване се демонтира и съхранява от оператора, който осигурява изпращането му в Българския институт по метрология, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа. Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на оператора. Операторът уведомява клиента за резултата от извършената експертиза.
  (3) В случай че експертизата установи неизправност на средството за търговско измерване, крайният снабдител възстановява на клиента сумата, изчислена на база консумираната електрическа енергия или природен газ за предходен период, но не по-дълъг от времето до последната дата на извършена метрологична експертиза на средството за търговско измерване.
  Чл. 38ж. (1) Крайният снабдител няма право да преустанови снабдяването на клиента с електрическа енергия или природен газ при оспорване от клиента на стойността на сметката за електрическа енергия или природен газ, до приключване на проверката. Клиентът е длъжен да заплаща останалите свои задължения, които не са предмет на оспорването.
  (2) Клиентът може да поиска от оператора на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа да се извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване. Експертизата се извършва от Българския институт по метрология по реда на глава пета от Закона за измерванията. Средството за търговско измерване се демонтира и съхранява от оператора, който осигурява изпращането му в Българския институт по метрология, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа.
  (3) Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на:
  1. оператора на електроразпределителната, съответно на газоразпределителната мрежа, в случай че експертизата докаже неизправност на средството за търговско измерване;
  2. клиента, в случай че експертизата докаже изправност на средството за търговско измерване.
  (4) При нарушаване на условията за качество и надеждност на снабдяването с електрическа енергия или природен газ за период по-дълъг от 10 дни в един календарен месец, доказано от изправни регистриращи апарати, монтирани на мястото на измерване, клиентът не дължи заплащане на сумите за консумирана електрическа енергия или природен газ за съответния месец. Операторът на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа дължи обезщетение за всички вреди, които клиентът е претърпял от некачествено снабдяване с електрическа енергия или природен газ. Исканията за обезщетение се предявяват в срок до 60 дни от настъпване на събитието. Клиентът може да предяви искането за обезщетение и пред съд. – да паднат тези две изречения.
  (5) Операторът на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа няма право да съставя протоколи за коригиране на количествата измерена електрическа енергия или природен газ без присъствието на клиента или на посочено от него лице.
  Чл. 38з. (1) Когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено снабдяването на клиента с електрическа енергия или природен газ, крайният снабдител е длъжен да уведоми клиента, по заявен от него начин, не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на снабдяването. В случай че клиентът не е заявил начин за уведомяване, той се уведомява по начин, определен от крайния снабдител.
  (2) В случаите по ал. 1 при преустановяване на снабдяването с електрическа енергия или природен газ поради неизпълнение на задължение за плащане по договор за продажба на електрическа енергия или природен газ, операторът на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа възстановява снабдяването след извършване на плащането и без допълнително заплащане на цена за възстановяването. Възстановяването на снабдяването се извършва в срок до 6 часа от подаване на искане за това в рамките на работния ден, но не по-късно от 12 часа̀ на следващия ден.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §…..В чл. 39, ал. 4 се създава т. 5:
  5. производство на електрическа енергия само за собствено потребление от субсидиарни производители.”

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §….В чл. 40, ал. 1, т. 2 след думата „вещни” се добавя „или концесионни”.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се нови § …:
  „§ ….. В чл. 53, ал. 1 от Закона за енергетиката след думите „в несъстоятелност“ се добавя „Сделката на разпореждане се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на представителите на страните. Към нея се прилага опис на имуществото по счетоводни данни. При непълноти или грешки в описа от значение за придобиването на собствеността е фактическото използване на определено имущество за осъществяване на дейността по лицензията.“

  § ….. Член 55, ал. 1 се изменя така:
  1. в т.1 думите „включително при прехвърляне на имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност, при условията на чл.53.“ се заличават;
  2. създава се нова т.5 със следното съдържание:
  „5. при прехвърляне на имуществото, с което се осъществява дейността по лицензията.“

  § …. В чл.56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато лицензиантът в срок до 60 дни преди изтичането на срока на лицензията не изпълни задълженията си по ал.3 или комисията не разреши сделката на разпореждане, комисията назначава особен управител с правомощия по ал.6, който продължава от името и за сметка на лицензианта осъществяването на лицензионната дейност до прехвърлянето на собствеността върху енергийните обекти и определянето на нов лицензиант. Когато за особен управител са назначени повече от едно лице те упражняват правомощията си съвместно, освен ако комисията не реши друго.“
  2. В ал. 5 думата „търговски“ се заличава.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Особеният управител представлява лицензианта и има правомощията на неговите управителни органи, но може да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти, да сключва договори за особен залог, да сключва договори за залог на вещи, чрез които се осъществява лицензионната дейност, да сключва договори за кредит, да поема менителнични задължения, да обезпечава чужди задължения и да извършва други действия и сделки, посочени в решението за назначаването му, само след предварително разрешение на комисията. Той носи отговорност само за вреди, причинени от него умишлено. Особеният управител има право и:
  1. на неограничен достъп и контрол върху помещенията на лицензианта, счетоводната и друга документация, неговото имущество и дъщерните му дружества, като по негово искане прокуратурата и органите на Министерството на вътрешните работи са длъжни да му оказват съдействие за това;
  2. да прекрати пълномощията на всички лица, които могат да задължават или да извършват каквито и да са действия от името и за сметка на лицензианта, и да упълномощи други лица;
  3. да прекрати плащанията, независимо от основанието им, на акционери, съдружници или свързани лица с лицензианта, както и плащания на администратори, освен на дължими трудови възнаграждения или възнаграждения за извършени от тях по негово искане услуги на лицензианта;
  4. да свиква заседания на органите на лицензианта по определен от него дневен ред;
  5. на достъп до всички документи за заседанията на органите на лицензианта, да присъства на тези заседания и да предлага включване на въпроси в дневния ред;
  6. да възлага на специализирана служба за вътрешен одит извършването на проверки по определени от него въпроси;
  7. да промени реда за влизане в сградите и помещенията на лицензианта;
  8. да промени пароли за достъп до компютрите на лицензианта и да предостави достъп само на ограничен брой служители;
  9. да издаде нов вид пропуски за влизане в помещенията на лицензианта на оправомощени служители и да контролира достъпа на другите служители до тези помещения.“
  4. В ал. 7 думата „търговски“ се заличава.

  5. В ал.8 думата „търговски“ се заличава, а след думите „сделка на разпореждане по ал. 3“ се добавя „Ако те не сключат сделката до три месеца от вписването на особения управител в търговския регистър тя се сключва от него по цена не по-ниска от определената от независими оценители по чл.5 от Закона за независимите оценители, назначени от комисията. В случаите по чл.57, ал.2 и чл.59, ал.6 тримесечният срок по предходното изречение започва да тече от влизане в сила на решението на комисията за определяне на нов лицензиант. В тези случаи особеният управител сключва сделката по цената за придобиване на имуществото, чрез което се осъществява лицензионната дейност, определена в решението на комисията за определяне на нов лицензиант.“
  6. Алинея 11 се изменя така:
  1. В основния текст думата „търговски“ се заличава, а думата „лице“ се заменя с думите „физическо лице“
  2. Точка 3 се изменя така:
  „3. да не се намира с лицензианта, с член на неговите управителни и контролни органи, с лица, които притежават повече от 5 на сто от капитала му, както и с негов длъжник или кредитор, в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастност.“

  § …. В чл. 57, ал. 2 от Закона за енергетиката думите „чл. 56, ал. 4, 5, 6 ,7, 9“ се заменят с „чл. 56, ал. 4 – ал. 9“.
  §... В чл. 59, ал. 1 от Закона за енергетиката се създава нова т. 5 със следното съдържание:
  „5. при системно нарушаване на условията за непрекъснатост на електроснабдяването и доставката на природен газ, както и на качеството на доставяната електрическа енергия или природен газ.“

  § 14. В чл. 69а, ал. 2 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране”.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §…В чл. 69а се създават ал. 3, 4, 5 и 6:
  „(3) Операторите на инсталации, включени в Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г., които не правят инвестиции на своите площадки или инвестициите, предвидени в НПИ, са по-малки от паричната равностойност на разпределените им безплатни квоти за емисии на парникови газове са длъжни да правят месечни вноски по сметка „Национален план за инвестиции“, която е част от бюджета на Министерството на енергетиката.
  (4) Месечните вноски по ал. 3 се определят в размер на 1/12 от изчислената годишна вноска, която се определя за всяка календарна година, като произведение на референтната цена на тон емисии и предвидените за оператора безплатни квоти за същата година. Вноската се преизчислява при промяна на референтната цена на тон емисии.
  (5) Вноските по ал. 3 за съответния месец се внасят до 15-то число на текущия месец. За невнесените в срок вноски се дължи законнната лихва.
  (6) Вноските по ал. 3 са публични държавни вземания. Неплатените в срок вноски подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от министъра на енергетиката или от оправомощено от него длъжностно лице.“

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  В чл. 69а, ал. 2 се прави следното изменение:
  1. думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисията за енергийно регулиране”.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §… Създава се чл. 80а.:
  „Чл. 80а. (1) Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция осъществяват последващ контрол на енергийните предприятия, осъществяващи дейности при регулирани, включително при преференциални цени на електрическа енергия. Контролът обхваща само финансово-стопанската и отчетната им дейност при регулирани включително преференциални цени.
  (2) Не подлежат на контрол по ал. 1, производители на електрическа енергия, притежаващи централа с обща инсталирана електрическа мощност до 200 КW.
  (3) Енергийните предприятия по ал.1, които попадат в обхвата на Закона за държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция в рамките на финансова инспекция.
  (4) Енергийните предприятия по ал.1, които не попадат в обхвата на Закона за държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция чрез последващи проверки.
  (5) Заповедите за извършване на проверки от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се издават от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (6) Заповедите по ал. 5 не подлежат на обжалване.
  (7) Министърът на енергетиката може да поиска от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция да осъществят правомощията си по конкретен случай.
  (8) При извършване на проверките по ал. 4 органите на Агенцията за държавна финансова инспекция имат право:
  1. на свободен достъп до проверявания обект;
  2. да проверяват цялата документация, свързана с финансово-стопанската и отчетната дейност при регулирани цени;
  3. да изискват от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с проверката.
  (9) Лицата в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция и да предоставят необходимите документи, сведения и справки, свързани с проверката.
  (10) При извършване на проверките органите на Агенцията за държавна финансова инспекция са длъжни:
  1. да се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;
  2. да отразяват точно резултатите от контролната дейност;
  3. да не разгласяват и да не разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.
  (11) За резултатите от извършена проверка органите на Агенцията за държавна финансова инспекция съставят доклад, съдържащ направените констатации, подкрепени с доказателства.
  (12) Докладът по ал. 11 се връчва на лицето, което представлява енергийното предприятие.
  (13) При данни за извършени престъпления материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.
  (14) Докладът по ал. 11 се изпраща своевременно на министъра на енергетиката и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
  (15) Информация за резултатите от упражнен контрол може да бъде предоставяна само от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция или от оправомощени от него длъжностни лица, както и от министъра на енергетиката и председателя на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.”

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §…..В чл. 82 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Всички електроенергийни обекти на територията на страната се свързват и функционират в единна електроенергийна система с общ режим на работа и с непрекъснат процес на производство, преобразуване, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия, с изключение на обектите на субсидиарни производители.“

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §. .. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 накрая се добавя„т.5”;
  б) в ал. 6 т. 2 се изменя така:
  „2. да осигурят възможност на оператора на електропреносната мрежа и/или оператора на електроразпределителна мрежа за оперативен контрол, чрез предаване на данни в реално време за производството на топлинна и електрическа енергия, произведена от високоефективен комбиниран начин, комбинирана електрическа енергия без постигнати показатели за високоефективно комбинирано производство и за количествата некомбинирана електрическа енергия, необходима за осигуряване на експлоатационата надеждност на основните съоръжения.”;
  в) алинея 7 се изменя така:
  „(7) Условията и начинът на изпълнение на задълженията по ал. 6 се определя с Наредба на министъра на енергетиката.”

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров, Росен Петров:
  В чл.84, ал.6 т. 1 се изменя така:
  Да поддържат електрическа мощност за производство на електрическа енергия с постигнати показатели за висока ефективност, съответстваща на полезния топлинен товар, ако не е договорено изкупуване на по-голяма мощност в резултат на сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, или в резултат на сключени договори на пазара на балансираща енергия в съотвествие с правилата по чл.91, ал.2, или не е разпоредено друго от оператора на мрежата.“

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  В чл. 84,
  ал. 6, т.2 се изменя така: „Да осигурят възможност на оператора на електропренасната мрежа и/или електроразпределителната мрежа за оперативен контрол, чрез предаване на данни в реално време за производството на електрическа енергия.“
  ал. 7 се изменя така: „Условията и начина за изпълнение на задълженията по ал. 6 се определят с Наредба на министъра на енергетиката, като се спазят интересите на всички участници в процеса. Реализацията следва да се осъществи в период до 6 месеца, след влизане в сила на описаната Наредба.“


  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §…..В чл. 92 се създава т. 10:
  „10. оператор на борсов пазар.”

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров, Росен Петров:
  В чл. 93а, ал. 3 се изменя така:
  „В случаите по ал.2 обществения доставчик определя почасовите количества за всеки отделен ден за всяка от централите с определена разполагаемост от ДКЕВР, с изключение на производителите на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство при отчитане на производствените характеристики на техните агрегати, прогнозните режими на работа и прогнозите на крайните снабдители, като така определените количества са задължителни за производителите.“

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §……В чл. 100, ал. 1 след думите „последна инстанция” се поставя запетая и се добавя „оператора на борсовия пазар на електрическа енергия“.


  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §….В чл. 102 се правят следните допълнения:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „последна инстанция” се поставя запетая и се добавя „оператора на борсовия пазар на електрическа енергия“;
  б) в т. 1 след думите „крайните снабдители на електрическа енергия” се поставя запетая и се добавя „оператора на борсовия пазар на електрическа енергия“.
  в) създава се т. 4:
  „4. информира участниците за сключените сделки на организирания пазар.”

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров, Росен Петров:
  В чл. 119 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Обект на клиент може да бъде снабдяван чрез директен електропровод от производител или от търговец на електрическа енергия, като в този случай средствата за търговско измерване се изграждат и монтират за сметка на производителя или търговеца и са негова собственост.”
  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се нов §…:
  „§ ….. В чл. 123, ал. 1 от Закона за енергетиката след думите „снабдяването с електрическа енергия“ се добавя „Правото на доставчиците от последна инстанция, общественият доставчик, крайните снабдители и търговците на електрическа енергия да преустановявят временното снабдяване с електрическа енергия на крайните клиенти, които ползват електроенергията за битови нужди, възниква при просрочие на плащането за потребената електрическа енергия за срок повече от един месец или в случай че размерът на дължимата сума надвишава с 25 на сто размера на минималната работна заплата, установена за страната. Правото за временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия не може да се реализира в почивен или празничен ден, както и в деня, който го предшества.“

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  наименованието на Глава десета се изменя така: „Централизирано топлоснабдяване“.

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  чл. 125 се изменя така:

  (1) „Централизираното топлоснабдяване е процес на производство, пренос, доставка и разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и небитови нужди.


  (2) Топлоснабдяването се осъществява чрез обекти и съоръжения за производство, пренос, доставка и разпределение до инсталациите на клиентите, свързани в топлоснабдителна система.

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  чл. 129, ал. 1 се изменя така: „Експлоатацията на топлопреносната мрежа и централизираното топлоснабдяване се осъществяват от топлопреносно предприятие“.

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  чл. 131 се създава нова ал. 4: „(4) Когато лице, различно от топлопреносното предприятие, е собственик на части или отклонения от топлопреносната мрежа, между него и топлопреносното предприятие се сключва договор за осъществяване на оперативното управление.“

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  чл. 133, ал. 4 се създава нова т.5: „когато присъединяването е икономически нецелесъобразно.“

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  чл. 136, ал. 1 се изменя така: „При присъединяване на сградни инсталации на клиент на топлинна енергия за небитови нужди, присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях и абонатната станция се изграждат от и за сметка на клиента и са негова собственост. Отношенията, свързани със собствеността, поддръжката и ремонта им, се уреждат в договорите за присъединяване към топлопреносната мрежа и договора за продажба на топлинна енергия.“

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  чл. 137 се създават:
  ал. 6 със следното съдържание: (6) „Общите сградни инсталации в сгради в режим на етажна собственост се изграждат и монтират в общите части на сградите”.
  ал. 7 със следното съдържание: (7) „Индивидуалните уреди за дялово разпределение в сгради в режим на етажна собственост се монтират в общодостъпните части на сградите.”

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  чл.139в:
  ал. 4 се изменя така: „При прекратяването на договора по ал. 1 клиентите в сградата - етажна собственост, или сдружението по чл. 151, ал. 1 в едномесечен срок са длъжни да изберат друго лице, регистрирано по чл. 139а, с което топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия да сключат договор.“
  създава се нова ал. 5: „В случай, че клиентите в сграда – етажна собственост или сдружението по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ не изберат друго лице в едномесечен срок от прекратяването на договора по ал. 1, топлопреносното предприятие започва да извършва услугата дялово разпределение на топлинна енергия, самостоятелно или чрез възлагане на лице, регистрирано по реда на чл.139а.“

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  чл. 140, ал.5, т.2 да се замени текста „собствеността на уредите” с „условията и начинът на закупуване на уредите”
  ал.5, т.3 се изменя така: „методиката за разпределение на енергията, предварително одобрена от топлопреносното предприятие”.

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  чл. 141, ал. 1 се изменя така: „(1) Топлинната енергия за горещо водоснабдяване на сграда – етажна собственост, се определя чрез:
  1. количеството вода, консумирано в сградата за битово горещо водоснабдяване, отчетено по общия водомер, монтиран пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция;
  2. разхода на топлинна енергия за загряване на 1 куб. м вода от количеството по т. 1, определен при условията и по реда на наредбата по чл. 125, ал. 3 или по методиката чл.140 ал.5 т.3;
  3. контролен топломер, монтиран пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване, за сметка на потребителите.”

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  В чл.141, ал.2; чл.143, ал.1; чл.143, ал.3; чл.144, ал.6; чл.145, ал.3 и чл.155, ал.2 в края на изреченията, както и в чл.144 ал.5 след думите „наредбата по чл. 125, ал. 3” да се прибави „или по методиката на чл.140, ал.5, т.3”.

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  В чл. 150, ал. 1 да се замени текста „за битови нужди“ с текста „в сгради – етажна собственост“. В ал. 2 да се замени текста “битово топлоснабдяване“ с „централизирано топлоснабдяване“.


  Предложение от н.п. Валери Симеонов, Христиан Митев, Петър Петров, д-р Султанка Петрова:
  Създава се нов §…
  §…В чл. 153 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато собственик, притежаващ самостоятелен обект или обекти в сграда - етажна собственост, присъединен/ни към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желае да бъде клиент на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, той е длъжен да декларира писмено това пред топлопреносното предприятие и да поиска прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Лицата по ал. 2 се смятат за клиенти на топлинна енергия до датата на прекратяване на топлоснабдяването, но не по-късно от тридесет календарни дни от датата на подаване на заявлението за прекратяване по ал. 2.
  3. Алинея 6 се отменя.

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  Създава се нов § …..:
  чл. 154 се изменя така: „За задълженията на клиентите – неизправни длъжници, и на асоциацията по чл. 151, ал. 1 към топлопреносното предприятие може да се издаде заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, независимо от техния размер“.


  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §…..В чл. 162 се правят следните изменения:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа количествата електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирани със сертификат за произход в размера на количествата, определени с решение на комисията за определяне на индивидуална цена за инсталациите, извън т. 1.”
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Производителят продава количествата електроенергия извън тези по ал.1 по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII или на балансиращия пазар.”  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров, Росен Петров:
  В чл. 162, ал.1 се изменя така:
  „Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход от инсталации осигуряващи топлинна енергия предимно за битови потребители и инсталации, осигуряващи топлинна енергия за производство на горива за битово отопление, включително и количеството некомбинирана електрическа енергия, необходимо за осигуряване на екплоатационната надежност на основните съоръжения по преференциални цени, определени съгласно съответната наредба по чл. 36, ал.3, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия.“

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  чл. 162, ал.1 се изменя така: „(1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход от инсталациите, осигуряващи топлинна енергия предимно за битови потребители и инсталации, осигуряващи топлинна енергия за производство на горива за битово отопление.
  1. Количествата по ал.1 не включват: количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено технологично потребление по смисъла на чл.119, ал.1; за които има сключен договор по реда на глава девета, раздел VII; с който участва на пазара на балансираща енергия; които са потребени от небитови клиенти, с изключение на тези на бюджетна издръжка; които производителят доставя на стопански потребители, с преодладаващ топлинен товар за стопански нужди.
  2. Електрическата енергия по ал.1 се изкупува ежемесечно, по преференциални цени, определени съгласно съответната наредба по чл.36, ал.3., независимо от сроковете за сертифициране. За количествата , за които производителят не е получил сертификат за произход, сумите се връщат съответното към обществения доставчик или краен снабдител, в срок до 30 дни, след сертифицирането.“
  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §……В чл. 185 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, са длъжни да предоставят достъп на упълномощени представители на оператора на газопреносната мрежа до собствените си съоръжения или до съоръженията на оператора, монтирани в техни имоти, за ограничаване или преустановяване на преноса на природен газ, в случаите, предвидени в този закон или в договорите за пренос и/или доставка на природен газ.
  (5) Органите на МВР са длъжни да оказват съдействие на оператора на газопреносната мрежа, в случай на неизпълнение на задължителни разпореждания на звеното за оперативно управление на оператора на газопреносната мрежа или при непредоставен достъп по реда на ал.4."


  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се нов §………:
  „§ 26. Точка 4 на чл. 201, ал. 2 от Закона за енергетиката се изменя така:
  „4. Назначават особен управител с правомощията по чл. 56, ал. 4 и ал. 6.“

  Предложение от н.п. Данаил Кирилов, Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §… В чл. 203, ал. 1 се изменя както следва: „Решението по чл.202, ал. 1 може да се обжалва чрез комисията или чрез министъра на икономиката и енергетиката по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.“

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §….В чл. 206, ал. 1 думите „20 000 до 1 000 000 лв.” се заменят с „200 000 до 1 000 000 лв.”

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §………….В чл. 208 ал. 1 се изменя така:
  „(1) На енергийно предприятие, което не предостави информация в случаите, предвидени в този закон, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му, поискана от министъра на енергетиката, председателя на комисията, органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, както и на лицата по чл. 78, ал. 1, се налага имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §………….Създава се нов чл. 209:
  „Чл. 209. На енергийно предприятие, което предостави невярна информация в случаите, предвидени в този закон, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му, поискана от министъра на енергетиката, председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, както и на лицата по чл. 78, ал. 1, се налага имуществена санкция от 5000 до 100 000 лв.
  (2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.”

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създава се нов §…
  §…………….В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на лицата по чл. 77, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, а за нарушенията по чл. 208 и 208а и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция.”;
  б) създава се нова ал. 4:
  „(4) Наказателните постановления по чл. 208 и 208а, се издават от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция или от оправомощени от него длъжностни лица, в случаите когато нарушението е установено от органите на агенцията при проверките по реда на чл. 80а.”;
  в) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

  § 15. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се т. 41г и 41д:
  „41г. „Професионален опит в енергетиката” е опитът, придобит при изпълнение на служебно и/или трудово правоотношение на ръководна или експертна длъжност в държавната администрация на държавните органи за управление на енергетиката, в търговските дружества с предмет на дейност, подлежащ на лицензиране по този закон или на концесиониране по Закона за подземните богатства, в научни институции или търговски дружества, обслужващи тези дейности, както и опитът, придобит при консултантска дейност, включително адвокатска практика във връзка с изпълнението на посочените дейности.
  41д. „Професионален опит в областта на водоснабдяването и канализацията” е опитът, придобит при изпълнение на служебно и/или трудово правоотношение на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи за управление на дейностите по водоснабдяване и канализация, във висши училища, в научни организации или в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и опитът, придобит при консултантска дейност, включително адвокатска практика във връзка с изпълнението на посочените дейности.”
  2. Точки 59 и 59а се отменят.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  В § 15 се създават т. 3 и 4:
  „3. Създава нова т. 61а:
  „61а. „Субсидиарен производител“ е производител на електрическа енергия, притежаващ електрогенерираща мощност, която ползва за енергиен източник продукт, добиван само и единствено в резултат на работещ основен производствен процес.“
  4. Досегашните т. 61а и 61б стават съответно т. 61б и 61в.

  Предложение от н.п. Валери Симеонов, Христиан Митев, Петър Петров, д-р Султанка Петрова:
  § ... В § 1:
  1. Точка 39 се изменя така:
  „39. "Отопляем обем на общите части" е сумата от обемите на помещението от общите части на сграда - етажна собственост, с монтирани и работещи отоплителни тела.“
  2. Точка 66б се изменя така:
  „66б. "Услуга от обществен интерес" е транспортирането, доставката или снабдяването с енергия или природен газ с определено качество, регулирана цена или цена, определена по одобрена от комисията методика и договорни други условия.“


  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Отпадат т. 41г и 41д:


  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров:
  Досегашният параграф § 15 става § 17 и се допълва:
  „41е. „Професионален опит в електроенергетиката” е теоретичния и практически опит придобит в областите: планиране на развитието и практическото управление на експлоатацията и поддържането на силови електрически мрежи и системи, развитие на пазарите на електроенергия и задълженията на страната, произтичащи от договора с ЕС и директивите на ЕО, възобновяеми енергийни източници, нови стратегии и енергийни технологии за електропроизводство, както и други.
  „41ж. „Професионален опит в топлоенергетиката” е теоретичния и практически опит придобит в областите: планиране на развитието и практическото управление на експлоатацията и поддържането на топлосилови енергийни съоръжения, устойчивото развитие и енергийната ефективност, нови енергийни технологии за производство на топлинна енергия, контрол и отчитане на емисиите на парникови газове и търговията с тях, както и други;
  „41з. „Професионален опит в газоснабдяването” е теоретичния и практически опит придобит в областите: планиране на развитието и практическото управление на газопреносни и газоразпределителни съоръжения и хранилища, стратегия за диверсификация на доставките на природан газ, развитие на пазара на природен газ и регионалните газови интерконектори, задълженията на страната, произтичащи от договора с ЕС и директивите на ЕО в областта на природния газ, както и други.


  Предложение от н.п. Мартин Димитров и Петър Славов:

  В § 15 се правят следните изменения и допълнения:
  по т. 1
  т. 41г. се изменя така:
  „Професионален опит в енергетиката” е опитът, придобит при изпълнение на служебно и/или трудово правоотношение на ръководна или експертна длъжност в държавната администрация на държавните органи за управление на енергетиката, в търговските дружества с предмет на дейност, подлежащ на лицензиране по този закон, в научни институции или търговски дружества осъществяващи дейности, свързани с управлението на енергетиката, както и опитът, придобит при консултантска дейност, включително адвокатска практика, свързана с управление на енергетиката.
  т. 41д. се изменя така:
  Професионален опит в областта на водоснабдяването и канализацията” е опитът, придобит при изпълнение на служебно и/или трудово правоотношение на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи за управление на дейностите по водоснабдяване и канализация; преподавателска или научна дейност, свързана с управлението на дейностите по водоснабдяване и канализация; участие в управлението на търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и опитът, придобит при консултантска дейност, включително адвокатска практика. свързана с управление на дейностите по водоснабдяване и канализация.


  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 1 със следното съдържание:
  „1. Създава се т. 11б:
  „11б.“Дейности в областта на устойчивото енергийно развитие“ са:
  1. производството на енергия от възобновяеми източници, подлежащо на регулиране по реда на законодателството в тази област, както и по реда на този закон, и/ или
  2. изпълнението на индивидуални цели за енергийни спестявания, вменено като задължение на енергийните предприятия по силата на законодателството в областта на енергийната ефективност и свързано с регулирането, осъществявано по реда на този закон.“

  2. Досегашната т. 1 от законопроекта става т. 2 и се изменя така:
  „2. Създават се т. 41г и 41д:
  „41г. „Професионален опит в сектор „Енергетика и устойчиво енергийно развитие“ е наличието на служебен и/ или трудов стаж, придобит при изпълнение на служебно и/ или трудово правоотношение на ръководна или експертна длъжност в държавната администрация на държавните органи за управление на енергетиката, в търговските дружества с предмет на дейност, подлежащ на лицензиране по този закон или на концесиониране по реда на Закона за подземните богатства, в научни институции или в търговски дружества, обслужващи тези дейности.“

  „41д. „Професионален опит в сектор „Водоснабдителни и канализационни услуги“ е наличието на служебен и/ или трудов стаж, придобит при изпълнение на служебно и/ или трудово правоотношение на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи за управление на дейностите по водоснабдяване и канализация, във висши училища, в научни организации или в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.“
  3. Досегашната т. 2 от законопроекта става т. 3.


  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Преди преходните и заключителните разпоредби се създава § 15а:
  „§ 15а. Параграф 16 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 16. Народното събрание избира председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране в срок три месеца след влизането в сила на този закон. Членовете на Комисията продължават да изпълняват функциите си до встъпването в длъжност на новите членове по досегашния ред.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Параграф 16 се изменя така:
  „§ 16. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон членове на комисията се прекратява с встъпването в длъжност на новите членове.“

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  В § 16 текстът придобива следната редакция:
  “Народното събрание избира председател и членове на Комисията за енергийно регулиране и Комисията по водно регулиране в срок три месеца след влизането в сила на този закон. Председателят и членовете на Комисията по енергийно и водно регулиране продължават да изпълняват функциите си до встъпването в длъжност на новите членове по досегашния ред.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:

  Праграф 16 се изменя така:
  „§ 16. Народното събрание избира председател, заместник-председатели и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 3 месеца от датата на влизане в сила на този закон. До встъпване в длъжност на новите членове, членовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране продължават да изпълняват функциите си по досегашния ред.“

  § 17. (1) Специализираните състави на комисията през първия мандат се обновяват по жребий, като обновяването не се прилага за председателя на комисията.
  (2) След изтичането на 3-годишен срок специализираните състави се обновяват, както следва:
  1. състав „Енергетика“ - с двама членове;
  2. състав „Водоснабдяване и канализация“ – с един член.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Параграф 17 се изменя така:
  § 17. (1) Съставът на комисията през първия мандат се обновява по жребий. Председателят на комисията не участва в жребия.
  (2) След изтичането на три години от избирането му съставът на комисията се обновява с двама членове с професионален опит в енергетиката и с един член с професионален опит във водоснабдяването и канализацията.“

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  § 17 , ал.(1) и ал.(2) придобиват следната редакция:
  “(1) Комисията за енергийно регулиране през първия мандат се обновява по жребий, като обновяването не се прилага за председателя на комисията.
  (2) След изтичането на 3-годишен срок състава на Комисията се обновяват с двама членове.“

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Параграф 17 от законопроекта се заличава.


  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се нов § …..:
  „§ …. (1) В 2-месечен срок от датата на влизане в сила на този закон, крайните снабдители на електрическа енергия, крайните снабдители на природен газ, операторите на електроразпределителни мрежи и операторите на газоразпределителни мрежи правят предложение до комисията за изменение на общите условия по договорите в съответствие с разпоредбите на чл. 38е – чл. 38з.
  (2) До одобряване на проектите на общи условия по ал. 1 се прилагат действащите общи условия.
  3) В 2-месечен срок от влизането в сила на този закон клиентите може да заявят начина на уведомяване по чл. 38з, ал. 1.

  Предложение от н.п. Георги Недев, Стефан Кенов, Кънчо Филипов, Петър Петров, Христо Тодоров:
  ал. 1 се изменя така: „Съставът на комисията през първия мандат се обновява по жребий, като обновяването не се прилага за председателя на комисията.“.
  ал. 2 се изменя така: „След изтичането на 3-годишен срок съставът на комисията се обновява както следва:
  1. Двама от членовете, експерти в направление „Енергетика“.
  2. Един от членовете, експерт в направление „Водоснабдяване и Канализация.“


  § 18. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г. и бр. 66 и 103 от 2013 г.), в чл. 5, ал. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализирания й състав „Водоснабдяване и канализация“.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Параграф 18 се изменя така:
  „§ 18. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г., бр. 66 и 103 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 5:
  а) в ал. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране в състав „Водоснабдяване и канализация“;
  б) в ал. 3 след думите „Комисията“ се добавя „в състав „Водоснабдяване и канализация“.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Комисията в общ състав осъществява правомощията по ал. 1, т. 3, 4 и 9.
  (4) Комисията в състав „Водоснабдяване и канализация“ осъществява правомощията извън тези посочени в ал. 3.“

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов Мустафа Ахмед и Митхат Метин:
  Параграф 18 се изменя така:
  „§ 18. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г., бр. 66 и 103 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В глава втора се създава наименование “Раздел I Комисия по водно регулиране”.
  2. Чл. 5 придобива следната редакция:
  “Чл. 5. (1) Регулирането на В и К услугите се осъществява от Комисия за водно регулиране, която се създава по реда на този закон, наричана по-нататък "Комисията".
  (2) Комисията е независим специализиран държавен орган - юридическо лице, със седалище София.
  (3) Комисията е колегиален орган и се състои от 5 членове, включително председател.
  (4) Председателят и членовете на Комисията се избират и освобождават с решение на Народното събрание.
  (5) Мандатът на членовете на Комисията е 5 години с право на не повече от два пълни последователни мандата.
  (6) Двама членове със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията се избират през три години. Това правило не се прилага за председателя на Комисията.
  (7) Членовете на Комисията продължават да изпълняват своите правомощия и след изтичането на мандата им до встъпването в длъжност на новите членове.
  3. Създават се нови чл. 5а-5б
  „Чл. 5а. (1) За членове на комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани със завършено висше образование с образователна квалификационна степен "магистър", от които поне един правоспособен юрист и един икономист:
  1. с трудов стаж и/или служебен стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко седем години в областта на ВиК услугите, икономиката и правото.
  2. които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
  (2) Членовете на комисията не могат да заемат длъжност или да извършват дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията.
  (3) Членовете на комисията се освобождават предсрочно само:
  1. по тяхно писмено искане;
  2. при установяване на несъвместимост с изискванията по този закон за заемане на длъжността;
  3. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца;
  4. когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;
  5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  (4) В случаите по ал. 3, Народното събрание избира нов член за срок до края на първоначалния мандат.
  (5) Възнагражденията на членовете на Комисията се определят, както следва:
  1. на председателя - 95 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "В и К" съобразно данни на Националния статистически институт;
  2. на останалите членове – 90 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "В и К" съобразно данни на Националния статистически институт.
  Чл. 5б. Председателят на комисията:
  1. организира и ръководи дейността на Комисията и на нейната администрация съгласно закона и нейните решения;
  2. представлява Комисията пред трети лица;
  3. назначава и освобождава служителите от администрацията;
  4. представя ежегодно в Министерския съвет отчет за дейността на Комисията;
  5. организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от Комисията;
  6. отговаря за изпълнението, приключването и отчитането на бюджета на Комисията;
  7. внася годишния отчет и периодичните финансови отчети за приемане от Комисията.

  4. След чл. 5б се създава наименование “ се „Раздел II Правомощия на Комисията”.
  5. Създава се нов чл. 5в със следния текст:
  “Чл. 5в. (1) Комисията регулира цените и качеството на В и К услугите, извършвани от В и К операторите, включително и от предприятията по чл. 2, ал. 3, независимо от формите на собственост и управление на В и К системите.”
  (2) За изпълнение на правомощията на комисията по този закон се създават териториални звена на нейно подчинение. Условията и редът за създаването им се уреждат с устройствения правилник на комисията.
  6. 21. В чл. 6. ал. 1 отпада т. 3.
  7. В чл. 6, ал. 1, т. 4 отпада израза “ по т. 3” в края на изречението.
  8. В чл.6 отпада алинея 2
  9. В чл. 8. алинеи 2, 3 и 4 приемат следната редакция:
  “(2) Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране дейността на комисията и на нейната администрация, включително извършването на проучвания, анализи и експертизи, свързани с регулаторните дейности по този закон и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и за заплащане на услугите, извършвани от експертите, регистрирани по този закон.”
  (3) Размерът на таксите по ал. 1, редът и сроковете за заплащането им се определят с тарифа, одобрена от Комисията.
  (4) Когато годишните постъпления от такси по този закон превишават или не достигат за покриване на необходимите разходи по бюджета на комисията за следващата календарна година, Комисията може да преразгледа размера на таксите и да приеме нови.”
  10. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  а) в § 3 . Комисията за водно регулиране приема:
  Устройствен правилник за дейността си и на нейната администрация - в едномесечен срок от влизането в сила на закона.
  11. В § 4. нови алинеи 1, 2 и 3 със следния текст:
  „(1) Народното събрание избира председател и членове на Комисията за водно регулиране в срок три месеца след влизането в сила на този закон.
  (2) Комисията за водно регулиране през първия мандат се обновява по жребий, като обновяването не се прилага за председателя на комисията.
  (3) След изтичането на 3-годишен срок състава на Комисията се обновява с двама членове.“
  12. Параграф 5 отпада.  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Параграф 18 се изменя така:
  „18. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните усулги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г. и бр. 66 и 103 от 2013 г.), в чл. 5, ал. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“, в частта, отговаряща за сектор „Водоснабдителни и канализационни услуги“.

  § 19. Издадените актове от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по прилагането на Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги запазват действието си.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Параграф 19 се изменя така:
  „§ 19. Издадените актове от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по прилагането на Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги запазват действието си.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създават се § 20 – 24:
  § 20. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  а) в чл. 10б, ал. 3, т. 4 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)“;
  б) навсякъде абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР.
  § 21. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 и 65 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 65 от 2014 г.) навсякъде думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“, а абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.
  § 22. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. ( ДВ., бр. 107 от 2014 г.) в чл. 37 навсякъде думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.

  § 23. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.) в чл. 35, ал. 5 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
  § 24. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г., изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 30 от 2013 г.) в чл. 2, ал. 1 се създава т. 13а:
  „13а. председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране“.


  Предложение от н.п. Валери Симеонов, Христиан Митев, Петър Петров, д-р Султанка Петрова:
  Създават се нови §§…
  § ... В Закона за управление на етажната собственост се правят следните изменения:
  В § 1. т. 11 от допълнителните разпоредби се изменя така:
  „11. "Разходи за управление и поддържане" са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата. Такива разходи са и тези за отопление на общите части с монтирани и работещи отоплителни тела по смисъла на §1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.“
  §.... В срок от два месеца след влизане в сила на този закон Министърът на енергетиката изменя и допълва Наредба №16-334 за топлоснабдяването (Обн. ДВ. бр.34 от 24 Април 2007г., попр. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г., изм. ДВ. бр.58 от 17 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 2013г.), като актуализира нормите относно договорните отношения свързани с прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване в сгради в режим на етажна собственост съобразно приетите изменения и допълнения на закона.


  Предложение от н.п. Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков:
  Създават се § §..:
  § ….Наредбата по чл.4, ал. 2, т. 21 се приема в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон и подлежи на одобрение от Европейска комисия във връзка с изискванията на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. (2014/С 200/01).
  §... Разпоредбата на чл. 69а, ал. 6 се прилага и за вноските на операторите по чл. 69а, ал. 3 за периода от 1 януари 2013 г. до влизането на този закон в сила.
  § …. Вноските по чл. 69а, ал. 3 до влизането в сила на наредбата по чл. 69а, ал. 2 се внасят до 31 декември 2019 г. на 12 равни вноски, платими заедно с текущите.
  § ... Лицензиите и решенията, въз основа на които те са издадени за производство на електрическа енергия, издадени на субсидиарни производители само за собствено потребление, влезли в сила до влизането в сила на този закон запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени, освен ако от лицензиантите не бъде поискано тяхното предсрочно прекратяване.
  § .. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 и 65 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 65 от 2014 г.)
  се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6 т. 2 се изменя така:
  „2. разработва методика по чл. 35, ал. 5 от ЗЕ за разпределение на разходите, произтичащи от задълженията за закупуване по преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, между всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система;”.
  2. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 1 се създава нова т. 2, сегашната т. 2 става т. 3, а останалите се преномерират:
  „2. Приоритетно оставяне в работа от оператора на електропреносната мрежа на електропроизводствените мощности на енерийните обекти по чл. 24, т. 3 с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 65 %, при спазване на баланса между производството и потреблението при излишък, след изчерпване на заявките за балансиране надолу.”.
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Насърченията по ал. 1, т. 6, 7 и 8, редът за присъединяване по раздел ІІ, както и чл. 31 и 32 не се прилагат за енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, които се заявяват за присъединяване след датата на доклада на министъра на енергетиката по чл. 13, ал. 1, в който е отчетено, че общата национална цел по чл. 12, ал. 1 е постигната.”
  в) в ал. 6 след думите „енергийни обекти по чл.24, т.1" се добавя „и т.3".
  3. В чл. 24 т. 3 се изменя така:
  „3. С инсталирана електрическа мощност до 1.5 MW, за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 65 %, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони.”
  4. В чл. 30 ал. 4, 5 и 6 се изменят така:
  „(4) Производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност над 30 kW осигурява предаването на данни в реално време на оператора на преносната или на разпределителната електрическа мрежа за доставената в мястото на присъединяване електрическа мощност, както и дистанционно управление на тази мощност. Операторите на разпределителната електрическа мрежа предават на оператора на преносната електрическа мрежа обобщени данни в реално време за доставената в точките на присъединяване на електрическа мощност по райони на присъединяване от различните видове възобновяеми източници с инсталирана мощност над 30 kW.
  (5) Операторът на преносната или на разпределителната електрическа мрежа ограничава дистанционно или по диспечерско разпореждане, подаваната към електрическата мрежа енергия, в случаите когато бъдат надвишени преносните възможности на мрежата, към която производителят е присъединен или в случаите по чл. 73 от Закона за енергетиката.
  (6) Операторът на преносната или на разпределителната електрическа мрежа своевременно уведомява по начин, уреден в договора за достъп производителя на електрическа енергия от възобновяеми източници за предстоящи ограничения, като посочва дата и час на въвеждане и съответния обхват.”
  5. В чл. 32 ал. 6 се отменя.
  § …. Насърченията по чл. 18, ал. 1, т. 6, 7 и 8, както и чл. 31 и 32 от Закона за енергията от възобновяеми източници не се прилагат за енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, които са влезли в експлоатация след датата на влизане в сила на този закон, с изключение на обектите по чл. 24, т.1 и т. 3.
  § ... В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г. и бр. 8 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 7д се изменя така:
  „Чл. 7д. Дейности, свързани с експлоатацията на даден географски район, са:
  1. добив на нефт или природен газ;
  2. търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива;
  3. експлоатация на летища, пристанища или други терминални бази, използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища.“
  2. В чл. 12, ал.1 се създава т. 19:
  “19. договори за застраховка, покриващи отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и Закона за безопасно използване на ядрената енергия.”
  § …. В Закона за ограничаване изменението на климата (ДВ, бр. 22 от 2014 г.) в чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Средствата по ал. 1, т. 7 и 8 се трансферират към Националния доверителен екофонд.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  § …. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г.) в чл. 66, ал. 1 след думите „от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности” се добавя „и от инсталации”.
  § ... Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Предложение от н.п. Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев:
  Създава се нови §….:
  „§ …. Навсякъде в Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм. и доп. бр. 29 и бр. 54 от 2012 г, бр. 15, бр. 59, бр. 68 и бр. 109 от 2013 г. и бр. 33 от 2014 г.) думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с думите „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
  § …. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите на чл. 26 и чл. 27, ал. 1, т. 2, които влизат в сила, считано от 01 януари 2016 г.”

  Председател на КЕ

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума