Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
21/05/2015

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Вх.№ 553-14-14/28.05.2015г.

  Д О К Л А Д

  Относно: Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г., № 520-00-19, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 31.03.2015г.

  На редовно заседание, проведено на 21 май 2015 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа и обсъди Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г., № 520-00-19, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 31.03.2015г.
  На заседанието присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, г-н Баки Хюсеинов – заместник-председател на комисията и г-жа Златина Дукова – член на комисията.
  Отчетът беше представен от председателя на Комисията за защита от дискриминация – доц. д-р Ана Джумалиева.
  Комисията за защита от дискриминация е активно действащ държавен орган за превенция, контрол и защита от дискриминация. През изминалата година по жалби и сигнали на физически и юридически лица са образувани 452 броя преписки, по реда на чл. 50 от Закона за защита от дискриминация. Преобладаващите жалби и сигнали през отчетния период са свързани с дискриминация по различни признаци в сферата на заетостта. В доклада на комисията, съгласно чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация, е включена информация за дейността на всеки от постоянните й специализирани състави. Едни от най-важните функции на комисията са възможността за самосезиране и превантивната й функция.
  При започване на дейността й през 2006 г. броят на жалбите, постъпили в комисията е бил 289, а през 2014 г. техния брой е вече 890. Образуваните преписки в началото на създаването на комисията са били 183, а през 2014 г. - 452. Броят на постановените решения за 2006 г. са 74, а за 2014 г. - 478.
  Г-жа Джумалиева сподели че едно от нещата, които не са успели да постигнат, поради липса на достатъчно финансови възможности е да се изпълни една от препоръките, която е отправена към институцията от Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността. Препоръчва се на Комисията за защита от дискриминация да й бъде осигурен достатъчен финансов ресурс за да разкрие 26 регионални представителства. Към настоящия момент комисията има 18 регионални представителства. В разкритите регионални представителства в гр. Търговище и гр. Смолян няма назначени регионални представители и офисите не са оборудвани с необходимата техника, поради липса на финансова възможност. Съществуването на регионалните офиси е от изключително значение, както за институцията, така и за всички граждани, които се намират в по-отдалечените от столицата населени места, тъй като не всеки има възможност да пътува или да ползва комуникации, да се свързва и да посещава седалището на комисията. Липсата на финансови средства затруднява пълноценната работа на комисията. Бюджетът при създаването й е бил в размер на 3,5 млн. лв., а към настоящия момент той значително е намален и е в размер на 2,1 млн.лв.
  В хода на дискусията, народни представители изразиха мнения в подкрепа на отчета за дейността на комисията за 2014г., като изразиха съгласие с поставените проблеми от председателя й, във връзка с дейността на комисията. Бяха зададени въпроси към председателя на комисията, на които беше отговорено подробно и аргументирано.
  Г-н Красимир Велчев – председател на Комисията по вероизповеданията и правата на човека прочете писмо от Националния съвет на религиозните общности в България, в което се изразява подкрепа към Комисията за защита от дискриминация, като орган за защита правата на гражданите и се подчертава, че качеството на огромната по обем свършена работа през 2014 г. е показател за ролята на тази комисия като основен национален орган по равнопоставеност, междукултурно взаимодействие и хуманизъм.
  След проведените дебати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека единодушно с 14 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация, № 520-00-19, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 31. 03. 2015 г.
  Комисията предлага и проект за решение, което трябва да бъде разисквано и прието от Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!

  РЕШЕНИЕ

  по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация
  за 2014 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация

  РЕШИ:

  Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на …………….. 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума