Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
12/03/2015

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  Вх.№ 553-14-12/ 20.03.2015г.

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Проект за решение за недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирийската арабска република на територията на Република България, № 454-02-22, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27. 10. 2014 г.

  На редовно заседание, проведено на 12. 03. 2015 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека, разгледа и обсъди Проект за решение за недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирийската арабска република на територията на Република България, № 454-02-22, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27. 10. 2014 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на външните работи - г-н Ради Игнатов, аташе в отдел „Права на човека” към Дирекция „Права на човека”, г-н Борис Борисов - старши дипломатически служител в отдел „Близък изток и Северна Африка” и г-н Бойко Хаджийски - главен експерт в отдел „Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген” към Дирекция „Консулски отношения”; от Министерство на вътрешните работи - г-н Петър Тошков - главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност” и г-жа Любомила Станиславова - парламентарен секретар на МВР, както и представители на неправителствени организации.
  Проектът за решение предлага Народното събрание да възложи на Министерски съвет да приеме всички необходими действия и актове за недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирийската арабска Република на територията на Република България, тъй като страната ни не разполага с необходимия финансов ресурс за издръжката на сирийските бежанци. Според мотивите на вносителите, нахлуването им в страната създава заплаха за националната сигурност, териториалната цялост, живота и собствеността на българите за поколения напред и е в разрез с националното законодателство.
  Представителите на Министерство на външните работи и Министерство на вътрешните работи представиха и аргументираха становищата на министерствата си, в които не се подкрепя проекторешението. Те заявиха, че страната ни изразява дълбока загриженост от рязкото влошаване на обстановката по сигурността и хуманитарната криза в региона на Близкия изток. Ситуацията със сирийските бежанци е определена като най-голямата хуманитарна катастрофа през последните години. Тя е драматична не само за бежанците, а представлява и сериозна заплаха за стабилността в региона. В резултат на гражданската война в Сирия повече от 9 млн. сирийски граждани са напуснали страната. България е предприела мерки за овладяване на ситуацията с бежанците и подобряване на условията за настаняване.
  За България, като страна членка на Европейския съюз и страна по Конвенцията за статута на бежанците от 1951г. и Протокола към нея от 1967г. е неприемлива възможността за недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и сирийски бежанци.
  Предложеният проект е в противоречие и с принципите на Всеобщата декларация за правата на човека и с Международния пакт за граждански и политически права. Недопускането на дискриминация е регламентирано в Закона за убежището и бежанците. Условията и редът, при който чужденците могат да влизат, да пребивават и да напускат територията на страната са регламентирани в Закона за чужденците в Република България. Условията и редът за предоставяне на особена закрила на чужденци на територията на Република България се определят със специален закон - Закона за убежището и бежанците.
  В проведените дебати се изрази подкрепа на становищата на министерствата. Изразени бяха мнения, че Република България има редица международни и хуманитарни ангажименти, които следва да бъдат спазвани и съответно проекторешението не трябва да се подкрепи.
  След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, с 0 гласа „за”, 8 гласа „против” и 3 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да не приема Проект за решение за недопускане на имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирийската арабска република на територията на Република България, № 454-02-22, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27. 10. 2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума