Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/12/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-43, внесен от Михаил Миков и група народни представители
  на 14.11.2014 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 17 декември 2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-43, внесен от Михаил Миков и група народни представители на 14.11.2014 г.
  На заседанието присъстваха: г-жа Смела Нинева, началник отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд в Министерството на труда и социалната политика, г-жа Петя Малакова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд в Министерството на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт, г-жа Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт, експерти от различните държавни институции, представители на социалните партньори.

  Законопроектът бе представен от н.п. Георги Гьоков от ПГ „БСП лява България”. Със законопроекта се предлага: запазване на условията за пенсиониране през 2015 г. на нивото на възрастта и осигурителния стаж през 2014 г.; създаване на възможност за ранно пенсиониране с намален размер на пенсията; завишаване на коефициента при определяне на пенсията за лицата, придобили право на пенсия за навършена възраст и изискуем осигурителен стаж, но продължили да работят.

  Вносителите подчертават, че предложенията са мотивирани от средната продължителност на живата в България, която е със 7 години по-ниска от средното равнище в Европейския съюз, както и от затруднения достъп до пенсионната система. Те изтъкват, че законопроектът няма да доведе до негативни последствия върху финансовата устойчивост на пенсионната система и се аргументират с налична дългосрочна актюерска прогноза, изготвена от Националния осигурителен институт във връзка с предходен подобен законопроект.

  Министерството на труда и социалната политика не подкрепя законопроекта и счита, че предложенията за промени, включени в законопроекта, е по-добре да се разискват в контекста на цялостната концепция за промени в пенсионната система. Изразено е становище относно предложението за отпускане на пенсии в намален размер, като отстъпление от ангажиментите на България за ограничаване на ранното пенсиониране.

  По отношение на предложението за въвеждане на гъвкави условия за пенсиониране от Националния осигурителен институт считат за коректно предлаганото намаление от 0.4 % от размерът на пенсиите за всеки недостигащ месец. Но същевременно данните сочат, че промяната през 2015 г. би струвала на бюджета 80 млн. лева повече разходи за пенсии, което е направено при разчет за около 34 000 лица, които биха се възползвали от този режим за гъвкави условия за пенсиониране.

  От Парламентарната група на ДПС считат, че в много европейски страни има различни форми на гъвкаво пенсиониране. Проблемът е, че в България ранното пенсиониране е силно застъпено в националното законодателство. От друга страна, това е добра основа за търсене на най-добрата форма за изпълнение на всички препоръки на Европейската комисия относно пенсионната реформа. Дискусията по тези въпроси следва да продължи до обединяване около най-добрия за нашата страна модел.
  В рамките на заседание на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 17 декември 2014 г.,
  Българската търговско промишлена палата е изразила съгласие с предлаганите промени, а всички останали членове са изразили несъгласие.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 4 гласа, „Против” – няма и „Въздържал се” – 13 гласа,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-43, внесен от Михаил Миков и група народни представители на 14.11.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума