Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
E-mail: kdkevr@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 144 и 146
Телефон: (02) 939 3479;
Вътрешни правила за работата и дейността на Комисията за наблюдение на дейността на ДКЕВР


Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тези правила се определят редът и организацията на работа на Комисията за наблюдение на дейността на ДКЕВР на 43-то Народно събрание.
(2) Комисията работи в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 2. (1) Ръководството на Комисията организира нейната работа въз основа на информацията, постъпваща в Комисията.
(2) Председателят на Комисията:
1. ръководи нейните заседания;
2. поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание;
3. представлява Комисията пред държавните органи и неправителствени организации.
(3) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията. При липса на упълномощаване, председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.
Чл. 3. Разходите, необходими за дейността на Комисията, се утвърждават ежегодно от председателя на Народното събрание по предложение на ръководството на Комисията.


Раздел II
Предмет на дейност на Комисията


Чл. 4.(1) Основната функция на Kомисията е осъществяването на предварителено, текущо и последващо наблюдение върху дейността на ДКЕВР по изпълнение на функциите и правомощията, възложени й със Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници, които тя изпълнява като регулаторен орган.
(2) За осъществяване на функцията по ал. 1, Kомисията има следните правомощия:
1. изисква и изслушва веднъж месечно доклади от председателя на ДКЕВР по предварително формулирани теми;
2. изисква, в случай на необходимост, от председателя на ДКЕВР допълнителна информация, свързана с изясняването на въпроси, възникнали при изслушване на докладите по т. 1;
3. изслушва, на отделни свои заседания, в зависимост от предварително формулираната тема на докладите по т. 1, длъжностни лица, експерти и граждани;
4. изготвя доклади и по конкретни въпроси, обсъждани на нейни заседания, които са от съществено значение за по-нататъшното развитие на енергетиката и сектора на възобновяемите източници на енергия.
Чл. 5. (1) Комисията разглежда законопроекти, Годишната програма по чл. 114, проектите на актове на институциите на Европейския съюз по чл. 115 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени й от председателя на Народното събрание.
(2) По законопроектите и другите проекти за актове на Народното събрание, Комисията изготвя доклади, предложения и писмени становища, които се отправят до председателя на Народното събрание.


Раздел III
Заседания на комисията

Чл. 6. Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание, заедно с проект за дневен ред.
Чл. 7. (1) Заседанията на Комисията са редовни и извънредни.
(2) Дневният ред на заседанията се определя от нейния председател съгласувано с ръководството на Комисията.
(3) Предложения за дневен ред може прави всеки член на Комисията.
(4) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се обявяват писмено на определените за това места в Народното събрание или срещу подпис на техните членове.
(5) Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко три дни преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание.
(6) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на Комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.
Чл. 8. (1) Заседанията на Комисията са открити, освен ако с нейно решение отделно заседание или част от него не бъде определено за закрито.
(2) Представители на неправителствени, синдикални, съсловни и браншови организации по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на Комисията, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване режима на достъп до Народното събрание.
(3) На откритите заседания на Комисията могат да присъстват граждани и журналисти, при спазване режима на достъп до Народното събрание.
(4) Всеки член на Комисията може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от комисията.
Чл. 9. (1) Народните представители, които не са членове на Комисията, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.
(2) В заседанията на Комисията имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.
Чл. 10. По изключение Комисията може да провежда открити заседания извън столицата.
Чл. 11. (1) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й.
(2) В случай, че след обявеното време за започване на заседанието няма кворум, заседанието се провежда при наличния състав, ако той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 12. (1) Комисията може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.
Чл. 13. (1) Законопроекти, уреждащи една и съща материя, се разглеждат едновременно.
(2) Вносителят на законопроекта или на друг въпрос от дневния ред на заседанието или негов представител се изслушва първи.
(3) Законопроектите, внесени от Министерския съвет, се разглеждат с предимство.
(4) Комисията може да отложи с гласуване разискванията или вземането на решение по даден въпрос.
Чл. 14. (1) С решение на Комисията могат да се създават подкомисии и работни групи по определени въпроси, както и обществени съвети от представители на неправителствени организации и движения, които да консултират Комисията.
(2) Ръководството и членовете на подкомисиите и на работните групи се избират с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) В работата на подкомисиите и работните групи могат да бъдат канени и представители на изпълнителната власт, на органите на местното самоуправление, на научните среди, на граждански, синдикални, съсловни и браншови организации и други, имащи отношение по разглеждания въпрос.
(4) Работните групи по ал. 2, в определен от Комисията срок, изготвят доклад по разглеждания въпрос, съдържащ предложение за становище на Комисията.
Чл. 15. (1) Докладите на Комисията се правят от нейния председател или от определен от Комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от Комисията решение и различните становища с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) Докладите на Комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 16. (1) За заседанията на Комисията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.
(2) В случаите, когато Комисията е водеща по разглежданите законопроекти, за заседанията се водят стенографски протоколи.
(3) Протоколите от заседанията на Комисията се подписват от нейния председател и от водещия протокола и след това се публикуват в 1-дневен срок на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание, но преди разглеждане на доклада в зала.
(4) Протоколите от закритите заседания на комисията са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:


§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заседание на Комисията за наблюдение на дейността на ДКЕВР, проведено на 11.12.2014 г.
§ 2. За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 3. Изпълнението на Вътрешните правила се възлага на председателя на Комисията за наблюдение на дейността на ДКЕВР.