Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
14/01/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011г., № 502-02-41, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011г., № 502-02-41, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.

  На редовно заседание, проведено на 14.01.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011г., № 502-02-41, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.
  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-н Фейзи Бекир - зам. министър на финансите.
  Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси е издадена в резултат на съвместната работа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Съвета на Европа. С измененията на конвенцията от 2010 г. тя е приведена в съответствие с международно признатия стандарт за прозрачност и обмен на информация, включен в чл. 26 на Модела за данъчна конвенция от 2008 г., създаден от ОИСР.
  Конвенцията създава единен правен инструмент в областта на административното сътрудничество и обмена на информация, който се прилага от по-голямата част от членовете на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към ОИСР и към който Република България се присъедини наскоро.
  Регулират се въпросите за различните видове обмен на информация (при поискване, автоматичен и спонтанен обмен), извършването на едновременни данъчни проверки, сътрудничество при събирането на вземания за данъци, възникнали в друга държава, обезпечаване на данъчни вземания, връчване на документи и др.
  Цели на конвенцията – насърчаване на международното сътрудничество с оглед по-доброто действие на националните данъчни закони и същевременно спазване на основните права на данъкоплатците.
  Разпоредбите на конвенцията обхващат сътрудничество както при обмена на информация, така и при събирането на вземания за данъци, възникнали в друга държава - страна по конвенцията, при съблюдаване на принципа за реципрочност.
  Ратифицирането на конвенцията ще послужи като правно основание за съдействие между данъчните администрации в случаите на укриване на данъци или заобикаляне на данъчното облагане.
  Република България ще има възможност да получава данъчна информация от почти всички офшорни юрисдикции, както и от много други държави, с които няма сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане или друг инструмент за административно сътрудничество. Ратификацията й ще се отрази изключително позитивно върху имиджа на страната ни като държава, която следва и прилага високи стандарти за данъчна прозрачност и ефективно административно сътрудничество със своите партньори, и ще бъде ясен сигнал, че заставаме зад международните усилия срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане.
  Ратифицирането на конвенцията е предпоставка за влизането й в сила.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011г., № 502-02-41, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2015г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума